Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Javna nabavka usluga stručnog nadzora

Na osnovu člana 39., 55., stav 1.2, 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručiocaOpština Ivanjica
Adresa NaručiocaVenijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica
Internet stranica naručiocawww.ivanjica.gov.rs
Vrsta naručiocaGradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluge
 Opis predmeta nabavke:
 Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora
  
 Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
 71521000 – 6 – usluge nadzora na gradilištu
  
Broj partijaPredmet javne nabavke je oblikovan u 3 partije, i to: partija 1  Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora za objekte niskogradnje; partija 2 Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora za hidro – građevinske radove; partija 3 Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora za elektro instalacije (javna rasveta);    
Kriterijum za dodelu ugovoraNajniža ponuđena cena
  
Način preuzimanja konkursne dokumentacijeKonkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/
  
  
Način podnošenja ponude i rokPonude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom: ’’Ponuda za javnu nabavku usluga – Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora NE OTVARATI’’ i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.
  
Mesto, vreme i način otvaranja ponudaJavno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.
  
Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponudaPredstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 
  
Rok za donošenje odlukeNaručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
  
Lice za kontaktOsoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik
  
Ostale informacijeDodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515 0337 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ