Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta magacina za skladištenje bele tehnike

Važećom zakonskom regulativom definisano je da se Urbanistički projekat
izrađuje kada je to predviđeno planskim dokumentom ili na zahtev investitora, a za
potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i
urbanističko-arhitektonske razrade lokacija.
(član 60. Zakona o planiranju i izgradnji – Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009-ispr. , 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 ,145/2014 , 83/2018, 31/2019,37/2019 i 09/2020).
Investitor ovog UP-a je preduzeće „ Spektar plus“ doo, Bukovica 67A, Ivanjica.


Preduzeće se, u postupku pribavljanja dokumentacije za novu izgradnju, obratilo
opštinskoj upravi – Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica sa
zahtevom za dobijanje Informacije o lokaciji za katastarsku parcelu broj 3567/2 KO
Šume, a u cilju izgradnje objekta magacina za potrebe skladištenja bele tehnike.
Nakon dobijanja informacije (Informacija o lokaciji broj broj 353-35/2020-11 od
23.07.2020. godine), investitor je ušao u postupak izrade Urbanističkog projekta za
izgradnju pomenutog objekta jer je to propisano važećim planskim i urbanističkim
dokumentima kojima je obuhvaćena parcela 3567/2 KO Šume.

О Аутору

Financ