Вести Конкурси и обавештења

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Општине Ивањица

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

01 Бр. 111-27/2017

30.11.2017. год.

ИВАЊИЦА

       На основу чл. 4, 94. и члана 102. у вези са чланом 82. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12322/2016-1 од 28. децембра 2016. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-4965/2017 од 26. маја 2017. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-10376/2017 од 25. октобра 2017. године, Општинска управа општине Ивањица, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ивањица, у Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бр. 1.

II Радно место која се попуњава:

Радно место Припрема и израда развојних пројеката у Одељењу за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове, у звању саветник – 1 извршилац.

Опис послова: обавља послове припреме и имплементације развојних пројеката; учествује у формирању базе података из области привреде, пољопривреде, заштите животне средине и људских ресурса; прати стање у области привредног развоја; учествује у припреми програма обуке и организације обуке за различите категорије корисника, у области привредног предузетништава, заштите животне средине, иноваторства и проналазаштва, учествује у припреми и изради стратегије економског развоја општине и других стратегија; учествује у припреми и изради апликација приоритених пројеката и развојних програма; учествује у организацији кампања за информисање јавности о значају нових инвестиционих улагања; обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења

Услови: стечено високо образовање на образовно научном пољу друштвено-хуманистичких наука или на пољу техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и  најмање три године радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закон о улагањима и Закона о локалној самоуправи  – усмено; вештина комуникације – усмено, кроз разговор са кандидатом.

III Место рада:

Општина Ивањица, Општинска управа, ул. Венијамнина Маринковића бр.1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Ивањица – Конкурсној комисији, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место Припрема и израда развојних пројеката, ул. Венијамина Маринковића бр.1, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Владислав Ивковић, телефон: 0658911592, радним данима од 11 до 14 часова.

            VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да има прописано образовање.

           VII  Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је  15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

– потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућству интернет адреса;

– фотокопија или очитана лична карта;

– оригинал или оверена фотокопија уверењa о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању, којима се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положено државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту подноси оригинал или оверену фотокопија уверења о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радним искуству у струци (радна књижица, потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

– оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

            Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

            Пример изјаве се налази на сајту општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs где се иста може преузети.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту, провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Ивањица у улици Венијамнина Маринковића бр.1, о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писаног обавештења. Кандидати се обавештавају и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ивањица.

Овај оглас објављује се на web страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, огласној табли општине Ивањица, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Српски телеграф“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Обавештење је објављено  у српским новинама Телеграф 02.12.2017. године. Конкурс траје до 18.12.2017. године.

ИЗЈАВА ОБРАЗАЦ

Н А Ч Е Л Н И К

Миланка Коларевић,дипл.правник, с.р.

О Аутору

Financ