Вести

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА
ПППН_Манастир Студеница_РЈУ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПППН СТУДЕНИЦА

ПОСЕБНА НАМЕНА-Допуна Модел

Извод из РПП-ова

О Аутору

Financ