Локална управа

Председник Скупштине општине Ивањица

Председник скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником општине и општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврдјене Статутом општине и Пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине општине бира се из реда одборника, на предлог најмање једне трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Александар Трипковић  доктор ветерине

    Aleksandar Tripković