Вести

Листа вредновања и рангирања пристиглих предлога птојеката удружења ( област заштите лица са инвалидитетом)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-17/2018-01
Датум: 13.04.2018. година
И В А Њ И Ц А
На основу Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2018. годину, („Службени лист општине Ивањица бр 10/2017”), Раздео 4 – Општинска управа, – програм 11 – Социјална и дечија заштита, ПА 0008, функција 010, позиција 14/0, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва објављује:
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА (ОБЛАСТ заштите лица са инвалидитетом)
( укупан број бодова)
Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Број бодова
1. Удружење за помоћ МНРО Ивањица „Инклузивни сервис клуб за децу и младе“ 197.784,00 102,0
2. Удружење параплегичара и квадриплегичара «Голија» Ивањица
„Едукацијом и дружењем до квалитетнијег живота“ 271.994,40 102,0

У складу са чланом 6. Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/16), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва је вредновање и рангирање пристиглих пријава вршила на основу следећих критеријума и броја бодова :
• усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
• усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
• проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
• дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
• обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
• број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
• економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
• извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
• изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
• одрживост пројекта 0-10 бодова
• обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова
Максималано: 120 бодова
Приговор на Листу вредновања и рангирања по Јавном конкурсу може се изјавити у року од пет дана препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица ( шалтер бр.2. у Услужном центру).
Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва
Председник Комисије
Милка Каплановић

О Аутору

Financ