Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Obaveštenje

Rešenje o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2020.godinu

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01Broj:06-1/2020

Datum:11.02.2020.godine

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 11.02.2020.godine donosi

                                                  R E Š E NJ E

o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2020.godinu

I DONOSI SE Rešenje o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2020.godinu sa sledećim iznosima :

Redni brojNaziv organizacijeVrsta programaPredlog za finansiranje
1.Fudbalski klub „Javor Matis“ IvanjicaRedovni godišnji programi4.000.000 rsd
2.Omladinski košarkaški klub „Ivanjica“Redovni godišnji programi2.816.065 rsd
3.Atletski lkub „Javor“Redovni godišnji programi700.000 rsd
4.Planinarsko društvo „Golija“Redovni godišnji programi350.000 rsd
5.Sportski savez IvanjiceRedovni godišnji programi3.965.000 rsd
6.SK „MY GYM“Redovni godišnji programi248.000 rsd
7.Ženski odbojkaški klub „Ivanjica“Redovni godišnji programi1.300.000 rsd
8.Karate klub „Javor“Redovni godišnji programi600.000 rsd
9.Klub malog fudbala „Ivanjica“Redovni godišnji programi990.000 rsd
10.Odbojkaški klub „Bukovica – Putevi“Redovni godišnji programi400.000 rsd
11.SD „Boško Petrović“Redovni godišnji programi500.000 rsd
12.FK „Prilike“Redovni godišnji programi300.000 rsd
13.Lin KueiRedovni godišnji programi305.000 rsd
14.Fudbalski klub „Brezova“Redovni godišnji rogrami250.000 rsd
15.KES „Stari vlah“Redovni godišnji programi200.000 rsd
16.ŠK „Ivanjica“Redovni godišnji programi300.000 rsd
17.Sportsko odbojkaško udruženje „Prilike“Redovni godišnji programi350.000 rsd
18.PK „Pegaz“Redovni godišnji programi200.000 rsd
19.Skijaški klub „Golija“Redovni godišnji programi250.000 rsd
20.Fudbalski savez IvanjicaRedovni godišnji programi700.000 rsd
21.Sportsko udruženje igrača preferansa „Građaski“Redovni godišnji programi100.000 rsd
22.Sportsko udruženje „Marbo“Redovni godišnji programi250.000 rsd
23.Fitnes klub „Atlantis“Redovni godišnji programi250.000 rsd
24.Omladinski košarkaški klub „Jvavor“Redovni godišnji programi200.000 rsd
25.MG 93 GYMRedovni godišnji programi125.000 rsd
26.Klub malog fudbala ŠljivićiRedovni godišnji programi350.000 rsd
  UKUPNO:      19.999.065 rsd

II   Sredstva za 2020.godinu biće isplaćena sportskim organizacijama iz budžeta opštine Ivanjica za 2020.godinu, sa ekonomske klasifikacije 481941 – Dotacije ostalim udruženjima građana.

III 27 sportskih organizacija sa teritorije opštine Ivanjica je prijavilo do 20. aprila 2019.godine. svoje godišnje programe za finasiranje u 2020.godini. Komisija za sport opštine Ivanjica je uvidom u dokumentaciju koje su podnele sportske organizacije izvršila kategorizaciju, ocenjivanje i bodovanje svih godišnjih programa i dala predlog da se 26 godišnja programa za 2020. godinu finansiraju iz budžeta opštine Ivanjica, a da se godišnji program Moto kluba „Točak“, tj. organizacija moto skupa u Ivanjici 2020. godine finansira iz programa Sportskog saveza Ivanjica kao sportska manifestacija opštine.

IV Nakon donošenja ovog Rešenja opština Ivanjica će sa svakom sportskom organizaciom koja se finansira iz budžeta opštine potpisati ugovor o namenskom trošenju budžetskih sredstava.

       Potpisivanje ugovora, kao i tranferi prvih rata od ukupno odobrenih sredstava izvršiće se nakon usvajanja konačnog Izveštaja za 2019.godinu.

V U ime opštine Ivanjica ugovor sa sportskim organizacijama će zaključiti Zamenik predsednika opštine.

VI Donošenjem ovog rešenja prestaje da važi Rešenje 01broj 06-39/2019 od 25.12.2019.godine („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2020)

VII   Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a biće ojavljeno u „Službenom listu opštine Ivanjica“ i na veb sajtu opštine Ivanjica.

ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE

   Momčilo Mitrović

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016) predviđeno je da jedinice lokalne samouprave preko nadležnih organa određuju bliže uslove, kriterijume, način i postupak dodele sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno odobravanje programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, kao i način javnog ojavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa.

Opštinsko veće opštine Ivanjica je na sednici održanoj 30.01.2017. donelo Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija  na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017) i Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017).

Zamenik predsednika opštine imenovao je Komisiju za sport opštine Ivanjica Rešenjem broj 400-35/2019-01 od 08.10.2019. godine. Zakonom o sportu i Pravilnikom o kategorizaciji sportskih organizacija i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica su jasno definisane nadležnosti, postupak rada i obaveze Komisije za sport.

Komisija za sport je pristupila kategorisanju sportskih organizacija, ocenjivanju i bodovanju istih.

Komisija za sport opštine Ivanjica je dostavila Opštinskom veću opštine Ivanjica preliminarni Predlog Rešenja o  finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2020.godinu. Nakon donošenja ovog rešenja opština Ivanjica će sa svakom sportskom organizacijom koja bude finansirana iz budžeta opštine potpisati Ugovor o namenskom trošenju sredstava, odnosno obavezama sportske organizacije pri realizaciji godišnjih programa.

О Аутору

WEB MASTER