Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje projekata u oblasti kulture za 2023.godinu

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-40-19/2023

6.04. 2023. godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 15/22) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2023. godini iz oblasti  upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti 01 broj 400-40-15/23 od 5.04.2023. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023.  godine, predsednik opštine Ivanjica  6.04.2023. godine, donosi:

R E Š E NJ E

1. Odbacuje se prijava podneta na Javni konkurs za finansiranje i sufinnasiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, iz oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti podnosioca  Udruženje «NASLEĐE», Gornji Milanovac, naziv projekta«Kroz objektiv: FOTOGRAFIJE OPŠTINE IVANJICA (grad, sela, prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti)»,  kao nepotpuna. U dokumentaciji, u skladu sa tačkom VIII Javnog konkursa, pod rednim brojem 2. Obavezna prateća dokumentacija , u jednom primerku, nedostaje:

   1. biografija osobe odgovorne za realizaciju projekta i korišćenje sredstava

    2.spisak učesnika projekta i bar jedna profesionalna biografija.

.

 2. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, koji je objavljen 13.02.2023. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .Na Javni konkurs je pristigla jedna prijava iz oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti.

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-40-7/23 od 3.04.2023. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti u 2023. godini.                 

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 5.04.2023. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga. Uvidom u prispelu dokumentaciju utvrđeno je prijava nepotpuna. Obzirom na to da je na konkurs pristigla jedna prijava iz oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti u kulturi i da podnosilac prijave nije dostavio potpunu dokumentaciju Komisija je ocenjivanje projekta u oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti izvršila tako što je prijava odbijena kao nepotpuna. Nije bilo neblagovremenih prijava.

U skladu sa navedenim odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                                Momčilo Mitrović

Republika Srbija

Ooština Ivanjica

Komisija za izbor projekata u kulturi u 2023. godini

iz oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti

01 broj 400-40-18/ /23

5.04. 2023. godine

Ivanjica

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17) po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, Komisija za izbor projekata u kulturi u 2023.godini iz oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti,   na sednici održanoj dana 5. 04. 2023. godine donela je

ODLUKU

o izboru projekata u kulturi u 2023.godini

iz oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti

1. Odbacuje se prijava podneta na Javni konkurs za finansiranje i sufinnasiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, iz oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnostipodnosioca  Udruženje «NASLEĐE», Gornji Milanovac, naziv projekta«Kroz objektiv: FOTOGRAFIJE OPŠTINE IVANJICA (grad, sela, prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti)»kao nepotpuna. U dokumentaciji, u skladu sa tačkom VIII Javnog konkursa, pod rednim brojem 2. Obavezna prateća dokumentacija , u jednom primerku, nedostaje:

   1. biografija osobe odgovorne za realizaciju projekta i korišćenje sredstava

    2.spisak učesnika projekta i bar jedna profesionalna biografija.

2. Predlaže se Predsedniku opštine donošenje Rešenja o dodeli sredstava za izabrane projekte iz člana 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.Ova Odluka se objavljuje na internet stranici opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, koji je objavljen 13.02.2023. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .Na Javni konkurs je pristigla jedna prijava iz oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti.

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-40-7/23 od 3.04.2023. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti u 2023. godini.                 

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 5.04.2023. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga. Uvidom u prispelu dokumentaciju utvrđeno je prijava nepotpuna. Obzirom na to da je na konkurs pristigla jedna prijava iz oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti i da podnosilac prijave nije dostavio potpunu dokumentaciju, Komisija je ocenjivanje projekta u oblasti upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti izvršila tako što je prijava odbijena kao nepotpuna. Nije bilo neblagovremenih prijava.

 Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Predsednik Komisije

                                                                                                               Slobodan Popović

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-40-13/2023

5.04. 2023. godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 15/22) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2023. godini iz oblasti  muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija)  01 broj 400-40-12/23 od 4.04.2023. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023.  godine, predsednik opštine Ivanjica  5.04.2023. godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti  muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)       

u 2023. godini

1. U oblasti muzika  (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija), po raspisanom Javnom konkursu od  13.02.2023. godine za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini sufinansiraće se  sledeći projekat:

1. Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica» , korisnik sredstava KUD „Stari Vlah “ Ivanjica, u iznosu od 500.000,00 dinara

2. Sa korisnikom sredstava iz tačke 1. Rešenja predsednik opštine Ivanjica zaključiće ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

 3. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, koji je objavljen 13.02.2023. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .Na Javni konkurs je pristigla jedna prijava iz oblasti muzika  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija).

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-40-7/23 od 3.04.2023. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) u 2023. godini.                   

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 4.04.2023. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini. Ukupno je pristigla jedna prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za prihvatanje projekta.

.

Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica», podnosilac projekta  KUD „Stari Vlah “ Ivanjica.

Komisija je konstatovala da je dokumentacija podnosioca prijave potpuna i predata u roku predviđenim Javnim konkursom.

            Komisija je saglasna da je projekat odgovorio na Kriterijume za izbor projekata, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17).

Postoji usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa (preloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum).  Izražen je kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Izraženi kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i  neophodni resursi  (predloženi projekat u većoj  meri zadovoljava ovaj kriterijum). Finansijski plan je razrađen, usklađen sa planom aktivnosti projekta,  ali je nedovoljno ekonomičan pa se predlaže revizija budžeta  i uključeno je više izvora finansiranja (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Izražen je stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriteriju).    

Komisija je stava da se za Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica» , korisnik sredstava KUD „Stari Vlah “ Ivanjica, dodele sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara.

 U skladu sa navedenim, kao i raspoloživim sredstvima opredeljenim za te namene u budžetu opštine Ivanjica u 2023. godini, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                                Momčilo Mitrović

Republika Srbija

Ooština Ivanjica

Komisija za izbor projekata u kulturi u 2023. godini

iz oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija)

01 broj 400-40-12 /23

5.04. 2023. godine

Ivanjica

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17) po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, Komisija za izbor projekata u kulturi u 2023.godini iz oblasti muzika  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), na sednici održanoj dana 4. 04. 2023. godine donela je

ODLUKU

o izboru projekata u kulturi u 2023.godini

iz oblasti muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)

Član 1.

            Odobrava se projekat u kulturi iz oblasti: muzika (staralaštvo,produkcija, interpretacija) koji će se sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini:

  1. Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica» , korisnik sredstava KUD „Stari Vlah “ Ivanjica, u iznosu od 500.000,00 dinara.

 Komisija je konstatovala da je dokumentacija podnosioca prijave potpuna.

 Komisija je saglasna da je projekat odgovorio na Kriterijume za izbor projekata, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17).

Postoji usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa (preloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum).  Izražen je kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Izraženi kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i  neophodni resursi  (predloženi projekat u većoj  meri zadovoljava ovaj kriterijum). Finansijski plan je razrađen, usklađen sa planom aktivnosti projekta,  ali je nedovoljno ekonomičan pa se predlaže revizija budžeta  i uključeno je više izvora finansiranja (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Izražen je stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriteriju).    

        KUD «Stari Vlah» je udruženje nekoliko  muških i ženskih pevačkih grupa koje promovišu izvornu srpsku pesmu, igru, sviranje na starim instrumentima, običaje i kulturu ivanjičkog kraja.

Komisija je stava da se za Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica» , korisnik sredstava KUD „Stari Vlah “ Ivanjica, dodele sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara.

Član 2.

Predlaže se Predsedniku opštine donošenje Rešenja o dodeli sredstava za izabrane projekte iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, koji je objavljen 13.02.2023. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .Na Javni konkurs je pristigla jedna prijava iz oblasti muzika  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija).

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-40-7/23 od 3.04.2023. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) u 2023. godini.                   

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 4.04.2023. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini. Ukupno je pristigla jedna prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za prihvatanje projekta.

            Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                       Milka Kaplanović

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-40-16/2023

6.04. 2023. godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 15/22) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2023. godini iz oblasti  naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi 01 broj 400-40-15/23 od 5.04.2023. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023.  godine, predsednik opštine Ivanjica  6.04.2023. godine, donosi:

R E Š E NJ E

1. Odbacuje se prijava podneta na Javni konkurs za finansiranje i sufinnasiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, iz oblasti  naučnoistraživačke i edukativne delatnosti, podnosioca Društvo srpskih rodoslovaca «Poreklo», Beograd, naziv projekta « Istraživanje porekla starosedelačkih rodova na području Opštine Ivanjica» kao nepotpuna. U dokumentaciji, u skladu sa tačkom VIII Javnog konkursa, pod rednim brojem 2. Obavezna prateća dokumentacija , u jednom primerku, nedostaje:

  1. biografija osobe odgovorne za realizaciju projekta i korišćenje sredstava

  2. spisak učesnika projekta i bar jedna profesionalna biografija.

 2. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, koji je objavljen 13.02.2023. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .Na Javni konkurs je pristigla jedna prijava iz oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-40-7/23 od 3.04.2023. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi u 2023. godini.                     

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 5.04.2023. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga. Uvidom u prispelu dokumentaciju utvrđeno je prijava nepotpuna. Obzirom na to da je na konkurs pristigla jedna prijava iz oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i da podnosilac prijave nije dostavio potpunu dokumentaciju Komisija je ocenjivanje projekta u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi izvršila tako što je prijava odbijena kao nepotpuna. Nije bilo neblagovremenih prijava.

U skladu sa navedenim odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                                Momčilo Mitrović

Republika Srbija

Ooština Ivanjica

Komisija za izbor projekata u kulturi u 2023. godini

iz oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

01 broj 400-40-15 /23

5.04. 2023. godine

Ivanjica

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17) po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, Komisija za izbor projekata u kulturi u 2023.godini iz oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi na sednici održanoj dana 5. 04. 2023. godine donela je

ODLUKU

o izboru projekata u kulturi u 2023.godini

iz oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

1. Odbacuje se prijava podneta na Javni konkurs za finansiranje i sufinnasiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, iz oblasti  naučnoistraživačke i edukativne delatnosti, podnosioca Društvo srpskih rodoslovaca «Poreklo», Beograd, naziv projekta « Istraživanje porekla starosedelačkih rodova na području Opštine Ivanjica» kao nepotpuna. U dokumentaciji, u skladu sa tačkom VIII Javnog konkursa, pod rednim brojem 2. Obavezna prateća dokumentacija , u jednom primerku, nedostaje:

  1. biografija osobe odgovorne za realizaciju projekta i korišćenje sredstava

  2. spisak učesnika projekta i bar jedna profesionalna biografija.

2.  Predlaže se Predsedniku opštine donošenje Rešenja o dodeli sredstava za izabrane projekte iz člana 1. ove Odluke.

 3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 4.  Ova Odluka se objavljuje na internet stranici opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini, 01 broj 400-40/23 od 13.02.2023. godine, koji je objavljen 13.02.2023. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“ .Na Javni konkurs je pristigla jedna prijava iz oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi.

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-40-7/23 od 3.04.2023. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi u 2023. godini.                     

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 5.04.2023. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga. Uvidom u prispelu dokumentaciju utvrđeno je prijava nepotpuna. Obzirom na to da je na konkurs pristigla jedna prijava iz oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i da podnosilac prijave nije dostavio potpunu dokumentaciju Komisija je ocenjivanje projekta u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi izvršila tako što je prijava odbijena kao nepotpuna. Nije bilo neblagovremenih prijava.

 Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Predsednik Komisije

                                                                                                               Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER