Вести

Одлука о расписивању другог конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ –

01 Број: 642-5/2016

  1. децембар 2016. године

И в а њ и ц а

            На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16), члана 9. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, број 11/2015),  и Одлуке о ребалансу буџета општине Ивањица за 2016. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 13/2016 од 30.11.2016. године), Општинско веће општине Ивањица, дана 11. децембра 2016. године, д о н о с и

 

О  Д  Л  У  К  У

 О РАСПИСИВАЊУ ДРУГОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА У 2016. ГОДИНИ

             I РАСПИУСУЈЕ СЕ други конкурс за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2016. години, за производњу медијских садржаја.

          II Средства за суфинансирање пројеката којима се остварују јавни интерес у области јавног информисања, обезбеђена су Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2016. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 13/2016 од 30.11.2016. године).

                Укупна средства за производњу медијских садржаја износе 2.800.000,00 динара.

          III Након објављивања ове Одлуке расписаће се јавни позив за учешће на конкурсу и биће именована Конкурсна комисија за спровођење поступка.

         IV Одлуку објавити на ВЕБ-сајту општине Ивањица и „Службеном листу општине Ивањица“.

 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                 Зоран Лазовић

О Аутору

Financ