Aktuelnosti Vesti Obaveštenje

Uvid u jedinstvetni birački spisak za područje opštine Ivanjica

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 001534717 2024 05158 004 002 000 001

26.04.2024. godine

I v a nj i c a

Na osnovu člana 14. i člana 15. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasni RS“, broj 104/2009 i 99/2011) i tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 15/2012 i 88/2018), a povodom raspisanih izbora za odbornike skupštine opštine, koji će se održati 02. juna 2024. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, objavljuje                                                                                                                                                                                                                                         

O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTAVAJU SE birači sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica, da je kod Opštinske uprave opštine Ivanjica izložen na uvid biračima deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Ivanjica, svakog radnog dana i vikendom u vremenu od 7,00 do 20,00 časova, u zgradi opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, kancelarija broj 30.

Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina, omogućava provera da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Građani mogu od Opštinske uprave opštine Ivanjica do zaključenja biračkog spiska – do 17. maja 2024. godine, do 24,00 časa, zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku.

Posle zaključenja biračkog spiska pa 72 časa pre održavanja izbora rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Po zaključenju biračkog spiska, Ministarstvo u cilju izlaganja biračkog spiska građanima, na zvaničnoj internet stranici, omogućava uvid u podatke o imenima i prezimenima svih birača po biračkim mestima za područje jedinice lokalne samouprave.   Uvid u podatke o biračima omogućava se prethodnim unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte, odnosno broju pasoša zainteresovanog lica koje vrši uvid.

                                                                                     N A Č E L N I K

                                                                                      Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER