Јавне набавке

Јавна набавка услуге испитивања могућности уређења земљишта природних пашњака и травњака на територији општине Ивањица

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Венијамина Маринковића 1

О б ­ј а ­в љ у ­ј е

ПО­ЗИВ

за подношење по­ну­да у по­ступ­ку јавне набавке мале вредности за набавку

Набавка услуге испитивања могућности уређења земљишта природних пашњака и травњака на територији општине Ивањица

 број ЈН 22/2018

 

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

  1. 2. Врста наручиоца: општинска управа
  2. 3. Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности.

4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: услуге испитивања могућности уређења земљишта природних пашњака и травњака

 Назив и ознака из општег речника набавки: – 73100000-3 услуге у области истраживања и експерименталног развоја

 5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок за извршење услуге, односно уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као и исти рок за извршење услуге, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи  рок важења понуде.

6.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца .

Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

7.Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица са назнаком:,,Понуда за јавну набавку услуге испитивања могућности уређења земљишта природних пашњака и травњака, ЈНМВ 22/2018 НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на писарницу Наручиоца до 06.11.2018. године до 11:00 часова да би се сматрала благовременом.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и број телефона понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

8.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 06.11.2018.године у 11:30 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 35.Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

10.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

11.Лицa за контакт:Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца или преко контакт телефона на број: 032/515-0339 – лице за контакт  Биљана Видић за правна питања, за стручна питања Одељење за пољопривреду 032/515-0326, број факса: 032/661-821

Конкурсна Документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                    

О Аутору

Financ