Aktuelnosti

Izveštaj o održanim konsultacijama

U cilju preispitivanja i utvrđivanja  oblasti od javnog interesa,  21. marta 2022. godine  u prostorijama skupštinske sale održan je sastanak sa svim zainteresovanim stranama. Poziv za konsultacije je bio objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet stranici opštine Ivanjica. Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih organizacija i  udruženja: Društvo pčelara, Centar za radno angažovanje, Lovačko udruženje  «Čemernica», Udruženje penzionera Ivanjica, predsatvnik PUPS-a“, predstavnik medija «Čačanski glas»..

Član Komisije za utvrđivanje i preispitivanje oblasti od javnog interesa je upoznao prisutne sa odredbama Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa, a nakon toga je upoznao prisutne sa odlukom o prioritetnim oblastima čija primena je istekla 2020. godine i upoznao prisutne o neophodnosti o izradi nacrta odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa kojima će se podsticati projekti i programi od javnog interesa koje sprovode organizacije civilnog društva. Oblasti od javnog interesa koje su prethodnom periodu sufinanisrane i finansirane su: Društvena briga o deci i mladima, Zaštita zdravlja, Obrazovanje, neformalno obrazovanje i stručno usavršavanje, Zaštita životne sredine, Kultura, Humanitarne aktivnost, Protivpožarna zaštit, Podrška socijalno ugroženim građanim, Poljoprivred, Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, Prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije, Turizam, Unapređenje kapaciteta udruženja građana, Unapređenje položaja nacionalnih manjina.

Prisutni su konstantovali da oblasti od javnog interesa koje su bile definisane odlukom iz 2019. godine ostanu iste, ali da se uvrsti i uža oblast – društvena briga o penzionerima. Obzirom na to da je u pitalju uža oblast, šira oblast bi bila Društvena briga o starim osobama. Nakon izrade Nacrta Odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa, Komisija će uputiti poziv svim zainteresovanim da prisustvuju javnoj raspravi kako bi bili informisani o istoj. Takođe, prisutnu si izjasnili da ukoliko budu imali dodatnih  predloga o širim i užim prioritetnim oblastima od javnog interesa  za finansiranje i sufinnasiranje projekata udruženja, o istim će na javnoj raspravi obavestiti Komisiju.

U Ivanjici, 22. mart 2022. godine

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                          Nenad Glavinić

О Аутору

WEB MASTER