Javne nabavke

Javna nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

BROJ 12/2020

Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta

Jun 2020.godine

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU

 Naručilac je Opština Ivanjica – ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Internet adresa naručioca:  www.ivanjica.gov.rs

1.2 VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 Predmetna javna nabavka se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), u daljem tekstu Zakon i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Postupak se sprovodi na osnovu člana 36. stav 1. tačka 5) Zakona.

1.3 PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke broj 12/2020 je nabavka radova.

1.4 CILJ POSTUPKA

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

1.5 KONTAKT

 Informacije u vezi sa javnom nabavkom broj: 12/2020, mogu se dobiti svakog

radnog dana u periodu od 7.30-15.30 časova na imejl mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

Kontakt osoba je Mara Karaklajić.

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1 OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE

 Predmet javne nabavke broj 12/2020 je nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propsuta.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45454000 – 4 – radovi na rekonstrukciji;

3. VRSTE, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐENJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA

Od ponuđača se očekuje da je upoznat sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020), Zakonom o putevima (“Sl. glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018-dr.zakon), kao i sa zakonima, propisima, standardima i tehničkim uslovima koji važe u Republici Srbiji, za ovu vrstu poslova.

Predmet javne nabavke će biti bliže određen u okviru tehničkih specifikacija, odnosno Predračunu radova.

Kontrolu kvaliteta izvođenja radova će vršiti stručni Nadzor u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Rok za izvođenje radova je 15 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Garantni rok za izvedene radove iznosi minimum dve godine računajući od dana primopredaje radova.

Mesto vršenja radova: Ivanjica.

4. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI

Tehničku dokumentaciju čini predračun radova.

PREDRAČUN RADOVA

Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta

R.br.Opis pozicijej.m.KoličinaCenaIznos
1.Nabavka materijala, radionička izrada i ugradnja anker ploča za ogradu.        kom     
  8,00    
2.Ručno sečenje drveća. Cena obuhvata sečenje stable prečnika 30 – 50 cm iznad korena, rezanje stable I debljih grana na pogodinu dužinu I ostavljanje na stranu.          kom     
  3,00    
3.Rad bagera na škarpiranju kosine zaseka radi proširenja kolovoza, uklanjanju osulina I asistenciji prilikom obaranja stabala. Obračun po efektivnom satu radne mašine.      h        4,00    
4.Postavljanje privremene saobraćajne signalizacije po projektu.    pauš    1,00    
5.Rad kombinovane radne mašine na prenosu betona na daljini od 2,4 km zbog nemogućnosti prilaza automešalice. Obračun po efektivnom satu radne mašine.        h        5,00    
6.Dodatak aditiva za postizanje VDP I otpornosti na mraz.  m3  59,00    
7.Formiranje gradilišta, obezbeđenje prostora za deponovanje materijala I opreme, uređenje prostora nakon završetka radova.      pauš      1,00    
UKUPNA CENA BEZ PDV-a: 
Dana 2020. godine              Potpis ponuđača
        

5.  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

5.1 OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane članom 75. Zakona o javnim nabavkama i to:

Uslovda je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar – član 75. stav 1. tačka 1. Zakona
    Uslovda on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare – član 75. stav 1. tačka 2. Zakona
  Uslovda je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji član 75. stav 1. tačka 4. Zakona
    UslovDa ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisima. Za izvršenje predmeta konkretne javne nabavke nije potrebna posebna dozvola nadležnog organa – član 75. stav 1. tačka 5. Zakona
    UslovPonuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN)
Dokaz za navedene uslove (Obrazac br. 4)Izjava kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama (član 77. stav 4. Zakona)

5.2 DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke,  definisane članom 76. Zakona i to: 

        UslovDa raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom odnosno da u poslednja tri meseca do dana objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki tekući račun ponuđača nije bio u blokadi. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, neophodno je da nosiocu posla iz  grupe ponuđača tekući račun nije bio u blokadi u poslednja tri meseca do dana objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki.
    UslovDa raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom: da ima minimum 3 zaposlena u radni odnos na neodređeno vreme koji će biti direktni izvršioci radova koji su predmet javne nabavke ili da ima minimum 3 angažovana lica po osnovu Ugovora o dopunskom radu ili Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili da je angažovan po drugom osnovu u skladu sa Zakonom o radu koja će biti direktni izvršioci radova koji su predmet ove javne nabavke; i da ima minimum jednog (1) zaposlenog u radni odnos na neodređeno vreme koji poseduje licencu odgovornog izvođača radova – licenca broj 410 ili 412 ili 415 ili 418, ili 800 ili 812 da je angažovao minimum jednog (1) odgovornog izvođača radova po osnovu Ugovora o dopunskom radu ili Ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova ili da je angažovan po drugom osnovu u skladu sa Zakonom o radu koji poseduje licencu broj 410 ili 412 ili 415 ili 418 ili 800 ili 812. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, odgovorni izvođač radova mora biti zaposlen u radni odnos na neodređeno vreme kod nosioca posla iz grupe ponuđača ili angažovan po osnovu ugovora o dopunskom radu ili ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova kod nosioca posla iz grupe ponuđača.
    UslovDa raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom odnosno da poseduje u vlasništvu sledeću tehničku opremu: – bager ili kombinirka (1 kom) i kamion kiper (1 kom)
Dokaz za navedene uslove  (Obrazac br. 5)Izjava, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona (član 77. stav 4. Zakona)

5.3 SPISAK OBRAZACA KOJI SU SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 NAZIV OBRASCABROJ OBRASCA
1.Obrazac ponudeOBRAZAC BR. 1
2.Opšti podaci o ponuđačuOBRAZAC BR. 2
3.Opšti podaci o članu grupe ponuđačaOBRAZAC BR. 3
4.Izjava ponuđača o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkamaOBRAZAC BR. 4
5.Izjava ponuđača o ispunjavanju uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkamaOBRAZAC BR. 5
6.Model ugovoraOBRAZAC BR. 6
7.Obrazac strukture cene  sa uputstvom kako da se popuniOBRAZAC BR. 7
8.Troškovi pripreme ponudeOBRAZAC BR. 8
9.Izjava o nezavisnoj ponudiOBRAZAC BR. 9

5.4 UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac broj 4), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac broj 5), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

 Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, (ukoliko je predviđen kao obavezan uslov u konkursnoj dokumentaciji) dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe, međusobno i prema naručiocu, obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

 1. Podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i
 2. Opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Naručilac ne može od grupe ponuđača da zahteva da se povezuju u određeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajedničku ponudu.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

 Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, (ukoliko je predviđen kao obavezan uslov u konkursnoj dokumentaciji) za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.  

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.  

6.  UPUTSTVO PONUĐAČA KAKO DA SE SAČINE PONUDU

6.1 PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA BITI SASTAVLJENA

Ponuda i dokazi koji se podnose uz ponudu moraju biti sastavljeni na srpskom jeziku. Postupak se vodi na srpskom jeziku.

6.2 NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuda se priprema u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom – Ponuda za JAVNU NABAVKU BROJ: 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta (NE OTVARATI).

Ponuđač je dužan da na poleđini koverte ili kutije navede naziv i adresu ponuđača, telefon i kontakt osobu. 

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda se dostavlja putem pošte ili neposredno u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 2.07.2020. godine do 10 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

6.3 MESTO, DAN I SAT OTVARANJA PONUDA, PODNOŠENJE PUNOMOĆJA, POSTUPAK PREGOVARANJA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 2.07.2020. godine u 11.00 časova u prostorijama naručioca Opština Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 33, uz prisustvo ovlašćenog predstavnika ponuđača.

Predstavnik ponuđača je dužan da, pre početka otvaranja ponuda, Komisiji za Javnu nabavku preda ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda. 

Postupak pregovaranja će se održati 2.07.2020.godine, u 12.30 časova.

Predstavnik ponuđača je dužan da pre početka postupka pregovaranja preda Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku pregovaranja, koje je zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača, u kome mora biti navedeno:

– da je ovlašćen da u ime i za račun ponuđača preduzima sve radnje u pregovaračkom postupku;

– da može ponuditi i nižu cenu od ukupne cene navedene u dostavljenoj ponudi za javnu nabavku broj 12/2020;

– da može potpisati i potvrditi ispravku eventualne računske greške.

Punomoćje se dostavlja u pisanoj formi i mora biti zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.

6.4 PODACI O OBAVEZNOJ SADRŽINI PONUDE 

Obaveznu sadržinu ponude čine popunjeni i potpisani obrasci iz konkursne dokumentacije.

Obrasce Ponuđač mora popuniti čitko, odnosno dužan je upisati podatke u za njih predviđena prazna polja ili zaokružiti već date elemente u obrascima, tako da obrasci budu u potpunosti popunjeni, a sadržaj jasan i nedvosmilen. Na svakom obrascu konkursne dokumentacije je navedeno ko je dužan da obrazac potpiše i to:

– Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno, svaki obrazac mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača; 

– Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa sa podizvođačem, obrasci koji se odnose na podizvođače mogu biti potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača ili od strane ovlašćenog lica podizvođača.

– Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, obrasci koji se odnose na člana grupe mogu biti potpisani od strane ovlašćenog lica nosioca posla ili ovlašćenog lica člana grupe ponuđača. 

Obrasce koji su u konkretnom slučaju neprimenjivi, ponuđač nije u obavezi da potpiše i dostavi. 

6.5 PONUDA SA VARIJANTAMA

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

6.6 NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

Ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu pisanim obaveštenjem pre isteka roka za podnošenje ponuda. 

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naručioca – Opština Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića broj 1, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku radova broj: 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta – NE OTVARATI”  ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku radova broj: 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta – NE OTVARATI”  ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku radova broj: 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta – NE OTVARATI”   ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku radova broj: 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta – NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

 Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu. Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, a ne u procentima. Izmenjenu cenu dostaviti na obrascu ponude uz priloženi predmer i predračun radova koji je usklađen sa izmenom ponude.

6.7 UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. 

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

6.8 PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. 

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču. 

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci. 

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača. 

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

6.9 ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove i dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju i dokazuju zajedno. 

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora 

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa ZJN.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

Napomena: Ponuđač u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) Zakona, mora podneti ponudu na način na koji je učestvovao u prethodno sprovedenom postupku javne nabavke.

6.10 NAČIN, USLOVI PLAĆANJA I GARANTNI ROK KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE 

 • Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

Naručilac se obavezuje da izvršene usluge plati izvođaču u roku od 45 dana, računajući od dana overe privremene situacije.

Ponuđena cena je fiksna i ne može se menjati do okončanja realizacije ugovora.

Plaćanje će se vršiti uplatom na tekući račun izvođača.

 • Zahtev u pogledu garantnog roka

Garantni rok za izvedene radove iznosi minimum dve godine računajući od dana promopredaje radova.

 • Zahtev u pogledu roka izvođenja radova

Rok za izvođenje radova koji su predmet javne nabavke je 15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Mesto vršenja radova:Ivanjica.

 • Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

6.11 VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke. Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

Naručilac može da odbije ponudu zbog neuobičajeno niske cene.

Neuobičajeno niska cena u smislu Zakona je ponuđena cena koja značajno odstupa u odnosu na tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa ponuđenim uslovima.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, a naročito navode u pogledu ekonomike načina gradnje, proizvodnje ili izabranih tehničkih rešenja, u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponuđaču stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda, usluga ili radova koje ponuđač nudi.

Naručilac je dužan da ponuđaču u ovom slučaju odredi primeren rok za odgovor.

Naručilac je dužan da po dobijanju obrazloženja proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 7.

6.12 PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI,ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE,ZAŠTITI PRI ZAPOŠLJAVANJU,USLOVIMA RADA I SLIČNO,A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA U JAVNOJ NABAVCI.

-Poreske obaveze: Poreska uprava filijala Ivanjica,ulica Venijamina Marinkovića 3;

-Zaštita životne sredine: Opština Ivanjica,ulica Venijamina Marinkovića 1;

-Zaštita pri zapošljavanju i uslovima rada: Nacionalna služba za zapošljavanje Ivanjica,ulica Vukadina Stojanovića 5;

6.13 ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

6.14 DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDA

 Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu Naručioca, elektronske pošte na e-mail mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs , ili faksom na broj 032/661-821 tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem i podnošenjem ponude, pri čemu može da ukaže Naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u Konkursnoj dokumentaciji najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Osoba za kontakt je Mara Karaklajić, svakog radnog dana 07.30 – 15.30 časova.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 12/2020”.

Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno. 

6.15 IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 

            Ako u roku predviđenom za podnošenje ponude izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, Naručilac će izmene i dopune konkursne dokumentacije objaviti na Portalu javnih nabavki i sajtu www.ivanjica.gov.rs na kome je objavljena i konkursna dokumentacija.

            Ako Naručilac izmeni ili dopuni Konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. 

Ponude se pripremaju u skladu sa konkursnom dokumentacijom i izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.  

Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ukoliko su učinjene  u pisanoj formi. Usmene izjave ili izjave date na bilo koji drugi način od strane Naručioca, neće ni u kom pogledu obavezivati Naručioca.

6.16 KOMUNIKACIJA

Komunikacija se u postupku javne nabavke odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom kao i objavljivanjem od strane Naručioca na Portalu javnih nabavki.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

6.17 DODATNA OBJAŠNJENJA, KONTROLA I DOPUŠTENE ISPRAVKE 

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

            Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

            Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

            U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

6.18 NEGATIVNE REFERENCE

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke:

1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. ZJN;

2) učinio povredu konkurencije;

3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;

4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz iz st. 1. i 2. može biti:

1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;

2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;

4) reklamacije potrošača, odnosno Investitora, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;

5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;

6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;

7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;

8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1), koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.

6.19 ELEMENTI UGOVORA O KOJIMA ĆE SE PREGOVARATI I NAČIN PREGOVARANJA

Pre početka postupka pregovaranja, Komisija za javnu nabavku će izvršiti stručnu ocenu dostavljene ponude. Eventualne računske greške, Komisija za javnu nabavku će ispraviti polazeći od toga da je jedinična cena ispravna i tačna, a da je zbirna cena podložna ispravci. Komisija za javnu nabavku će pozvati ponuđača da da saglasnost na izvršenu ispravku računske greške što će biti konstatovano u zapisniku o postupku pregovaranja.

Ukoliko ponuda bude ocenjena kao prihvatljiva ovlašćeni predstavnik ponuđača biće pozvan u postupak pregovaranja.

Predmet pregovaranja je ukupna ponuđena cena. Postupak pregovaranja sprovodiće Komisija za javnu nabavku.

Predstavnik ponuđača koji je podneo ponudu, pre početka postupka, mora predati komisiji posebno pisano ovlašćenje za prisustvo u postupku otvaranja ponuda i ovlašćenje za pregovaranje, potpisano od strane zakonkskog zastupnika ponuđača.

Ako ovlašćeni predstavnik ponuđača ne prisustvuje pregovaračkom postupku smatraće se njegovom konačnom cenom ona cena koja je navedena u dostavljenoj ponudi.

Komisija za javnu nabavku upoznaće ponuđača sa postupkom pregovaranja i pravilima postupka.

U postupku pregovaranja ne može se ponuditi viša cena od cene iskazane u dostavljenoj ponudi.

Postupak pregovaranja će se obaviti u dva kruga. U prvom krugu, ovlašćeni predstavnik ponuđača usmeno iznosi ukupnu ponuđenu cenu. Ponuđač može ostati pri ponuđenoj ceni sa otvaranja ponuda ili smanjiti iznos ukupne ponuđene cene. U drugom krugu ovlašćeni predstavnik ponuđača, daje svoju konačnu ukupnu ponuđenu cenu na posebnom obrascu dostavljenu u zatvorenoj koverti. Ponuđač može ostati pri ponuđenoj ceni iz prethodnog kruga pregovaranja ili smanjiti iznos ukupne cene.

 Korekcija ponuđene osnovne cene po pojedinačnim pozicijama ili jediničnim cenama biće sprovedena na način linearne korekcije u zavisnosti od konačne ukupne cene nakon sprovedenog postupka pregovaranja, tako što će se svaka jedinična cena iz osnovne ponude množiti koeficijentom koji se dobija kao količnik ukupne vrednosti ponude nakon postupka pregovaranja i ukupne vrednosti dostavljene osnovne ponude ponuđača. 

6.20 KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

Shodno odredbama člana 85. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama, kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Ponuđač sa najniže ponuđenom cenom dobija relativan značaj od 100 pondera. Ostali ponuđači se rangiraju po osnovu sledeće formule:

Najniža ponuđena cenax  100  = broj pondera koji ostvaruje vrednovana ponuda
Ponuđena cena koja se vrednuje

6.21 POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA 

Ponuđač je dužan da poštuje sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

6.22 KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

6.23 NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA 

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. – 167. Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koje ima interes za dodelu ugovora, u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.      

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Naručiocu se zahtev za zaštitu prava predaje neposredno ili elektronskom poštom na adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs , faksom na broj 032/661-821 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac će obavestiti sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objaviti obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio. 

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ZJN. Naručilac će objaviti obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. 

6.24 SADRŽINA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA

Zahtev za zaštitu prava sadrži:

1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

2) naziv i adresu naručioca;

3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;

7) potpis podnosioca.

 Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve obavezne elemente, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. Zaključak naručilac dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja. Protiv zaključka naručioca podnosilac zahteva može u roku od tri dana od dana prijema zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji, dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu. 

       Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od 60.000,00 dinara. 

Potvrda o izvršenoj uplati takse mora da sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga;

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši;

 (4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(8) Korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke. 

Više informacija o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava može se dobiti na internet stranici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih navavki http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html

6.25 ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA

Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je 5 dana od dana otvaranja ponuda.

 6.26 ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Naručilac će ugovor o javnoj nabavci dostaviti ponuđaču kome je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. ZJN.

6.27 ZAŠTITA PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Naručilac će kao poverljive tretirati one dokumente u ponuđenoj dokumentaciji koji u gornjem desnom uglu velikim slovima imaju ispisano “POVERLJIVO”, a ispod toga potpis lica koje je potpisalo ponudu. Ako se poverljivim smatra samo određeni podatak u dokumentu, poverljiv deo mora biti podvučen crveno, a u istom redu uz desnu ivicu mora biti ispisano “POVERLJIVO”.

Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na navedeni način. Ako se kao poverljivi označe podaci koji ne odgovaraju navedenim uslovima, Naručilac će pozvati ponuđača da ukloni oznaku poverljivosti, ponuđač će to učiniti tako što će njegov zastupnik iznad oznake poverljivosti napisati “OPOZIV”, upisati datum i vreme i potpisati se. Ako ponuđač u roku koji odredi Naručilac ne opozove poverljivost dokumenta, naručilac će ponudu u celini odbiti.

Naručilac je dužan:

 • da čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;
 • da odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;
 • da čuva kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuđača, kao i podatke o podnetim ponudama, do otvaranja ponuda.

Poverljivom se neće smatrati dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

6.28 BITNI NEDOSTACI PONUDE

Naručilac će odbiti ponudu ako:

 1. Ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće
 2. Ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove
 3. Ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja
 4. Ako je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog
 5. Ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane Naručioca po isteku roka određenog u pozivu za podnošenje ponude, odnosno nije predata Naručiocu u roku određenom u pozivu. Sve neblagovremeno podnete ponude biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.

Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava Naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

6.29 OBUSTAVA JAVNE NABAVKE 

Naručilac će obustaviti postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz člana 107. ZJN.

Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, ili usled kojih je prestala potreba Naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine odnosno u narednih šest meseci.

6.30 UVID U DOKUMENTACIJU

Ponuđač ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka o čemu može podneti pismeni zahtev naručiocu putem elektronske pošte, pošte i faksom. 

Naručilac će licu iz prethodnog stava, omogućiti uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva, uz obavezu da zaštiti podatke u skladu sa čl. 14. i 15. ZJN.

6.31 TROŠKOVI PRIPREMANJA PONUDE

Ponuđač može da u okviru ponude dostavi ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude. Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.  

6.32 OBAVEŠTENJE DA PRILIKOM SAČINJAVANJA PONUDE UPOTREBA PEČATA NIJE OBAVEZNA

Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl.Gl.RS. broj 95/2018) i Pravilnika o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna.

Obrazac 1.

OBRAZAC PONUDE

Ponuda broj ____________ od ___.___.2020.godine

za javnu nabavku broj 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta

 1. Opšti podaci o ponuđaču: 

Skraćeni naziv:_______________________________________________________

Sedište i adresa: ____________________________________________________

Matični broj:_________________PIB: ______________________

a) ponuđač koji nastupa samostalno  b) ponuđač – nosilac posla v) ponuđač iz grupe ponuđača g) ponuđač koji nastupa sa podizvođačem d) podizvođač (zaokružiti)

Skraćeni naziv:_________________________________________________________ Sedište i adresa: _______________________________________________________ Matični broj:_________________PIB: ______________________ a) ponuđač koji nastupa samostalno  b) ponuđač – nosilac posla v) ponuđač iz grupe ponuđača g) ponuđač koji nastupa sa podizvođačem d) podizvođač  (zaokružiti)

Skraćeni naziv:_________________________________________________________ Sedište i adresa: _______________________________________________________ Matični broj:_________________PIB: ______________________ a) ponuđač koji nastupa samostalno  b) ponuđač – nosilac posla v) ponuđač iz grupe ponuđača g) ponuđač koji nastupa sa podizvođačem d) podizvođač  (zaokružiti)

NAPOMENA: Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka u slučaju većeg broja ponuđača iz grupe ponuđača ili podizvođača

2) Ponudu broj ______________ od ___.___.2020.godine podnosi

a) samostalno b) kao zajedničku ponudu c) sa podizvođačem d) zajednički sa podizvođačem

  Ukupna cena bez PDV-a   
  Garantni rok za izvedene radove                                                                 (minimum 2 godine)     
Rok za vršenje radova __________________________ (15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao)
Način plaćanja: Avansno plaćanje nije dozvoljeno Naručilac će izvođaču platiti za izvedene radove u roku od _______________ dana od dana overe privremene situacije (rok je 45 dana)
Rok važenja ponude ________________ dana (ne može biti kraći od 60 dana od otvaranja ponuda)

3) Podaci o podizvođaču:

  Naziv podizvođača  Pozicija radova koje izvodi  Vrednost radova sa PDV-omProcenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
        
        

Datum:    _______________                                            Potpis ovlašćenog lica

___________________________

Napomene: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti i potpisati obrazac ponude.

Obrazac 2.

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

  Naziv ponuđača   
  Sedište i adresa ponuđača   
  Odgovorno lice – direktor   
  Osoba za kontakt   
  Telefon   
  Imejl   
  Račun i banka   
  Matični broj   
  PIB   
  Vrsta pravnog lica (mikro, malo, srednje, veliko, JP ili fizičko lice)   

Datum __________________                                           Potpis ovlašćenog lica

                                                                                        _________________________

Obrazac popunjava ponuđač koji nastupa samostalno ili ponuđač – nosilac posla. Obrazac potpisuje ovlašćeno lice ponuđača.

Obrazac 3.

OPŠTI PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA

  Naziv člana grupe ponuđača   
  Sedište i adresa člana grupe ponuđača   
  Odgovorno lice člana grupe – direktor   
  Osoba za kontakt   
  Telefon   
  Imejl   
  Račun i banka   
  Matični broj   
  PIB   

Datum:    _______________                                     Potpis ovlašćenog lica

                                                                             ___________________________

Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka za svakog člana grupe ponuđača.

Obrazac potpisuje ovlašćeno lice nosioca posla grupe ponuđača ili  ovlašćeno lice člana grupe

Obrazac 4.

IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJAVANJU OBAVEZNIH USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

U skladu sa članom 77. st. 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću    

I Z J A V U

Ponuđač  _______________________________________________________________

(navesti naziv ponuđača)

u postupku javne nabavke broj 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta, ispunjava sve obavezne uslove iz člana 75. Zakona za predmetnu javnu nabavku i to:

1.UslovDa je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar – član 75. stav 1. tačka 1. Zakona
    2.UslovDa on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare – član 75. stav 1. tačka 2. Zakona
  3.UslovDa je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji član 75. stav 1. tačka 4. Zakona
    4.UslovDa ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisima. Za izvršenje predmeta konkretne javne nabavke nije potrebna posebna dozvola nadležnog organa – član 75. stav 1. tačka 5. Zakona
    5.UslovNavede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN).

Datum:    _______________                                          Potpis ovlašćenog lica

                                                                                              ___________________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača.

Obrazac 5.

IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJAVANJU DODATNIH USLOVA IZ ČLANA 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

U skladu sa članom 77. st. 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač  _________________________________________________________________ (navesti naziv ponuđača)

u postupku javne nabavke broj 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta, ispunjava sve dodatne uslove iz člana 76. Zakona za predmetnu javnu nabavku i to:

        UslovDa raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom odnosno da u poslednja tri meseca do dana objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki tekući račun ponuđača nije bio u blokadi. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, neophodno je da nosiocu posla iz grupe ponuđača tekući račun nije bio u blokadi u poslednja tri meseca do dana objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki.
    UslovDa raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom: da ima minimum 3 zaposlena u radni odnos na neodređeno vreme koji će biti direktni izvršioci radova koji su predmet javne nabavke ili da ima minimum 3 angažovana lica po osnovu Ugovora o dopunskom radu ili Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili da je angažovan po drugom osnovu u skladu sa Zakonom o radu koja će biti direktni izvršioci radova koji su predmet ove javne nabavke; i da ima minimum jednog (1) zaposlenog u radni odnos na neodređeno vreme koji poseduje licencu odgovornog izvođača radova – licenca broj 410 ili 412 ili 415 ili 418 ili 800 ili 812, ili da je angažovao minimum jednog (1) odgovornog izvođača radova po osnovu Ugovora o dopunskom radu ili Ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova ili da je angažovan po drugom osnovu u skladu sa Zakonom o radu koji poseduje licencu broj 410 ili 412 ili 415 ili 418 ili 800 ili 812. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, odgovorni izvođač radova mora biti zaposlen u radni odnos na neodređeno vreme kod nosioca posla iz grupe ponuđača ili angažovan po osnovu ugovora o dopunskom radu ili ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova kod nosioca posla iz grupe ponuđača.
    UslovDa raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom odnosno da poseduje u vlasništvu sledeću tehničku opremu: – bager ili kombinirka (1 kom) i kamion kiper (1 kom).

Datum:    _______________                                   Potpis ovlašćenog lica

                                                                             ___________________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača. 

Obrazac 6.

MODEL UGOVORA

 • Model ugovora ponuđač je dužan da popuni i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
 • Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svi članovi grupe ponuđača treba da budu navedeni u modelu ugovora kao ugovorna strana, a ponuđač koji je naveden u sporazumu kojim se ponuđači iz grupe ponuđača međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke da će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor, potpisuje model ugovora.
 • Ukoliko se radi o ponudi koja se podnosi sa podizvođačem, podizvođač mora biti naveden u modelu ugovora kao ugovorna strana, a ponuđač potpisuje model ugovora.
 • Model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim Ponuđačem, a ukoliko Ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Naručilac će Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

MODEL

UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA

Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta

br. 12/2020

PREAMBULA

Ovaj Ugovor proizilazi iz Budžeta opštine Ivanjica, Mišljenja Uprave za javne nabavke broj 404-02-1841/20 od 4.06.2020.godine, Plana javnih nabavki Opštine Ivanjica za 2020.godinu, Zapisnika o otvaranju ponuda od 2.07.2020.godine, Zapisnika o pregovaranju od 2.07.2020.godine i Odluke INVESTITORA, zaključen je između:

 1. Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ulica Venijamina Marinkovića 1, (u daljem tekstu INVESTITOR), koga zastupa Načelnik Opštinske uprave Bojana Glavinić

i

2. _________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

                                             I PREDMET UGOVORA

Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukci pločastih propusta

Član 1.

INVESTITOR ustupa, a IZVOĐAČ prihvata i obavezuje se da u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, privilima struke i tehničkim propisima izvede radove koje su predmet ugovora u svemu prema ponudi IZVOĐAČA broj ___________ od _____________. godine.

II  VREDNOST RADOVA

Član 2.

Ugovorena vrednost radova, koje su predmet javne nabavke, prema gore pomenutoj ponudi – predmeru i predračunu radova IZVOĐAČA  iznosi:_______________________       dinara bez PDV-a.

Član 3.

INVESTITOR i IZVOĐAČ su saglasni da su cene iz ponude fiksne i da se ne mogu menjati do okončanja realizacije ugovora.

Član 4.

INVESTITOR neće platiti pozicije ili vrste koje nisu u celosti izvedene i kvalitetno u saglasnosti sa opisom iz usvojene ponude, bez obzira na stepen njihove završenosti izuzev da je takav stepen izvođenja odobren od strane nadzornog organa, koji mora biti pismeno obrazložen.

III  USLOVI PLAĆANJA

Član 5.

          Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

INVESTITOR se obavezuje da IZVOĐAČu plati za izvedene radove u roku od _________ dana od dana ispostavljanja i overe privremene situacije.

      INVESTITOR je ovlašćen da u roku od 5 dana od dana prijema privremene situacije dostavi izvođaču pismene primedbe na istu.

       Ugovorne strane su saglasne da će primedbe na privremenu situaciju otkloniti u roku od 8 dana od dana kada su primedbe uručene izvođaču.

Član 6.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove koji su predmet ovog Ugovora izvede u potpunosti i preda INVESTITORU na upotrebu u roku od _________________________________ dana od dana uvođenja u posao.

 Ugovoreni rok obuhvata i vreme pripreme IZVOĐAČA za izvođenje radova.

Član 7.

Smatra se da je IZVOĐAČ pre davanja Ponude  upoznat sa klimatskim i drugim uslovima rada, nabavke materijala i angažovanja radne snage, organizacijom rada  na gradilištu i drugim uslovima koji utiču na rok i cenu građenja. Odstupanje od ugovorenih rokova gradnje može biti samo u sledećim slučajevima:

            a) obostranim pismenim sporazumom

            b) dejstvom više sile

Broj dana na koji se produžuje rok početka i završetka radova, zbog slučajeva a) i b) iz prethodnog paragrafa ovog člana, konstatovaće se u Građevinskom dnevniku u trenutku nastanka i prestanka uzroka produženja roka uz potpis ugovornih strana i aneksom ovog Ugovora.

IZVOĐAČ nema pravo na produženje roka početka i završetka radova zbog slučajeva a) i b), ako su oni nastali po isteku ugovorenog roka za izvođenje radova.

Član 8.

INVESTITOR može vršiti dopunsku kontrolu ispitivanja.

IZVOĐAČ je dužan da na zahtev Nadzornog organa izvrši potrebna otkrivanja izvršenih radova, uzimanje uzoraka radi naknadanog pregleda i ispitivanja. Posle obavljenih pregleda i ispitivanja, IZVOĐAČ je dužan da mesta na kojima su vršena otkrivanja i ispitivanja sanira, prema upustvu Nadzornog oragana.

Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi ugovorna strana čijom je krivicom nastala potreba za otkrivanjem odnosno  naknadnim ispitivanjem radova.

IV  EKSPLOATACIJA OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA

Član 9.

IZVOĐAČ je obavezan  da sve operacije potrebne za izvođenje glavnih i pripremnih radova za izvršenje zaključenog Ugovora, izvodi na način kojim se ne sprečava korišćenje ostalih objekata kao i da ne ugrožava imovinu vlasnika ili bilo koju drugu imovinu ili lice.

V  NADZOR I GRAĐENJE

Član 10.

Stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obezbeđuje INVESTITOR. INVESTITOR će danom potpisivanja Ugovora imenovati odgovornog  Nadzornog organa i dostaviti imenovanje IZVOĐAČU.

Stručni nadzor će u svemu postupati u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 11.

IZVOĐAČ je dužan da pre početka radova obavesti INVESTITORA o određivanju odgovornog izvođača  radova, dostavljanjem rešenja o imenovanju istog.

VI GRADILIŠNA DOKUMENTACIJA

Član 12.

IZVOĐAČ je dužan da uredno i po propisima koji važe u sedištu građenja vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu sa svim prilozima u 2 primerka, odnosno 1 primerak za INVESTITORA, a 1 za IZVOĐAČA, kao i  knjigu inspekcije. Građevinski dnevnik i građevinska knjiga moraju biti redovno potpisivana od nadzornog organa i odgovornog rukovodioca radova IZVOĐAČA, i to: Građevinski dnevnik svakodnevno, a Građevinska knjiga odmah nakon izvršenog obračuna i unošenja izvedenih količina po svakoj poziciji rada.

Knjiga inspekcije, građevinski dnevnik i građevinska knjiga se vode u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige(,,Službeni glasnik RS’’, broj 62/2019).

                                    VII OSIGURANJE I GARANCIJE

Član 13.

IZVOĐAČ radova je dužan da pre početka radova o svom trošku osigura sve radove, objekte i radnike prema vežećim propisima o osiguranju i da  originale ili overene kopije polisa  osiguranja dostavi INVESTITORU pre uvođenja u posao.

Osiguranje mora biti izvršeno na način da INVESTITOR i IZVOĐAČ budu u potpunosti obezbeđeni i zaštićeni od svih šteta i rizika za sve vreme izvođenja radova i to do pune njihove vrednosti.

Pored osnovnog osiguranja radova iz Ugovora, IZVOĐAČ je dužan da izvrši osiguranje o svom trošku za sve štete nanete bilo kojem licu ili imovini koje se mogu pojaviti u toku izvođenja radova iz Ugovora i obeštetiti INVESTITORA za sve reklamacije, potraživanja od štete, troškove i izdatke, koje nastanu u toku izvođenja radova, a bude ih izazvao  IZVOĐAČ. INVESTITOR neće biti odgovoran za bilo kakve štete nanete trećim licima.

IZVOĐAČ je obavezan da prilikom izvođenja ugovorenih radova poštuje odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Član 14.

           Garantni rok za izvedene radove je ____________ godina računajući od dana primopredaje radova.

IZVOĐAČ je dužan da u toku garantnog roka na prvi pismeni poziv INVESTITORA, otkloni sve nedostatke i mane koje se odnose na kvalitet radova, odnosno koje su nastale zbog upotrebe materijala koje ne odgovaraju ugovornoj nameni i kvalitetu, kao i zbog nekvalitetnog izvođenja posla.

Ako IZVOĐAČ na poziv INVESTITORA ne otkloni odmah nedostatke na objektu, INVESTITOR ima pravo da za otklanjanje nedostataka angažuje drugog izvođača, a na teret IZVOĐAČA radova iz ovog ugovora.

Ako nedostaci za koje je IZVOĐAČ odgovoran ili samo njihovo otklanjanje izazovu druga oštećenja objekta, IZVOĐAČ je dužan da i ta oštećenja otkloni o svom trošku.

VIII NAKNADA ŠTETE

Član 15.

            IZVOĐAČ je obavezan preduzeti mere tehničke zaštite i druge mere sigurnosti objekata i radova, radnika i materijala, prolaznika, javnog saobraćaja, susednih objekata, okoline i imovine trećih lica i neposredo je odgovoran i dužan je nadoknaditi sve štete koje izvršenjem ugovorenih radova pričini trećim licima. IZVOĐAČ je dužan da preduzme sve mere zaštite životne sredine.

Član 16.

            INVESTITOR neće snositi odgovornost za naknadu IZVOĐAČU, njegovim radnicima ili trećim licima u slučaju smrti, onesposobljavanja i drugih rizika koji mogu proisteći iz njihovog angažovanja na realizaciji radova, koji su predmet ovog Ugovora, ili iz same njihove realizacije.

IX PRIJEM RADOVA I KONAČNI OBRAČUN

Član 17.

Prijem izvedenih radova vršiće se prema važećim propisima. Pre podnošenja zahteva od strane Investitora za prijem izvedenih radova, formiraće se zajednička komisija sastavljena od strane predstavnika INVESTITORA i IZVOĐAČA koja će utvrditi ispunjenost uslova za prijem izvedenih radova.

Prijem izvedenih radova se vrši po završetku svih radova predviđenih Predračunom radova.

Prijem izvedenih radova može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova na zahtev INVESTITORA, ako se po završetku izvođenja radova ne bi mogla izvršiti kontrola izvedenih radova.

Prijem izvedenih radova obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje su radovi izvođeni, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala.

Član 18.

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primedbama komisije za prijem izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija. Ako IZVOĐAČ to ne učini u ostavljenom roku, INVESTITOR će na teret izvođača, otklanjanje nedostataka ustupiti trećem licu.

Troškove naknadnog prijema izvedenih radova snosi IZVOĐAČ, a troškove Komisije za primopredaju i Konačni obračun svaka ugovorna strana za svoje predstavnike.

Član 19.

Po obavljenom prijemu izvedenih radova i otklanjanju konstatovanih nedostataka ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 10 dana izvršiti primopredaju i Konačni obračun izvedenih radova.

Član 20.

U slučaju nepoštovanja ugovornih obaveza od strane Izvođača, Naručilac će postupati u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o obligacionim odnosima i Posebnih uzansi o građenju.

XI  SASTAVNI DELOVI UGOVORA

Član 21.

Sastavni delovi ovog Ugovora su:

 • dokumentacija iz postupka javne nabavke
 • ponuda IZVOĐAČA  br.__________ od _________. god.
 • predračun Izvođača radova.

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim ugovorom, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebnih uzansi o građenju.

XII OSTALE ODREDBE

Član 23.

Izmene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti uz prethodni pismeni sporazum između ugovornih strana koji se kao aneks prilaže ovom Ugovoru.

Član 24.

Sva sporna pitanja rešavaće se direktnim dogovorom IZVOĐAČA i INVESTITORA. Ukoliko se spor ne može na ovaj način rešiti, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Čačku.

Član 25.

Ugovorne strane neće nuditi drugoj strani niti tražiti, prihvatiti ili obećati bilo direktno  ili indirektno, za sebe ili neku drugu stranu poklon ili povlasticu koje bi bile ili bi mogle biti protumačene kao nezakonita radnja ili korupcija.

Član 26.

Ovaj ugovor je pravno  valjano zaključen i potpisan od strane označenih ovlašćenih predstavnika ugovorenih strana u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih po 2 (dva) za INVESTITORA i 2 (dva) za IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ:  INVESTITOR:
     Opština Ivanjica NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE  
    
   Bojana Glavinić

Obrazac 7.

OBRAZAC STRUKTURE CENE I UPUTSTVO KAKO DA SE POPUNI

Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

 • u koloni 3. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaku od pozicija radova;
 • u koloni 4. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za svaku od pozicija radova;
 • u koloni 5. upisati ukupna cena bez PDV-a za svaku od pozicija radova i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 3.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 2.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a.
 • u koloni 6. upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaku od pozicija radova i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om (navedenu u koloni 4.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 2.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om.
OBRAZAC STRUKTURE CENE
Nabavka dodanih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propsuta
R.brOpis pozicijej.mkoličinacena rada bez PDV-acena materijala bez PDV-aukupna jedinična cena rada i materijala bez PDV-aukupna cena bez PDV-a
1234567(5+6)8(4*7)
1.Nabavka materijala, radionička izrada i ugradnja anker ploča za ogradu.  kom  8,00      
2.Ručno sečenje drveća. Cena obuhvata sečenje stable prečnika 30 – 50 cm iznad korena, rezanje stable I debljih grana na pogodinu dužinu I ostavljanje na stranu.      kom      3,00      
3.Rad bagera na škarpiranju kosine zaseka radi proširenja kolovoza, uklanjanju osulina I asistenciji prilikom obaranja stabala. Obračun po efektivnom satu radne mašine.      h      4,00      
4.Postavljanje privremene saobraćajne signalizacije po projektu.  pauš  1,00      
5.Rad kombinovane radne mašine na prenosu betona na daljini od 2,4 km zbog nemogućnosti prilaza automešalice. Obračun po efektivnom satu radne mašine.      h      5,00      
6.Dodatak aditiva za postizanje VDP I otpornosti na mraz.  m3  59,00      
7.Formiranje gradilišta, obezbeđenje prostora za deponovanje materijala I opreme, uređenje prostora nakon završetka radova.      pauš      1,00      
UKUPNA CENA BEZ PDV-a 

Dana ______________ godine                                                                              Ponuđač

                                                                                                                                                                      ____________________

Obrazac 8.

TROŠKOVI PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), ponuđač __________________________________________________

dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova priprememanja ponude za javnu nabavku broj 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta, kako sledi u tabeli:

VRSTA TROŠKAIZNOS TROŠKA U RSD
  
  
  
  
  
  
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE: 
 • Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.
 • Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Datum:    _______________                                            Potpis ovlašćenog lica

                                                                                                                                                          ___________________________

N A P O M E N A

 • Dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Obrazac 9.

IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), ponuđač _____________________________________________________ daje:                                                               (naziv i adresa ponuđača)

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u pregovaračkom postupku javne nabavke broj 12/2020 – Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji pločastih propusta, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum:    _______________                                                       Potpis ovlašćenog lica

                                                                                                             ___________________________

N A P O M E N A

 • u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.
 • Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača.

О Аутору

Financ