Javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluga ličnog pratioca deteta JNMV 11/2016

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS“, broj

124/12,14/15,68/15)

OPŠTINA IVANJICA Venijamina Marinkovića 1

O b j a v lj u j e

POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga ličnog pratioca deteta

JNMV 11/2016

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

2. Vrsta naručioca: opštinska uprava

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti

4.Opis  predmeta  nabavke,  naziv  i  oznaka  iz  opšteg  rečnika  nabavki:Nabavka  usluga ličnog pratioca deteta.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 85312120-Dnevne usluge u zajednici za osobe sa invaliditetom i mlade osobe.

5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena: Ukoliko dve  ili  više  ponuda  imaju istu najnižu  ponuđenu  cenu,  kao  najpovoljnija  biće  izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih   nabavki    www.portal.ujn.gov.rs   ili   internet   stranice   naručioca    www.ivanjica.rs Konkursna  dokumentacija  se  može  dostaviti  i  putem  elektronske  pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

7.Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluga ličnog pratioca deteta, JNMV 11/2016 – NE OTVARATI”, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora obezbediti da ponuda  stign e  na  pisarnicu  Naručioca  do  15.08.2016.  g odine  do 10:30 časova  da bi se smatrala blagovremenom.

N a poleđini  koverte ili  na kutiji  navesti  naziv ,  adresu  i  broj  telefona  ponuđača .

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti,  odnosno kutiji  u kojoj se ponuda nalazi,  obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:  Otvaranje  ponuda  obaviće se  15.08.2016.godine u 11:00  časova  u  prostorijama  OPŠTINE  IVANJICA,  Venijamina  Marinkovića  broj  1, kancelarija broj  35 .

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

11.Lica  za  kontakt:Dodatna  obaveštenja  i  informacije  zainteresovani  mogu  dobiti  na adresi naručioca ili preko kontakt telefona na broj:032/601-415, lice za kontakt  Biljana Vidić. Broj faksa: 032/661-821

 

Konkursna dokumentacijaAdobe_Reader_PDF

Poziv za podnošenje ponudaAdobe_Reader_PDF

Odluka o dodeli ugovoraAdobe_Reader_PDF

Obaveštenje o zaključenom ugovoruword

О Аутору

Financ