Вести

Обавештење за све пореске обвезнике

Општинска управа Одељење за локалну пореску администрацију Општине Ивањица обавештава пореске обвезнике који воде пословне књиге предузетнике и правна лица да:

  • Испуне своју законску обавезу и изврше уплату доспелих, а и неизмирених обавеза по основу изворних јавних прихода, како би избегли принудну наплату и додатне трошкове по основу исте.

Напомињемо да се порез на имовину плаћа по аконтацијама грађана у пореској пријави ППИ-1 за 2017. годину

  • Моле се порески обвезници који воде пословне књиге а нису поступили сходно члану 34. Закона о порезу на имовину и поднели пореску пријаву ППИ-1 за имовину коју воде у пословним књигама да испуне своју законску обавезу и тако избегну предвиђене санкције.

    У случају непоступања по наводима из обавештења надлежни орган ће у оквиру законских прописа поднети захтев за покретање прекршајног поступка пред прекршајним судом.

Руководилац одељења за локалну пореску администрацију

Драгослав Николић дипл.ецц.

О Аутору

Financ