Вести Конкурси и обавештења

Рани јавни увид поводом израде ПДР-а за површински коп кречњака„РАШЧИЋИ“,Општина Ивањица

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Општинска управа

Број: 06-7/18-11

Датум: 22.03.2018. год.

И В А Њ И Ц А

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и  чл. 36. – 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015):

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП КРЕЧЊАКА „РАШЧИЋИ“, ОПШТИНА ИВАЊИЦА

 

План детаљне регулације за површински коп кречњака „Рашчићи“, општина Ивањица (у даљем тексту: ПДР за површински коп кречњака „Рашчићи“), обухвата подручје територије општине Ивањица.

  1. РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП КРЕЧЊАКА „РАШЧИЋИ“ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, ПОЧЕВ ОД 02.04. ДО 17.04. 2018. ГОДИНЕ.

У складу са члановима 36. – 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015) материјал-концептуална планска развојна решења ПДР-а за површински коп кречњака „Рашчићи“, биће изложен на Рани јавни увид сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова у згради Општинске управе општине Ивањица  у  сали Скупштине општине Ивањица.

 

У току трајања Раног јавног увида Оглас ПДР-a за површински коп кречњака „Рашчићи“ биће изложен на интернет страници Општине Ивањица  www.ivanjica.gov.rs, банер EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE  и  на  огласној табли Општинске управе општине Ивањица, као и у дневном листу „Српски Телеграф“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у ПДР за површински коп кречњака „Рашчићи“ све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је руководилац Миљко Главинић, диа.

Физичка и правна лица примедбе на ПДР за површински коп кречњака „Рашчићи“ могу доставити у писаној форми општинској управи – Одељењу за урбанизам и комуналне послове општине Ивањица, у току трајања Раног јавног увида, закључно са 17.04.2018. године.

 

 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД коју формира Комисија за планове општинске управе општине Ивањица на којој ће бити разматране достављене примедбе током Раног  јавног увида, биће одржана по завршетку Раног јавног увида, дана 20. 04. 2018. године у 15:30 часова у сали Скупштине општине Ивањица у Ивањици, улица Венијамина Маринковића бр.1.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача „EKO URBO PLAN“ д.о.о. из Ужица  и представници Општинске управе општине Ивањица. На Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања Раног јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У ПДР ЗА ПОВРШИНСКИ КОП КРЕЧЊАКА „РАШЧИЋИ“ биће изложен у сали Скупштине општине Ивањица како би сви заинтересовани  могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на ПДР за површински коп кречњака „Рашчићи“.

О Аутору

Financ