Вести

Одлука о суфинансирању  пројеката/програма удружења  цивилног друштва у 2018. години – област запошљавања младих

   Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13), на основу Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2018. годину, („Службени лист општине Ивањица бр 10/2017”), програм 14 – Развој спорта и омладине, ПА 0005, број позиције 96/0,  функција 810, 481 – економска класификација, Локалног акционог плана за младе општине Ивањица (2014-2019.) за 2018. годину и на основу приоритета  6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16) Предлога комисије за избор програма/пројеката за доделу средстава удружења грађана  у 2018. години, број 400-18/2018-01 од 18.04.2018. године, који је разматран на седници Општинског већа одржаној  11.05.2018. године  доноси

 О Д Л У К У

о суфинансирању  пројеката/програма удружења  цивилног друштва

у 2018. години – област запошљавања младих

 I  У 2018. години средствима буџета општине Ивањица, суфинансираће се реализација   пројеката –  програма  удружења цивилног друштва   грађана   у  износу:

 

Редни број Место Назив удружења Назив пројекта/програма Износ
1. Ивањица Центар за радно ангажовање Ивањица „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у Ивањици“ 1.199.863,00

 

II    На основу ове одлуке са сваком од организација чији ће се програми – пројекти у 2018. години, суфинасирати средствима  општинског буџета, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања.

III  За  извршење ове одлуке надлежна је Општинска  управа општине Ивањица.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                               Зоран Лазовић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

Јавни конкурс за  финансирање или суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва  – област запошљавања младих у 2018. години је био расписан  од 09. марта 2018. године и трајао је 15 дана тј. до  26. марта 2018. године. На јавни конкурс је пристигла  једна  пријава.

Конкурс је спровела Комисија за избор програма/пројеката за доделу средстава удружењима решењем Општинског већа  бр. 06-4/2015-01 од 18. фебруара 2015. године

Комисија за избор програма/пројеката за доделу средстава удружењима је у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма /пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица је  израдила листу вредновања и рангирања пријављених предлога програма/пројеката за финансирање или суфинансирање.

Листа вредновања и рангирања пријављених предлога програма/пројеката за финансирање или суфинансирање састављена је након детаљног ишчитавања и прегледања пристиглих пројектних предлога а у складу са следећим критеријумима:

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост пројекта/програма у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

 

 

 

 

 

 

О Аутору

Financ