Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o finansiranju i sufinansiranju projekata u kulturi iz oblasti baleta, narodnih i savremenih igara

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-40-22/2023

7.04. 2023. godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 15/22) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2023. godini iz oblasti  umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo,produkcija i interpretacija), 01 broj 400-40-20/23 od 6.04.2023. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023.  godine, predsednik opštine Ivanjica  7.04.2023. godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti  umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

u 2023. godini

1. U oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo,produkcija i interpretacija), po raspisanom Javnom konkursu od  13.02.2023. godine za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini sufinansiraće se  sledeći projekat:

  1. 1. Projekat «Projekat «Stani Rado, bela Rado» – Igre iz okoline Leskovca, korisnik sredstava KUD „Moravica “ Ivanjica, u iznosu od 500.000,00 dinara.

2. Sa korisnikom sredstava iz tačke 1. Rešenja predsednik opštine Ivanjica zaključiće ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

 3. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, koji je objavljen 13.02.2023. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .Na Javni konkurs je pristigla jedna prijava iz oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija).

Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-40-7/23 od 3.04.2023. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u 2023. godini.            

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 4.04.2023. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini. Ukupno je pristigla jedna prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za prihvatanje projekta.

.

Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica», podnosilac projekta  KUD „Stari Vlah “ Ivanjica.

Komisija je konstatovala da je dokumentacija podnosioca prijave potpuna i predata u roku predviđenim Javnim konkursom.

            Komisija je saglasna da je projekat odgovorio na Kriterijume za izbor projekata, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17).

Postoji usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa (preloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum).  Izražen je kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Izraženi kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i  neophodni resursi  (predloženi projekat u većoj  meri zadovoljava ovaj kriterijum). Finansijski plan je razrađen, usklađen sa planom aktivnosti projekta,  ali je nedovoljno ekonomičan pa se predlaže revizija budžeta  i uključeno je više izvora finansiranja (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Izražen je stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriteriju).    

Komisija je stava da se za Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica» , korisnik sredstava KUD „Stari Vlah “ Ivanjica, dodele sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara.

 U skladu sa navedenim, kao i raspoloživim sredstvima opredeljenim za te namene u budžetu opštine Ivanjica u 2023. godini, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                                Momčilo Mitrović

Republika Srbija

Ooština Ivanjica

Komisija za izbor projekata u kulturi u 2023. godini

iz oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

01 broj 400-40-21 /23

6.04. 2023. godine

Ivanjica

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17) po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u  2023. godini 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, Komisija za izbor projekata u kulturi u 2023.godini, Komisija za izbor projekata u kulturi u 2023.godini iz oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo,produkcija i interpretacija), na sednici održanoj dana 6. 04. 2022.godine donela je

ODLUKU

o izboru projekata u kulturi u 2023.godini

iz  oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

1.         Odobrava se projektat u kulturi iz oblastiumetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) koji će se  sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini:

  1. Projekat «Stani Rado, bela Rado» – Igre iz okoline Leskovca, korisnik sredstava KUD „Moravica “ Ivanjica, u iznosu od 500.000,00 dinara.

            Komisija je konstatovala da je dokumentacija podnosioca prijave potpuna.Komisija je saglasna da je projekat odgovorio na Kriterijume za izbor projekata, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17).

Postoji usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa (preloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum).  Izražen je kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Izraženi kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i  neophodni resursi  (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Finansijski plan je razrađen, usklađen sa planom aktivnosti projekta,   ekonomičan je  i uključeno je više izvora finansiranja (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum). Izražen je stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum).       

        KUD «Moravica» je  ansambl koji je osnovan u septembru 2013. godine i trenutno  broji preko 300 članova. U svom sastavu ima 5 dečijih, pripremni, prvi i ansambl veterana i rekreativaca. Udruženje promoviše narodnu igru i izvorno stvaralaštvo. Udruženje je organizator  dečijeg festivala «Žubor Moravice» kao i po treći put Susret veterana i rekreativaca «Pod Golijom kraj je moj godine su samo broj» sa preko 25 KUD-ova i preko 500 učesnika.

  Komisija je stava da se za   Projekat «Stani Rado, bela Rado» – Igre iz okoline Leskovca, korisnik sredstava KUD „Moravica “ Ivanjica, dodele sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara.

2. Predlaže se Predsedniku opštine donošenje Rešenja o dodeli sredstava za izabrane projekte iz člana 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ova Odluka se objavljuje na internet stranici opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, koji je objavljen 13.02.2023. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .

Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ Na Javni konkurs je pristiglo 1 prijava iz  oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),    Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-40-7/23 od 3.04.2023. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u 2023. godini.            

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 6.04.2023. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini. Ukupno je pristigla 1 prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za prihvatanje projekta.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Predsednik Komisije

                                                                                                               Nenad Dramićanin

О Аутору

WEB MASTER