Vesti

Zaključak lokalne samouprave o izboru kandidata za popunu radnog mesta

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01 Broj: 06-35/2017

16.10. 2017. god.

I V A NJ I C A

            Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon i 101/2016 – dr. zakon), člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Sl. glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/12, 9/12, 13/13) i člana 97. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/2016), Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj 16.10.2017. godine, donelo je

 Z A K LJ U Č A K

  1. NE VRŠI se izbor kandidata uvršćenih na listu za izbor za popunu radnog mesta „Zamenik načelnika Opštinske uprave Opštine Ivanjica“, raspisanog Javnim konkursom za popunjavanje položaja 01 broj 111-19/2017 od 22.8.2017. godine.
  2. Ovaj zaključak dostaviti Aleksandru Milovanoviću diplomiranom pravniku iz Ivanjice kao jedinom kandidatu koji je ispunio sva merila za izbor za popunjavanje navedenog radnog mesta i obrazloženje ovog zaključka objavi na internet prezentaciji opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

            Opštinsko veće opštine Ivanjica primilo je listu za izbor kandidata koji su ispunili propisana merila za izbor broj 06-25-3/2017 od 18.9.2017. godine, na kojoj je, kao jedini kandidat koji je ispunio sva propisana merila za izbor na radno mesto „Zamenik načelnika Opštinske uprave“ razvrstanog u zvanje položaju u drugoj grupi, uvršćen Aleksandar Milovanović, diplomirani pravnik iz Ivanjice, broj prijave 111-19/2017-1 od 25.8.2017. godine u 8:35 sati.

            Članom 97. stavom 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je da Opštinsko veće nije obavezno da izvrši izbor kandidata sa liste za izbor, ali je dužno da o razlozima za to obavesti sve učesnike  konkursa pisanim putem i na internet prezentaciji, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

            Opštinsko veće je, razmatrajući listu za izbor, zapisnike i drug akta o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka i druga opšta akta koja se primenjuju u Opštinsko upravi opštine Ivanjica, pre svega Kadrovski plan za 2017. godinu, utvrdilo da trenutno nisu ispunjeni, pre svega finansijski, uslovi za popunjavanje navedenog radnog mesta u ovoj godini, pa će se postupak popunjavanja radnog mesta „Zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica“ ponovo pokrenuti u narednoj kalendarskoj godini, nakon usvajanja Kadrovskog plana za 2018. godinu.

            Na osnovu svega iznetog, doneta je odluka kao u dispozitivu ovog zaključka.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog zaključka ne može se podneti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka.

О Аутору

Financ