Јавне набавке

Позив за набавку медицинске опреме за потребе Дома здравља Ивањица

    На основу члана 60. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица

О б ­ј а ­в љ у ­ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

Матични број: 07221142

ПИБ: 101886934

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.gov.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа.

Врста поступка јавне набавке: – поступак јавне набавке мале вредности-( Члан 39 ЗЈН, „Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) – Спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 22/2017  је  набавка Медицинске опреме за Дом здравља Ивањица

Назив и ознака из Општег речника набавке: 33100000 – медицинска опрема;

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија :

Ова јавна је обликована у 3 ( три)  партије, које су обележене арапским бројевима и то:

 

Редни број партије Н а з и в Јединица мере Количина
1 ГИНЕКОЛОШКИ УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ СА ДВЕ  СОНДЕ kom 1
2 СТОНА ЦЕНТРИФУГА СА СЛОБОДНО РОТИРАЈУЋИМ  РОТОРОМ kom 1
3. АУТОМАТСКИ  КОАГУЛОМЕТАР kom 1

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. ЈН 22/2017 Медицинска опрема за потребе Домa здравља Ивањица, донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“. У ситуацији када постоје две или више понуда за одређену партију са једнаким бројем пондера, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најнижу цену .Уколико понуђачи  понуде исте цене, предност ће имати понуда код које је понуђен дужи гарантни рок, односно краћи рок испоруке, односно дужи рок важења понуде, овим редоследом, у случају истог броја пондера.

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:

 

1. Цена 80,00 пондера
2. Гарантни рок ( у месецима) 10.00 пондера
3. Рок испоруке ( у данима) 10.00 пондера
У К У П Н О  П О Н Д Е Р А : 100,00 пондера
   
   

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је

конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца www.ivanjica.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Начин и место подношења понуда:

Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општина Ивањица, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица, са обавезном назнаком на лицу коверте: Не отварати: ЈН 22/2017 Медицинска опрема за потребе Домa здравља Ивањица поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда 17.10.2017. године до 13.00 часова.

 

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Место , време и начин отварања понуда:

      Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Општини Ивањица, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица, у канцеларији број 35, први спрат.

 

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 17.10.2017. године са почетком у 13.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Рок за доношоње одлуке:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт:

Лице (или служба) за контакт: за правна питања Биљана Видић на број 032/515-0339,

за стручна питања Александар Радоњић  на број 032/515-0307,  број факса: 032/661-821

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Појашњење у вези са набавком опреме за Дом здравља

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 2

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 3

О Аутору

Financ