Јавне набавке

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва – Програми националних мањина у 2017. години

На основу члана 38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС“ бр.51/2009 и 99/2011 – др.закон), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  (“Сл.гласник РС“ бр.8/2012) и члана 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016), Одлуком о буџету општине Ивањица за 2017. годину ( Службени лист општине Ивањица бр.15/16)  Општинска управа општине Ивањица расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за финансирање или суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва – Програми националних мањина у 2017. години

               Расписује се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва – Програми националних мањина ( у даљем тексту Удружења) у 2017.години .

               Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Ивањица за 2017. годину, у укупном износу од 300.000,00 динара, у оквиру програма 0602, програма 15 – Опште јавне услуге управе; ПА 0007 – функционисање националних савета националних мањина; 090 – социјална заштита некласификована на другом месту; 481000 – дотације невладиним организацијама.

             Општи услови за учешће на конкурсу удружења за реализовање Програма од јавног интереса су:

 • Да удружење има статус правног лица;
 • Да је седиште правног лица на територији општине Ивањица и да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Ивањица;
 • Да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да је уписан у прописани регистар;
 • Да удружење има усвојен годишњи програм/план  рада који обухвата програме/пројекте и активности у областима које су од јавног интереса усвојен од стране органа удружења

         Општина Ивањица  неће финансирати:

 • програме/пројекте са комерцијалним ефектима,
 • програме/пројекте који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета, а нису реализовани,
 • инвестициона улагања у изградњу, опремање и одржавање пословног простора,
 • програме/пројекте чије су једине програмске активности путовања, студије,учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности,
 • програме чије су програмске активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама

Избор програма/пројекта који ће се финансирати средствима буџета вршиће се применом следећих критеријума и броја бодова:

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Потпуна документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

 • образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма/пројеката за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма/пројеката и детаљан буџет програма/пројекта),
 • одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
 • копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за 2016. годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),

            Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интернет презентацији општине Ивањица ( www.ivanjica.gov.rs).

            Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

            Предложени програми/пројекти учесника Конкурса треба да буду написани на рачунару и на прописаним обрасцима,  потписани и оверени од стране  овлашћеног лица. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање.

            Активности обухваћене програмом/пројектом морају се реализовати до краја календарске године.

            Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва са назнаком “Пријава на конкурс за програме/пројекте од јавног интереса удружења цивилног друштва – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Општинска управа општина Ивањица, ул.В. Маринковића бр.1.  32250 Ивањица или предајом на писарници  Општинске управе ( шалтер бр. 2  у Услужном центру).

            Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( оригинал или оверене фотокопије).

            Пријаве за конкурс могу се поднети до 09.06.2017. године у 15,00 часова, на писарницу Општинске управе општине Ивањица.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, као и пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према општини Ивањица у вези програма/пројеката које је општина из буџета финансирала односно суфинансирала.

            Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења  размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити предлог за  финансирање  односно  суфинансирање у 2017.години. На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса иму право приговора у року од три дана од њеног објављивања; Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од њеног објављивања; право приговора не задржава извршење Одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава;

            Коначну одлуку о додели  средстава доноси Општинско веће општине Ивањице, а Председник општине Ивањице закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације могу се добити на број  телефона 032-664-425.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

У Ивањици, 24.06.2017.године

01 Број: 400-47/2017                                                                  

                                                            ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Образац пријаве на конкурс

                                                                                                    

О Аутору

Financ