Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-21/19

30.07. 2019.godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/014), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16 i 30/16- ispr), člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 11/18) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2019.godini iz oblasti  muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija)  01 broj 400-21/19 od 25.07.2019.godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2019. godini 01 broj 400-21/19 od 29.05.2019.godine, predsednik opštine Ivanjica  30.07.2019.godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti  filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo

u 2019. godini

1. Usvaja se OdlukaKomisije za izbor projekata u kulturi u 2019.godini iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo 01 broj 400-21/19 od 25.07.2019.godine.

2. Iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo po raspisanom Javnom konkursu od  29.05.2019. godine za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2019.godini:

Odbacuje se prijava podnosioca  Nezavisni kulturni centar  „MostArt“ Ivanjica, kao nepotpuna. U dokumentaciji, u skladu sa tačkom VIII Javnog konkursa, nedostaje:

   1. biografija osobe odgovorne za realizaciju projekta i korišćenje sredstava

    2.spisak učesnika projekta i bar jedna profesionalna biografija,

    3. overena fotokopija statuta.

 3. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr),  predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2019. godini, 01 broj 400-21/19 od 29.05.2019. godine, koji je objavljen 29.05.2019. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.

Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“. Na Javni konkurs je pristiglo jedna  prijava iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo.          Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-21/19 od 22.07.2019. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2019. godini.               

 Obzirom na to da je na konkurs pristigla jedna prijava iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo i da podnosilac prijave nije dostavio potpunu dokumentaciju Komisija je ocenjivanje projekta u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo izvršila tako što je prijava odbijena kao nepotpuna. Nije bilo neblagovremenih prijava.

 U skladu sa navedenim, kao i raspoloživim sredstvima opredeljenim za te namene u budžetu opštine Ivanjica u 2019. godini, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                  PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                Zoran Lazović

О Аутору

Financ