Вести Конкурси и обавештења

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Ивањица за 2018. годину

Република Србија

Општина Ивањица

Општинска управа

Број: 332-17/2018

Датум: 05.12.2018. године

Ивањица

Општинскa управа општине Ивањица, на основу чланова 8. и 9. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, број 9/2018) (у даљем тексту: Правилник), расписује

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине

Ивањица за 2018. годину

 Сврха конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења и остваривање права на коришћење подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Ивањица за 2018. годину, као и максимални износи подстицаја по кориснику.

Укупан износ подстицајних средстава која се додељују реализацијом овог конкурса, а  опредељена буџетом општине Ивањица раздео 4 Општинска управа ; глава 4.01 Општинска управа ; програм 1502 развој туризма ; програмска активност 0001 управљање развојем туризма ; функција 473 туризам , позиција 71/1 ; економска класификација 454 субвенције приватним предузећима , износи  2.000.000,00 динара.

Сврха доделе подстицајних средства је стварање услова за унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоским туристичким домаћинствима на територији општине Ивањица, а самим тим и унапређење руралне-економије и квалитета живота на сеоском подручју.

Конкурсом се утврђује: предмет конкурса, корисници подстицаја, укупно опредељена средства, врсте подстицаја, врсте прихватљивих и неприхватљивих трошкова, услове које морају испуњавати учесници по конкурсу, поступак доделе подстицајних средстава, намена и максималан износ подстицајних средстава, рок за подношење захтева, рок за доношење одлуке о додели подстицајних средстава, документација која се подноси уз захтев, начин одлучивања, начин и поступак контроле употребе одобрених средстава као и остале информације везане за подношенье пријаве на Конкурс.

 Предмет конкурса

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе са циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:

 1. подстицаји за подршку инвестицијама за доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности, у складу са  чланом 20 став 6 закона о локалној самоуправи .
 2. подстицаји за подршку инвестицијама за промоцију непољопривредних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница и других промотивних активности.

 

 Корисници подстицаја

Подстицајна средства за развој сеоског туризма додељују се као наменска, бесповратна средства на основу конкурса.

Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овим Конкурсом имају:

 1. физичко лице чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба или апартман у домаћој радиности;
 2. физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 3. предузетник.

 

Врсте подстицаја – Врсте прихватљивих и неприхватљивих трошкова

 

Подстицаји у складу са овим Конкурсом обухватају:

 1. радове инвестиционог и текућег одржавања постојећих објеката домаће радиности или сеоског туристичког домаћинства као и постојећих аутентичних сеоских објеката уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, а ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству;
 2. адаптацију купатила, сауне, кухиње и увођење система централног грејања, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;
 3. радове инвестиционог одржавања у циљу привођења намени аутентичних објеката на селу- воденица, ветрењача, који су у функцији сеоског туризма;
 4. побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара, ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству:
 5. изградњу базена (надземних и укопаних);
 6. партерно уређење дворишта;
 7. опремање објеката ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;
 8. промоција непољопривредних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница и других промотивних активности.

 

Табела 1. Врсте подстицаја:

Корисник подстицаја Врста  програма и подстицаја Прихватљиве инвестиције
Подстицаји за подршку инвестицијама за доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоском туристичком домаћинству или  домаћој радиности, у складу са  чланом 20 став 6 закона о локалној самоуправи
Физичко лице чији су угоститељски објепи категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа,        соба или апартман у домаћој радиности;

Физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

Предузетник

Радови инвестиционог и текућег одржавања постојећих објеката домаће радиности или сеоског туристичког домаћинства као и постојећих, аутентичних сеоских објеката уз очување народног градитељства традиционалне архитектуре, а ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству (1 )Трошкови           набављеног   грађевинског материјала и опреме

(2) Трошкови извођења грађевинских радова

Физичко лице чији су угоститељски објепи категорисани као сеоско туристичко домаћинство  или кућа,соба или апартман у домаћој радиности;

Физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

Предузетник

 

Адаптација купатила, сауне. кухиње и увођење система централног грејања, а ради  пружања угоститељских услуга у пословима    домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству

(1)            Трошкови набављеног материјала у складу са предрачуном

(2)            Трошжови извођења радова

(З) Трошкови извођења радова и набављеног материјала

грађевинског ппредмером и

грађевинских

грађевинских грађевинског

Физичко лице чији су угоститељски објекти категорисани           као сеоско туристичко домаћинство или соба           или апартман у домаћој радиности;

Физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

Предузетник

Радови инвестиционог одржавања у циљу привођења намени аутентичних објеката на селу- вајата, воденица, ветрењача који су у функцији      сеоског туризма (1) Трошкови набављеног грађевинског материјала и опреме

 

Физичко лице чији су угоститељски објекти категорисани           као сеоско туристичко домаћинство или кућа,соба или апартман у домаћој радиности;

Физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

Предузетник

Побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара ради  унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству   (1)            Набавка опреме и реквизита за рекреацију и вежбање:

-опрема за фитнес програм на отвореном. бицикл и пратећа заштитна опрема, кошеви, голови, седла за јахање, ски опрема, гумени чамци за рекреативне спортове;

-опрема за фитнес у затвореном простору (све справе које се користе у фитнес програму у затвореном простору);

-љуљашке, клацкалице, вртешке, дечије кућице различитог облика и материјала од којег су израђене, њихалице, тобогани, пењалице, провлачалице, заштитне ограде око игралишта.

(2)            Набавка дворишног мобилијара:

-расвета за баште- фењери, лампиони, кугле, стубови (цевни, ливени декоративни), прикључне плоче;

-чесме, фонтане, поштански сандучићи, клупе, столице, паркинг усмеравајући стубићи, корпе за отпатке, постоља за столове, столови, држачи за бицикле, ограде, капије, гаражна и друга метална врата, тенде, сунцобрани, лежаљке;

-жардињере, саксије, држачи и постоља за жардињере и саксије.

(З) Набавка монтажних и надувавајућих надземних базена који се монтирају по упутству произвођача.

  Изградња базена (надземних

и укопаних)

(1) Трошкови набављеног грађевинског материјала

(2) Трошкови           извођења           грађевинских радова

(З) Трошкови извођења грађевинских радова и набављеног грађевинског материјала

 
Партерно уређење дворишта (1)    Трошкови набављеног грађевинског материјала и опреме  

 

 

 

Физичко лице чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба            или апартман у домаћој радиности;

Физичко лице носилац комерцијалног породичног погьопривредног газдинства;

Предузетник

Опремање објеката ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству у складу са решењем надлежног органа где је евидентиран као пружалац угоститељских услуга (1)              Набавка опреме:

– машине за прање и сушење веша;

– телевизори, радио апарати, телефони

и персонални рачунари,

(2)              набавка система за климатизацију и грејање објеката:

–  пећи;

–  клима уређаји, вентилатори,

(З) Опремање кухиње:

-кухињски прибор за припремање и служење хране (тањири, посуде, есцајг, прибор за чишћење, обраду и сецкање хране, столњаци. крпе, пешкири);

-посуде за отпатке;

-опрема за обраду и припрему хране (мали електрични кухињски апарати);

-судопере и славине за воду, радне површине за припрему хране;

-кухињски елементи, полице, ормари за смештај кухињског и ресторанског посуђа и хране, пултови за услуживање;

-расхладни уређаји за чување хране; -уређаји за одвођење паре и мириса;

-машине за прање посуђа;

-све врсте шпорета, готових камина, пећница и уређаја за печење,

(4)           Опремање просторија за пружање угоститељских услуга у складу са актом о категоризацији:

-собни намештај, ормари, столови, столице, гардеробери, лежајеви, огледала;

-душеци, јастуци, јоргани, чаршафи, навлаке за јоргане и јастуке, ћебад, креветски и подни прекривачи, завесе, гарнишне;

-стоне и зидне лампе, вешалице за одећу, чивилуци, корпе за веш и отпатке,

(5)           Трошкови набављене опреме за купатила. сауне:

-санитарна опрема (лежећа или туш када, туш кабина, WC шоља, умиваоник, славине, тушеви);

-електрични уређаји и грејна тела (грејна тела за купатило и сауну- грејалице, калорифери, пећи за сауне; бојлери, фенови);

– елементи за купатила и сауне (полице, ормарићи за средства за хигијену, четка за одржавање WC шоље, огледало, држач пешкира, држач тоалет папира, држач сапуна, држач за чаше, пешкири, корпа за отпадке, завесе и паравани за туширање, простирка за купатило).

Подстицаји за подршку инвестицијама за промоцију непољоприврэдних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница
Физичко лице чији су угоститељски обекти категорисани као сеоско туристичко домаћинства или кућа, соба            или апартман у домаћој ради ности;

Физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

Предузетник

Промоција непољопривредних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница и других видова промоције

 

(1) Израда и дизајн интернет страница портала за промоцију сеоског туризма са одржавањем интернет страница на минимум три године

(2) Модернизација и професионализација интернет страница за промоцију сеоског туризма са одржавањем туристичких интернет страница на минимум три године.

З) Промотивни материјал

 

Неприхватљиви трошкови по овом Конкурсу су:

 

 1. порези, осим пореза на додату вредност;
 2. царинске, увозне и остале врсте административних такси, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
 3. трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сличне накнаде;
 4. трошкови куповине односно закупа земљишта;
 5. половна (ремонтована) опрема и алати;
 6. доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве);
 7. нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова, набавка опреме ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга;
 8. опрема, материјали и радови који по типу не одговорају предмеру и предрачуну:
 9. интернет странице које по садржају не одговарају идејном решењу за услугу израде и/или дизајна, односно за услугу модернизације и професионализације интернет страница;
 10. набавка предметне инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова;
 11. други трошкови који нису у складу са достављеним пословним планом.

 

Услови за коришћење подстицаја

 

Општи услови:

Право на подстицаје остварују лица из члана 5. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Ивањица, под условима:

 1. да је реализовало инвестиције за које су му одобрена подстицајна средства на основу конкурса о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Ивањица из претходних година;
 2. да за инвестицију за коју подноси пријаву не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима.

 

Посебни услови:

Физичко лице чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба или апартман у домаћој радиности остварује право на подстицаје назначене у Табели 1. овог Конкурса, ако поред горе споменутих општих услова за коришћење подстицаја овог Конкурса, испуњава и следеће услове:

 1. да има закључен уговор са Туристичком организацијом општине Ивањица, туристичком агенцијом, привредним субјектом или другим правним лицем,
 2. да је евидентирано код Одељења за урбанизам и комуналне послове Општинске управе општине Ивањица  као пружалац угоститељских услуга,
 3. да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава (у даљем тексту: пријава) у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са закуподавцем; власник једног дела земљишта, односно објекта доставља сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији: непокретности које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете, осим предметног закупа ; да су катастарске парцеле и објекати који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава на територији општине Ивањица ,

 

 1. да припреми пословни план за инвестицију у складу са обрасцем који је одштампан уз Правилник о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Ивањица и чини његов саставни део,
 2. да пружа туристима услуге смештаја и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 30 лежајева, док организованој туристичкој групи до 50 туриста може да пружа угоститељске услуге припремања и услуживања хране и пића, под условом да туристичка група не користи услуге смештаја.

Физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства остварује право на подстицаје назначене у Табели 1. овог Конкурса, ако поред горе споменутих општих услова за коришћење подстицаја овог Конкурса, испуњава и следеће услове:

 1. да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), као газдинство и да се налази у активном статусу,
 2. да има закључен уговор са Туристичком организацијом општине Ивањица, туристичком агенцијом, привредним субјектом или другим правним лицем,
 3. да је евидентирано код Одељења за урбанизам и комуналне послове Општинске управе општине Ивањица  као пружалац угоститељских услуга,
 4. да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава (у даљем тексту: пријава) у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са закуподавцем; власник једног дела земљишта, односно објекта доставља сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији; непокретности које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете, осим предметног закупа; да су катастарске парцеле и објекати који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава на територији општине Ивањица ,
 5. да припреми пословни план за инвестицију у складу са обрасцем који је одштампан уз овај Правилник и чини његов саставни део,
 6. да пружа туристима услуге смештаја и услуживања хране и пића у објектима смаштајних капацитета до 30 лежајева, док организованој туристичкој групи до 50 туриста може да пружа угоститељске услуге припремања и услуживања хране и пића, под условом да туристичка група не користи услуге смештаја.

Предузетник, остварује право на подстицаје назначене у Табели 1. овог Конкурса, ако поред горе споменутих општих услова за коришћење подстицаја овог Конкурса, испуњава и следеће услове:

 1. да је регистрован у одговарајућем регистру у Агенцији за привредне регистре,
 2. да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси пријава у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са закуподавцем; власник једног дела земљишта, односно објекта доставља сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији; непокретности које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете, осим предметног закупа; да су катастарске парцеле и објекати који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава на територији општине Ивањица ,
 1. да припреми пословни план за инвестицију у складу са обрасцем који је одштампан уз овај Правилник и чини његов саставни део,
 2. да пружа туристима услуге смештаја и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 30 лежајева, док организованој туристичкој групи до 50 туриста може да пружа угоститељске услуге припремања и услуживања хране и пића, под условом да иста не користи услуге смештаја.

Остали услови за коришћење подстицаја

Поднсилац захтева за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Ивањица, који испуњава услове наведене у конкурсу има право на доделу подстицајних средстава у износу до 80 % од вредности одобрених активности у оквиру пословног плана , а највише до 200.000,00 динара,

Корисник подстицајних средстава има обавезу да обезбеди суфинансирање одобрене мере у складу са одобреним средствима и наведеним процентом за суфинансирање из пословног плана који не може бити мањи од 20 %

Корисник подстицајних средстава може поднети пријаву за једну или више прихватљивих инвестиција из Табеле 1. овог Конкурса.

 

Поступак спровођења конкурса

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношеньем пријаве на основу конкурса, који расписује Општинска управа, на предлог надлежне организационе јединице Општинске управе општине Ивањица- Одељење за локални економски развој , инвестиције и грађевинске послове, за текућу календарску годину.

Пријава се подноси на Обрасцу – Пријава за коришћење подстицаја за развој сеоског туризма на територији општине Ивањица, који је oбјављен уз овај Конкурс.

Подносилац пријаве подноси само једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години.

Уколико право на подстицаје остварује физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је истовремено и предузетник, подноси само једну пријаву или као физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства или као предузетник.

Јавни конкурс објављује Општинска управа општине Ивањица на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и на сајту општине Ивањица.

 

Потребна документација

Потребна документа која се достављају уз пријаву за коришћење подстицаја треба да гласе на поднасиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим друге документације која не треба да буде у форми оверене копије.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Образац захтева за доделу подстицајних средстава може се преузети са сајта општине Ивањица или на шалтеру Општинске управе општине Ивањица.

Уз захтев за доделу подстицајних средстава, подносилац захтева подноси:

 1. Пословни план;
 2. фотокопију личне карте;
 3. број текућег рачуна и назив банке код које је отворен;
 4. предмер и предрачун радова, техничку и пратећу документацију о планираној инвестицији;
 5. профактуру за грађевински материјал или опрему из пословног плана;
 6. доказ о испуњенсти услова из члана 7. став 2. тачка 1. и члана 7. став З. тачка 1. Правилника:

– уколико је подносиоц захтева Физичко лице- носилац пољопривредног газдинства- доказ да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), као газдинство и да се налази у активном статусу;

– уколико је подносиоц захтева предузетник- доказ да је регистрован у одговарајућем регистру Агенције за привредне регистре.

 1. изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом се обавезује да ће обезбедити сопствена средстава за суфинансирање одобрених мера у оквиру пословног плана;
 2. решење Одељења за урбанизам стамбене и комуналне делатности Општинске управе општине Ивањица о разврставању угоститељског објекта у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству у категорију;
 3. уговор закључен са туристичком организацијом, туристичком агенцијом, привредним субјектом или другим правним лицем са седиштем на територији општине Ивањица (за физичка лица чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба или апартман у домаћој радиности и физичка лица – носиоце комерцијалног породичног пољопривредног газдинства);
 4. изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да за инвестицију за коју подноси пријаву не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације). односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 5. доказ да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава (у даљем тексту: пријава) у власништву подносиоца захтева или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са закуподавцем- доказ о закупу. Власник једног дела земљишта, односно објекта доставља сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији; непокретности које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете, осим предметног закупа; да су катастарске парцеле и објекати који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава на територији општине Ивањица (поседовни лист – лист непокретности) ,

 

Поред наведених обавезних докумената подносилац захтева може да поднесе и друга додатна документа којима потврђује испуњавање критеријума и оправданост пословног плана:

 • доказ (извод из књиге гостију) о броју пријављених ноћења и једнодневних посета у претходној години,
 • доказ (уверење, потврда) о наплати боравишне таксе у претходној години,
 • доказ да се предметне парцеле и објекти налазе у границама обухвата резервата биосфере Голија Студеница(потврда одељења за урбанизам и комуналне послове Општинске управе општине Ивањица ).
 • друга потребна документа и докази у циљу правдања услова дефинисаних у оквиру посебних услова овог Конкурса.

 

Начин предаје документације

Захтев за доделу подстицајних средстава са пратећом документацијом предаје се на пријемном шалтеру Општинске управе општине Ивањица, у запечаћеној коверти или упућује препорученом поштом на адресу: Општина Ивањица, Општинско управа, Венијамина Маринковића 1, са назнаком: ”Комисији за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма“

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, морају бити наведени назив и адреса подносиоца захтева и назнака „не отварати“

На предњој страни коверте, прималац захтева обавезно ставља датум пријема коверте са назначењем сата и минута.

Неблаговремене и непотпуне пријаве- захтеви биће одбачене.

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА И ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ 15 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА .

Документација поднета по овом конкурсу не враћа се подносиоцима захтева.

Додатне информације заинтересована лица могу добити у Општинској управи општине Ивањица- Одељење за локални економски развој,инвестиције и грађевинске послове други спрат, канцеларија 32, радним данима од 11,00 до 14,00 часова Контакт телефон 032 515-0307.

 

Начин одлучивања

Конкурс спроводи Комисија, која врши оцену поднетих захтева у складу са критеријумима утврђеним Правилником, утврђује предлог за доделу подстицајних средстава из буџета Општине Ивањица и исти упућује Општинском већу општине Ивањица на одлучивање. Уколико захтев за доделу подстицајних средстава испуњава формалне услове прописане Правилником, Комисија приступа оцењивању поднетог захтева у складу са критеријумима дефинисаних Правилникм. Непотпуне пријаве се неће разматрати.

БОДОВНА ЛИСТА (максималан број бодова је 100)

 

  КРИТЕРИЈУМИ   БОДОВИ
  Квалитет пословног плана

(образложење, потреба за реализацијом пословног плана, усклађеност планираних активности са потребама, буџет пословног плана и економска оправданост и друго)

 

 

0-20
  Учешће сопственог финансирања

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

5

10

15

20

  Подручије резервата биосфере 5
  Локација реализације пословног плана

(потенцијали за развој туризма, инфраструктурна опремљеност, развијеност сеоског подручја и слично)

0-10
  Туристичка промоција у преходном периоду и промоција планирана кроз пословни план

(учешђе на сајмовима, презентација, „Web“ презентација и друго)

0-10
Капацитети подносиоца захтева за бављење сеоским туризмом

 (број запослених, број нођења у претходној години, године бављења сеоским туризмом, основна или споредна делатност и друго)

 

 

0-15

Категорија објекта 5

10

15

20

 

Након завршеног оцењивања и сачињава ранг листе према укупном броју бодова, редоследом од подносиоца захтева са највећим бројем бодова, па до подносиоца захтева са најмањим бројем бодова, Комисија израђује коначан извештај са предлогом за доделу подстицајних средстава.

Општинско веће Општине Ивањица, на основу предлога Комисије, у року од 30 дана од дана завршетка конкурса, доноси Одлуку о одобравању подстицајних средстава.

Уколико је износ планираних средстава за ове намене из буџета општине Ивањица мањи од износа средстава по поднетим захтевима који испуњавају услове и критеријуме прописане овим Правилником, подстицајна средства се додељују подносиоцима захтева по редоследу из ранг листе, односно оним подносиоцима захтева са већим бројем бодова до утрошка планираних средстава.

Разматрајући поднети захтев за доделу средстава Комисија може да одобри мањи износ подстицајних средстава у односу на тражени, уз обавезу подносиоца да задржи процентуални однос свог суфинансирања, под условом да се тиме обезбеди функционална целина у реализацији пословног плана.

Реализација

Након доношења коначне Одлуке о одобравању подстицајних средстава, Председник  општине ће у року од 30 дана са подносиоцем захтева закључити уговор на основу кога ће се између осталог уредити да се одобрена наменска подстицајна средства преносе на текући рачун корисника подстицајних средстава, у складу са приливом средстава у буџету Општине, а најдуже 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.

Корисник подстицајних средстава за развој сеоског туризма у обавези је да надлежној организационој јединици Општинске управе општине Ивањица- Одељење за локални економски развој,инвестиције и грађевинске послове , у року од 30 (тридесет) дана од дана утрошка одобрених средстава, поднесе наративни и финансијски извештај са свом финансијском документацијом на основу које се може утврдити наменско трошење средстава ( рачуни, уговори, изводи из банке).

Корисник подстицајних средстава за развој сеоског туризма у обавези је да радове на реализацији пословног плана оконча у целости у року од 6 месеци од дана преноса подстицајних средстава.

Праћење реализације

Комисуја за спровођење конкурса врши надзор над реализацијом активности предвиђених пословним планом и у обавези је да Општинском већу општине Ивањица, најмање једном годишње подноси извештај са предлогом мера према корисницима добијених подстицајних средстава који поступају супротно одредбама уговора.

Општина ће једнострано раскинути уговор о одобравању подстицајних средстава за развој сеоског туризма ако:

 

 1. корисник подстицајних средстава за развој сеоског туризма, не достави у року од 30 (тридесет) дана ,од дана утрошка одобрених средстава, Одељењу за локални економски развој,инвестиције и грађевинске послове Општинске управе општине Ивањица , наративни и финансијски извештај са свом финансијском документацијом на основу које се може утврдити наменско трошење средстава ( рачуни, уговори, изводи из банке).
 2. ако корисник подстицајних средстава за развој сеоског туризма у року од 6 месеци од дана преноса подстицајних средстава не оконча у целости радове на реализацији пословног плана,
 3. утврди да добијена опрема, материјал или предметни објекти нису у функцији сеоског туристичког домаћинства или се иста користи у друге намене,
 4. у периоду краћем од 60 месеци од дана преноса средстава на рачун добављача, корисник подстицајних средстава отуђи купљену опрему или исту да на коришћење другом правном или физичком лицу,
 5. овлашћеним лицима Општинске управе општине Ивањица, не омогући непосредну контролу у току трајања уговора или не достави периодичне извештаје предвиђене уговором,
 6. корисник подстицајних средстава не пријави госте или не уплаћује боравишну таксу,
 7. у другим случајевима непридржавања обавеза из уговора.

 

 

ОПШТИНСКО УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Заменик начелника општинске управе

општине Ивањица

Бојана Главинић

Пословни план 2018 Ивањица

Образац буџета пословног плана 2018 Ивањица

Образац пријаве 2018 Ивањица

 

 

О Аутору

Financ