Aktuelnosti Vesti

DOKUMENTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA MAJKE  NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, KUPOVINU STANA ILI PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE NA OSNOVU ROĐENJA DETETA

1. Zahtev,

2. Izvode iz matične knjige rođenih za svu decu (Opštinska uprava),

3. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (majke) (Opštinska uprava),

4. Prijavu prebivališta za decu o kojoj majka neposredno brine (MUP),

5.  Uverenje  nadležnog organa starateljstva  da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela  zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja  izdaje Centar za socijalni rad,  

6. Prepis lista nepokretnosti izdatog od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za podnosioca zahteva za nepokretnost na kojoj je planirana izgradnja kuće,

7. Uverenje izdato od stane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti da podnosilac zahteva ne poseduje nepokretnosti (kuće ili stana),

8. Uverenje izdato od strane RGZ- Službe za katastar nepokretnosti da supružnik odnosno vanbračni partner podnosioca zahteva ne poseduje nepokretnosti (kuća ili stan),

9. Dokaz da je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva nadležnog za finansijsku podršku porodici sa decom,

10. Očitane lične karte podnosioca zahtev, supružnika, odnosno vanbračnog partnera,

11. Uverenje MUP-a  o kretanju prebivališta za podnosioca zahteva, supružnika, odnosno vanbračnog partnera u prethodnih pet godine do dana podnošenja zahteva,

12. Dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici  – izvod iz matične knjige  venčanih (izdaje Opštinska uprava) ili izjava overena kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću ( ne starije od 30 dana),

13. Dokaze o statusu jednoroditeljske porodice (izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju ( ne starije od 30 dana),

14. Uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave u kojoj je podnosilac zahteva imao registrovano prebivalište da se u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva nije vodio kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica na osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje – izdaje Lokalna poreska administracija

15. Izjavu podnosioca zahteva , datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću  da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu, overenu kod javnog beležnika,

16. Izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera datu pod punom matrijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu na osnovu bračne tekovine ili zajednice življenja, overenu kod javnog beležnika,

17. Izjavu podnosioca zahteva datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave overenu kod javnog beležnika,

18. Izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika,

19. Izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera, datu pod punom materijalnom ili krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godine do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice življenja koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika,

20. Tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je predmet zahtev za učešće u izgradnji objekta,

21. Potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS br.72/09…..52/21),

22. Građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS“ br.72/09……52/21),

23. Predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika,

24. Dokaz da su kuća ili stan koji je predmet učešćau kupovini vlasništvo prodavca i da su upisani u katastar nepokretnosti bez tereta – izdaje Služba za katastar nepokretnosti

25. Dokazi da su ukupna primanja podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja  zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku – izdaje poslodavac,

26. Dokaz o odobrenom kreditu, prema vrednosti procenjene nepokretnosti, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji iste,

27. Kopirana kartica tekućeg računa banke (namenski otvoren račun).

DOKUMENTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA MAJKE  NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, KUPOVINU STANA ILI PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE NA OSNOVU ROĐENJA DETETA – OTAC

1. Zahtev,

2. Izvode iz matične knjige rođenih za svu decu,

3. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (majke),

4. Prijavu prebivališta za decu o kojoj majka neposredno brine,

5.  Uverenje  nadležnog organa starateljstva  da otac neposredno brine o detetu za koje je podnela  zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja  izdaje Centar za socijalni rad,  

6. Prepis lista nepokretnosti izdatog od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za podnosioca zahteva za nepokretnost na kojoj je planirana izgradnja kuće,

7. Uverenje izdato od stane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti da podnosilac zahteva ne poseduje nepokretnosti (kuće ili stana),

8. Uverenje izdato od strane RGZ- Službe za katastar nepokretnosti da supružnik odnosno vanbračni partner podnosioca zahteva ne poseduje nepokretnosti (kuća ili stan),

9. Dokaz da je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva nadležnog za finansijsku podršku porodici sa decom,

10. Očitane lične karte podnosioca zahtev, supružnika, odnosno vanbračnog partnera,

11. Uverenje MUP-a  o kretanju prebivališta za podnosioca zahteva, supružnika, odnosno vanbračnog partnera u prethodnih pet godine do dana podnošenja zahteva,

12. Dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici  – izvod iz matične knjige  venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću ( ne starije od 30 dana),

13. Dokaze o statusu jednoroditeljske porodice (izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju ( ne starije od 30 dana),

14. Uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave u kojoj je podnosilac zahteva imao registrovano prebivalište da se u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva nije vodio kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica na osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje – izdaje Lokalna poreska administracija

15. Izjavu podnosioca zahteva , datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću  da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu, overenu kod javnog beležnika,

16. Izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera datu pod punom matrijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu na osnovu bračne tekovine ili zajednice življenja, overenu kod javnog beležnika,

17. Izjavu podnosioca zahteva datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave overenu kod javnog beležnika,

18. Izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika,

19. Izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera, datu pod punom materijalnom ili krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godine do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice življenja koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika,

20. Tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je predmet zahtev za učešće u izgradnji objekta,

21. Potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS br.72/09…..52/21),

22. Građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS“ br.72/09……52/21),

23. Predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika,

24. Dokaz da su kuća ili stan koji je predmet učešćau kupovini vlasništvo prodavca i da su upisani u katastar nepokretnosti bez tereta – izdaje RGZ

25. Dokazi da su ukupna primanja podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja  zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zvoda za statistiku – izdaje poslodavac,

26. Dokaz o odobrenom kreditu, prema vrednosti procenjene nepokretnosti, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji iste,

27. Kopirana kartica tekućeg računa banke (namenski otvoren račun).

28. izvod iz matične knjige umrlih za majku

DOKUMENTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA MAJKE  NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, KUPOVINU STANA ILI PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE NA OSNOVU ROĐENJA DETETA – MAJKA

1. Zahtev,

2. Izvode iz matične knjige rođenih za svu decu,

3. Uverenje o državljanstvu (majke),

4. Prijavu prebivališta za decu o kojoj majka neposredno brine,

5.  Uverenje  nadležnog organa starateljstva  da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela  zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja  izdaje Centar za socijalni rad,  i uverenja nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja,  

6. Prepis lista nepokretnosti izdatog od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za podnosioca zahteva za nepokretnost na kojoj je planirana izgradnja kuće,

7. Uverenje izdato od stane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti da podnosilac zahteva ne poseduje nepokretnosti (kuće ili stana),

8. Uverenje izdato od strane RGZ- Službe za katastar nepokretnosti da supružnik odnosno vanbračni partner podnosioca zahteva ne poseduje nepokretnosti (kuća ili stan),

9. Dokaz da je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva nadležnog za finansijsku podršku porodici sa decom,

10. Očitane lične karte podnosioca zahtev, supružnika, odnosno vanbračnog partnera,

11. Uverenje MUP-a  o kretanju prebivališta za podnosioca zahteva, supružnika, odnosno vanbračnog partnera u prethodnih pet godine do dana podnošenja zahteva,

12. Dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici  – izvod iz matične knjige  venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću ( ne starije od 30 dana),

13. Dokaze o statusu jednoroditeljske porodice (izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju ( ne starije od 30 dana),

14. Uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave u kojoj je podnosilac zahteva imao registrovano prebivalište da se u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva nije vodio kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica na osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje – izdaje Lokalna poreska administracija

15. Izjavu podnosioca zahteva , datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću  da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu, overenu kod javnog beležnika,

16. Izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera datu pod punom matrijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu na osnovu bračne tekovine ili zajednice življenja, overenu kod javnog beležnika,

17. Izjavu podnosioca zahteva datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave overenu kod javnog beležnika,

18. Izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika,

19. Izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera, datu pod punom materijalnom ili krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godine do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice življenja koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika,

20. Tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je predmet zahtev za učešće u izgradnji objekta,

21. Potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS br.72/09…..52/21),

22. Građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS“ br.72/09……52/21),

23. Predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika,

24. Dokaz da su kuća ili stan koji je predmet učešćau kupovini vlasništvo prodavca i da su upisani u katastar nepokretnosti bez tereta – izdaje RGZ

25. Dokazi da su ukupna primanja podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja  zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zvoda za statistiku – izdaje poslodavac,

26. Dokaz o odobrenom kreditu, prema vrednosti procenjene nepokretnosti, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji iste,

27. Kopirana kartica tekućeg računa banke (namenski otvoren račun).

28. dokaz o statusu stalno nastanjenog stranca na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca),

Dokazi iz zemlje čiji je majka državljanin moraju biti u skladu sa pravilima utvrđenim za priznanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno Haškim Apostolom („APOSTILLE“)

О Аутору

WEB MASTER