Јавне набавке

Јавна набавка услуге социјалне заштите-дневни боравак за лица са посебним потребама

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Венијамина Маринковића 1

О б ­ј а ­в љ у ­ј е

ПО­ЗИВ

за подношење по­ну­да у по­ступ­ку јавне набавке мале вредности за набавку услуге социјалне заштите –дневни боравак за лица са посебним потребама

-по партијама, ЈНМВ 2/2019

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

2. Врста наручиоца: општинска управа

3. Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности, обликован по партијама.

Партија 1 – Дневни боравак за децу и младе са вишеструким сметњама у развоју и телесним инвалидитетом – 25 корисника

Назив и ознака из општег речника набавке: 85312110- дневне услуге у заједници за децу

Партија 2 – Дневни боравак за децу, младе и одрасле са интелектуалним сметњама – 33 корисника

Назив и ознака из општег речника набавке: 85312120- дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе

4.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 45 дана. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда у којој је наведен  дужи рок важења понуде.

5.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.ivanjica.rs Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

6.Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге социјалне заштите – дневни боравак за лица са посебним потребама, партија број ____, ЈН 2/2019 НЕ ОТВАРАТИ, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на писарницу Наручиоца до дана 22.02.2019.године до 11:00 часова да би се сматрала благовременом.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и број телефона понуђача

  • Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
  • Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
  • У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

7.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 22.02.2019.године у 11:15 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 35.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

8.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

9.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

10.Лицa за контакт:Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца или преко контакт телефона на број: 032/515-0339, лице за контакт  Биљана Видић, односно Слађана Николић, на број 032/515-0330.Број факса: 032/661-821

О Аутору

Financ