Актуелности Вести Конкурси и обавештења

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

01 Бр. 111-4/2018

20.09.2018. год.

ИВАЊИЦА

       На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др. закон), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и става 1. тачка 8) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-6010/2018 од 28. јуна 2018. године, Општинска управа општине Ивањица, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ивањица, у Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бр. 1.

II Радна места која се попуњавају:

1. Имовинско правни послови  
Звање: Саветник                                       број службеника:1

 

Опис послова: Води поступак и припрема решења о експропријацији, деекспропријацији, административном преносу непокретности; води поступак и закључује споразуме о накнади за експроприсану непокретност; води поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем; води поступак отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом; поступа по замолницама других органа; одлучује по приговорима странака; предлаже надлежним органима доношење одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на овим пословима; води првостепени управни поступак; припрема закључивање споразума о накнади; одређује вештачење; сарађује са Комисијом општине за отуђење и давање у закуп општинског земљишта; издаје оверене преписе решења поступајућег органа; прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће јавне регистре; води јединствени регистар непокретности у јавној својини локалне самопуправе; води и ажурира портфолија имовине у јавној својини ЈЛС; припремање предлога решења који доноси Скупштина општине; вођење поступка за давање градског грађевинског земљишта на коришћење у складу са Законом ради изградње индивидуалних стамбених објеката; припрема предлога одлука из имовинско правне области; остваривање сарадње са другим државним органима; обавља послове у оквиру својих надлежности и издаје сву потребну документацију и потврде сагласно Закону о враћању одузете имовине и обештећењу; праћење и старање о извршењу донетих решења; обавља друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

Услови:  високо образовање на образовно научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о планирању и изградњи, Законa о јавној својини, Законa о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину на основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа, Законa о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у друштвеној својини, Законa о локалној самоуправи – усмено; вештина комуникације- усмено.

2. Послови на учествовању у вођењу имовинско-правних послова  
Звање: Млађи саветник                                       број службеника:1

 

Опис послова: Учествује у вођењу поступка и припрема решења о експропријацији, деекспропријацији, административном преносу непокретности; учествује у водђењу поступка и закључивању споразума о накнади за експроприсану непокретност; учествује у вођењу поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем, као и давања у закуп пољопривредног земљишта;  учествује у вођењу поступка отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом; поступа по замолницама других органа; предлаже надлежним органима доношење одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на овим пословима; учествује у вођењу првостепеног управног поступка; сарађује са Комисијом општине за отуђење и давање у закуп општинског земљишта; прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће јавне регистре; учествује у вођењу и ажурирању портфолија имовине у јавној својини ЈЛС; учествовање у припремањи предлога решења који доноси Скупштина општине; учествовање у припреми предлога одлука из имовинско правне области; обавља друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

Услови:  високо образовање на образовно научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о планирању и изградњи, Законa о јавној својини, Законa о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину на основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа, Законa о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у друштвеној својини, Законa о локалној самоуправи – усмено; вештина комуникације- усмено.

III Место рада:

Општина Ивањица, Општинска управа, ул. Венијамнина Маринковића бр.1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Ивањица – Конкурсној комисији, са назнаком: „За јавни конкурс за радно место__________(навести назив радног места)“, ул. Венијамина Маринковића бр.1, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Владислав Ивковић, телефон: 0658911592, радним данима од 11 до 14 часова.

            VI Услови за рад на радн месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да има прописано образовање.

           VII  Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана од 22.09.2018. године, као дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

– потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућству интернет адреса;

– фотокопија или очитана лична карта;

– оригинал или оверена фотокопија уверењa о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању, којима се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положено државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту подноси оригинал или оверену фотокопија уверења о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радним искуству у струци (радна књижица, потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

– оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

            Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

            Пример изјаве се налази на сајту општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs где се иста може преузети.

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту, провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Ивањица у улици Венијамнина Маринковића бр.1, о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писаног обавештења. Кандидати се обавештавају и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ивањица.

Овај оглас објављује се на web страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, огласној табли општине Ивањица, порталу eUprava, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Српски телеграф“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Изјава – образац

О Аутору

Financ