Vesti

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Ivanjica

 Pregovaračko poglavlje 23 je jedno od 35 poglavlja o kojima Srbija pregovara sa Evropskom unijom u procesu pristupanja Uniji, a koje obuhvata pravosuđe, osnovna prava i borbu protiv korupcije.

Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje broj 23 usvojen je na sednici Vlade 27.aprila 2016.godine koji utvrđuje obavezu lokalnih samouprava da izrade i usvoje Lokalni antikorupcijski plan (LAP).

Pomenutim Antikorupcijskim planom predviđa se jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalnih samouprava Republike Srbije.

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Model  LAP-a,i isti je dostavila svim lokalnim samoupravama Republike Srbije,zajedno sa uputstvima i preporukama radi izrade i usvajanja LAP-a. Da  bi se LAP usvojio od strane Skupštine opštine Ivanjica, Načelnik opštinske uprave Ivanjica je obrazovao posebnu radnu grupu koja je sačinila Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Ivanjica i isti stavlja na javnu raspravu koja će se održati 10. 07.2018. godine u 11,00 časova u sali opštine Ivanjica.

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Ivanjica možete pogledati ovde.

О Аутору

Financ