Јавне набавке

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2018. години

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 400-19/2018-01

9.март 2018. године

И В А Њ И Ц А

На основу члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист општина Ивањица“ број 4/2014),  Општинска управа  општина Ивањица расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2018. ГОДИНИ

Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса.

 1. Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Одлуком  о буџету општине Ивањица за 2018. годину ( Службени лист општине Ивањица број 10/17 ) у укупном износу од 2000.000,00 динара, у оквиру раздела 4.-Општинска Управа, програм 15: Опште услуге локалне  самоуправе, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 840-Верске и остале услуге заједнице, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама .

 1. Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из области градитељства, образовања, културе и науке.

 1. Основни услови за доделу средстава су:

 • да подносилац програма има статус правног лица,
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Ивањица,
 • да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање,
 • да се програм реализује на територији општине Ивањица

 1. Критеријуми за доделу средстава су:

 • карактер и значај програма,
 • капацитет за реализацију програма,
 • досадашња искуства у реализацији програма,
 • број корисника према којима је усмерен програм.

 1. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници Општинске управе општине Ивањица на шалтеру број 2 или на сајту ivanjica.gov.rs.

 1. Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на сајту општине Ивањицеи на порталу е-управа, односно закључно са 26. 03. 2018. до 15:00  часова.

 1. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Општинска управа општина Ивањица – Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, Ул. Венијамина Маринковића број 1, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.

Додатне информације могу се добити на број  телефона 032-5150307

                                                ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНA ИВАЊИЦА

ПРИЈАВА

О Аутору

Financ