Javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluga ličnog pratioca deteta JNMV 11/2016

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број

124/12,14/15,68/15)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА Венијамина Маринковића 1

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга личног пратиоца детета

ЈНМВ 11/2016

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

2. Врста наручиоца: општинска управа

3. Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности

4.Опис  предмета  набавке,  назив  и  ознака  из  општег  речника  набавки:Набавкa  услуга личног пратиоца детета.
Назив и ознака из општег речника набавки: 85312120-Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе.

5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена: Уколико две  или  више  понуда  имају исту најнижу  понуђену  цену,  као  најповољнија  биће  изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

6.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних   набавки    www.portal.ujn.gov.rs   или   интернет   странице   наручиоца    www.ivanjica.rs Конкурсна  документација  се  може  доставити  и  путем  електронске  поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

7.Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга личног пратиоца детета, ЈНМВ 11/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда  стигн е  на  писарницу  Наручиоца  до  15.08.2016.  г одине  до 10:30 часова  да би се сматрала благовременом.

Н а полеђини  коверте или  на кутији  навести  назив ,  адресу  и  број  телефона  понуђача .

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти,  односно кутији  у којој се понуда налази,  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

8.Место, време и начин отварања понуда:  Отварање  понуда  обавиће се  15.08.2016.године у 11:00  часова  у  просторијама  ОПШТИНЕ  ИВАЊИЦА,  Венијамина  Маринковића  број  1, канцеларија број  35 .

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

10.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

11.Лицa  за  контакт:Додатна  обавештења  и  информације  заинтересовани  могу  добити  на адреси наручиоца или преко контакт телефона на број:032/601-415, лице за контакт  Биљана Видић. Број факса: 032/661-821

 

Конкурсна документацијаAdobe_Reader_PDF

Позив за подношење понудаAdobe_Reader_PDF

Одлука о додели уговораAdobe_Reader_PDF

Обавештење о закљученом уговоруword

О Аутору

Financ