Vesti

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Ivanjica

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANjICA» broj 2/2009), Predsednik opštine IVANjICA je dana ____godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI IVANjICA

i raspisuje

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U
U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U

OPŠTINI IVANjICA

I

– Predmet javnog nadmetanja –

DRUGI KRUG

O Autoru

Financ