Вести Конкурси и обавештења

Оглас за давање у закуп неиграђеног грађевинског земљишта

На основу Одлуке о расписивању огласа о давању у закуп на одређено време путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта број: 464-50/15-01 од 18.01.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп путем јавног надметања поново расписује

 О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

  Општина Ивањица путем јавног надметања издаје у закуп неизграђено грађевинско земљиште а поступак расписивања огласа о давању у закуп и јавног надметања спровешће Комисија за спровођење поступка давања у закуп путем јавног надметања и то на следећим локацијама:

 Локација број 3 гледано из правца центра града, у Улици В. Маринковића испред стамбене зграде „Ламела“, која представља део од кат. парцеле број 1636 КО Ивањица, у површини од 6 m2 ради постављања киоска за обављање трговинске делатности или продају пецива, хамбургера и др.

  1. Локација број 1 гледано из правца продајног објекат апотеке „Олга Величковић“ непосредно до Шљивићког потока и пословних просторија Месне заједнице у Ивањици, која представља део од кат. парцеле број 1350/1 КО Ивањица, у површини од 12 m2 ради постављања монтажног објеката за обављање трговинске или занатске делатности.
  2. Локација између Улице Браће Рајковића и Шљивића потока, која представља део од кат. парцеле број 1513 КО Ивањица, у површини од 20 m2 ради постављања монтажног објекта за обављање фризерске делатности.
  3. Локација на платоу између Улица Бошка Петровића и Милинка Кушића, непосредно до Улице Милинка Кушића (простор старе пијаце) која представља део од кат. парцеле број 1196 КО Ивањица, у површини од 33 m2 на месту досадашњег објекта цвећаре, ради постављања монтажног објекта за продају цвећа.
  4. Локација на платоу између Улица Бошка Петровића и Милинка Кушића, непосредно до Улице Бошка Петровића, која представља део кат. парцеле број 1196 КО Ивањица, у површини од 56 m2 на месту досадашњег објекта „Спектар“, ради постављања привременог објекта габарита 7,00 x 8,00 метара, за обављање трговинске делатности.
  5. Локација у Улици Цветка Зечевића испред солитера и моста на реци Моравици, која представља део од кат. парцеле број 776 КО Ивањица, у површини од 6 m2 ради постављања киоска за обављање трговинске делатности.
  6. Локација број 4 у Улици Кеј браће Дамјановића, која представља део од кат. парцеле број 2909/2 у површини од 25 m2 КО Ивањица, ради изградње привременог објекта, ради обављања трговинске, угоститељске или занатске делатности.
  7. Локација број 12 у Улици Кеј браће Дамјановића, која представља део од кат. парцеле број 2909/2 у површини од 40 m2 КО Ивањица, ради изградње привременог објекта у оквиру габарита 5,60 x 6,65 метара ради обављања трговинске или занатске делатности.
  8. 9. Локација у Улици 13. Септембар у кругу Дома Здравља која представља део кат. парцеле број 539/2 КО Ивањица у површини од 16 m2 КО Ивањица, ради изградње привременог објекта у оквиру габарита 5,60 x 2,50 метара, ради обављања трговинске занатске или услужне делатности.

             Почетни износ процењене тржишне вредности закупнине за локације под тачком 1, 2 и 5 износи 400,00 динара по m2 , за локацију под тачком 3 износи 200,00 динара по m2 , за локацију под тачком 4 Огласа  износи 700,00 динара по m2 ,  за локације под тачком 6 и 9 износи 100,00 динара по m2 , за локације под тачком  7 и 8  износи 60,00 динара по m2 .

 Минимални корак у јавном надметању износи 10% од почетне цене закупа.

 Закупнина за пословни простор фактурише се до петог у месецу за текући месец и цена закупа ће се месечно ревалоризовати применом месечног индекса потрошачких цена, када он достигне кумулативно ниво од 5% и више, према подацима Републичког завода за статистику који се објављују у Службеном гласнику РС. У закупнину није урачунат порез на додату вредност, као ни други трошкови које плаћа закупац (накнада за коришћење грађевинског земљишта, струја, вода, грејање, изношење смећа и друге накнаде ).

 Депозит за учешће у  јавном надметању износи 50% од почетне цене по m2 и исти се уплаћује на  рачун јавних прихода општине Ивањица, број: 840-742155843-80 позив на број 69-042 по моделу 97, који износ ће се урачунати у прву рату закупа лицу које оствари право закупа, док ће се исти вратити осталим учесницима на јавном надметању по окончању поступка јавног надметања.

             Јавно надметање ће се одржати 15.03.2017. са почетком у 11,00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Ивањица.

 Пријава се подноси Комисији за спровођење поступка давања у закуп путем јавног надметања (у даљем тексту Комисија ) путем поште на адресу Венијамина Маринковића број 1 или предајом на шалтер писарнице  Општинске управе најкасније до 10.03.2017. године до 15:30 часова са доказом  о уплати 1.540,00 динара Општинске административне таксе на текући рачун број 840-742251843-73 позив на број 97 69-042 а досадашњи закупци уз пријаву за учешће у јавном надметању морају приложити доказ о измиреним обавезама за коришћење напред наведених локација које су им додељене ранијом одлуком, у противном немају право учешћа на јавном надметању а изграђене или постављене привремене објекте дужни су уклонити са предметног земљишта.

 Пријава се подноси у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју се локацију односи а на полеђини коверте наводи се назив подносиоца пријаве са адресом и контакт телефоном. Пријава поднета у отвореној коверти  или без јасне назнаке на коју се локацију односи сматраће се неуредном односно непотпуном и као таква ће бити одбачена.

             Пријава обавезно садржи: доказ о уплати депозита, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, као и за физичка лица: – име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике: – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број;  за правна лица: – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар Агенције за привредне регистре и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.

             Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, предност има онај који је први понудио износ.

 Сматра ће се да је јавно надметање успело у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава закупцем и ако подносилац пријаве прихвати почетну цену по којој се непокретност даје у закуп с тим да ако не прихвати почетну цену губи право на повраћај депозита. Учесник који понуди најповољнији износ потписује изјаву о висини понуђене цене. Уколико не закључи уговор односно не уплати уговорену цену у предвиђеном року губи право на повраћај депозита. Уговор о закупу се закључује у року од 15 дана од дана доношења коначне одлуке о давању у закуп.

 Учесници на јавном надметању који остваре право на закуп на неизграђеном грађевинском земљишту, дужни су пре закључења уговора о закупу приложити пројекат рушења односно уклањања постављеног или изграђеног привременог објекта и депоновати средства односно меницу у висини предрачуна трошкова рушења привременог објекта, која ће се средства употребити за уклањање привременог објекта ако власник исти не уклони у року утврђеном у уговору о закупу. Депонована средства ће се вратити власнику привременог објекта по истеку уговора о закупу под условом да сам уклони привремени објекат.

            О резултату јавног надметања учесници на јавном надметању ће бити писмено обавештени након доношења решења о давању у закуп.

            Учесници поступка јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања.

             Отказ уговора о закупу може дати свака уговорна страна без навођења разлога,  као и уколико се укаже потреба да се предметно земљиште издато у закуп приведе намени пре истека уговореног рока, уговор о закупу престаје са отказним роком од 30 дана, осим у невреме,  а закуподавац може отказати уговор о закупу и са краћим роком у случају да закупац  не плаћа закупнину у року наведеном у овом огласу и уговору о закупу.

 Ближе информације у вези огласа могу се добити у Општинској управи општине Ивањица, канцеларији број 4.

Комплетан документ можете преузети ОВДЕ

О Аутору

Financ