Вести

Закључак о радном времену угоститељских објеката за време Нушићијаде

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ-
01 Број: 06-23/2016
22. август 2016. године
И В А Њ И Ц А

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и 13/13) и члана 7. Одлуке о радном времену у области трговине, угоститељства, занатства и услуга Општински Сл.гласник, број 1/06 и „Сл.лист Општине Ивањица“,број 1/09, 2/09,3/10 и 4/11, Општинско веће општине Ивањица на телефонској седници одржаној 22. август 2016. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

ОДОБРАВА СЕ свим угоститељским и трговинским радњама на подручју општине Ивањица, за време трајања културне манифестације „Нушићијада 2016“ продужено радно време и то:

у дане петак на суботу (26 – 27);
суботу на недељу (27-28);
недељу на понедељак (28-29) до 03 часа.

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ угоститељским објектима емитовање музике и приређивање музичког програма у објектима, по сопственом избору до 20 часова, а након 20 часова препорука је да се емитује програмска музика са Ивањичког радија, на озвучење са лимитаторима или акустична музика ( „жива свирка“, без озвучења).

ОБАВЕЗУЈУ СЕ власници угоститељских и трговинских радњи да поступају по одобрењима и препорукама из овог Закључка.

У СЛУЧАЈУ да власници угоститељских објеката не буду поступали у свему по одобрењу и преоруци из ставова 1 и 2 овог Закључка, сносиће законске последице, у складу са одредбама Одлуке о радном времену у области трговине,угоститељдтва,занатства и услуга.

НАДЗОР над спровођењем овог Закључка вршиће:

– Инспектор за заштиту животне средине;
– Саобраћајни инспектор;
– Грађевински инспектор;
– Комунални инспектор, као и службена лица Полицијске станице у Ивањици

ПОТРЕБНО ЈЕ Закључак доставити средствима Јавног информисања, како би о садржини истог били обавештени сви субјекти на које се Закључак односи, а Закључак ће бити објављен и на WЕБ сајту Општине Ивањица.

Закључак доставити: Свим угоститељским и трговинским објектима на територији Општине Ивањица, Инспекцијским службама Општинске управе Општине Ивањица , Полицијској станици у Ивањици ,а примерак закључка задржати уз материјал са седнице Општинског већа.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Лазовић

О Аутору

Financ