Vesti

Zaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za vreme Nušićijade

R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA IVANJICA
-OPŠTINSKO VEĆE-
01 Broj: 06-23/2016
22. avgust 2016. godine
I V A NJ I C A

Na osnovu člana 46. i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07) i člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“, broj 7/12, 9/12 i 13/13) i člana 7. Odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine, ugostiteljstva, zanatstva i usluga Opštinski Sl.glasnik, broj 1/06 i „Sl.list Opštine Ivanjica“,broj 1/09, 2/09,3/10 i 4/11, Opštinsko veće opštine Ivanjica na telefonskoj sednici održanoj 22. avgust 2016. godine, donelo je

ZAKLJUČAK

ODOBRAVA SE svim ugostiteljskim i trgovinskim radnjama na području opštine Ivanjica, za vreme trajanja kulturne manifestacije „Nušićijada 2016“ produženo radno vreme i to:

u dane petak na subotu (26 – 27);
subotu na nedelju (27-28);
nedelju na ponedeljak (28-29) do 03 časa.

PREPORUČUJE SE ugostiteljskim objektima emitovanje muzike i priređivanje muzičkog programa u objektima, po sopstvenom izboru do 20 časova, a nakon 20 časova preporuka je da se emituje programska muzika sa Ivanjičkog radija, na ozvučenje sa limitatorima ili akustična muzika ( „živa svirka“, bez ozvučenja).

OBAVEZUJU SE vlasnici ugostiteljskih i trgovinskih radnji da postupaju po odobrenjima i preporukama iz ovog Zaključka.

U SLUČAJU da vlasnici ugostiteljskih objekata ne budu postupali u svemu po odobrenju i preoruci iz stavova 1 i 2 ovog Zaključka, snosiće zakonske posledice, u skladu sa odredbama Odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine,ugostiteljdtva,zanatstva i usluga.

NADZOR nad sprovođenjem ovog Zaključka vršiće:

– Inspektor za zaštitu životne sredine;
– Saobraćajni inspektor;
– Građevinski inspektor;
– Komunalni inspektor, kao i službena lica Policijske stanice u Ivanjici

POTREBNO JE Zaključak dostaviti sredstvima Javnog informisanja, kako bi o sadržini istog bili obavešteni svi subjekti na koje se Zaključak odnosi, a Zaključak će biti objavljen i na WEB sajtu Opštine Ivanjica.

Zaključak dostaviti: Svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima na teritoriji Opštine Ivanjica, Inspekcijskim službama Opštinske uprave Opštine Ivanjica , Policijskoj stanici u Ivanjici ,a primerak zaključka zadržati uz materijal sa sednice Opštinskog veća.

PREDSEDNIK OPŠTINE
Zoran Lazović

О Аутору

Financ