Јавне набавке

Јавна набавка видео опреме за видео надзор градских саобраћајница

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Венијамина Маринковића 1

О б ­ј а ­в љ у ­ј е

ПО­ЗИВ

 за подношење по­ну­да у по­ступ­ку јавне набавке мале вредности

Набавка видео опреме за видео надзор градских саобраћајница

ЈНМВ 23/2018

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

 2. Врста наручиоца: општинска управа

3. Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

  

    Набавка добара – видео опреме за видео надзор градских саобраћајница 

    Назив и ознака из општег речника набавке:  – 35125000- систем надзора

 5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена: У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке и монтаже добара. У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке и монтаже, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде

6.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.ivanjica.rs Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

 7.Начин подношења понуде и рок:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком:

  ,,Понуда за јавну набавку видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018 НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и број телефона понуђача.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 05.12.2018.године до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

8.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 05.12.2018.године у 11:00 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 35.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

 9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

10.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

11.Лицa за контакт:Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца или преко контакт телефона лица за контакт:Биљана Видић на број 032/515-0339, број факса: 032/661-821

                                     Kонкурсна документација 23-1-2018

Појашњење конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације 1 

Обавештење о продужењу рока 1

Измена и допуна конкурсне документације 2

 Обавештење о продужењу рока 2

О Аутору

Financ