Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs u oblasti društvena briga o deci i mladima

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 9. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Ивањица за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 1. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Ивањица за 2019. и 2020. годину  у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Ивањица за 2020. годину  ( «Службени лист општине Ивањица» број 10/19) ,  Председник општине Ивањица  расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

У ОБЛАСТИ

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ И МЛАДИМА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса су пројекти у области друштвене бриге о деци и младима,  у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Ивањица  и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Ивањица за 2019. и 2020. години

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:

–  која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Ивањица, и  да се пројектне активности реализују на територији општине Ивањица;

– чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;

– која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;

– која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;

– која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;

– која нису брисана из  регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;

– која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу – праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;

– која су поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;

– која се придржавају мера о антикорупционој политици;

– која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;

Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних средстава за финансирање пројеката удружења  од јавног интереса у општини Ивањица (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Општина Ивањица  неће финансирати:

– политичке и страначке организације, секте и њихове активности;

– активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Ивањица за 2020. годину у износу од 1.200.000,00 динара и то:

  • средства у износу од 1.200.000,00 динара за програме/пројекте у тематској области  Образовање, неформално образовање и стручно усавршавање и заштита здравља.

Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

Минимална укупна вредност пројекта износи 300.000,00 динара, а максимална 1.500.000,00 динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања, односно до 20. јула  2020. године.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта доставља на српском језику.

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Ивањица за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом пројекта.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs

Одштампана конкурсна документација, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, са пратећом документацијом , доставља се у у затвореној коверти са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета општине Ивањица за 2020. годину – не отварати“. На полеђини коверте потребно је написати пуно име и адресу удружења. а.Удружење је дужно да достави и електронску верзију попуњених образаца, скенирану  у ПДФ формату. Пријава се шаље поштом или лично предаје на адресу: Општинска управа Ивањица – Услужни центар, Венијамина Маринковића бр. 1, 32550 Ивањица.

Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима.

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а мора бити реализован најкасније до 31. децембра 2020. године.

ПРЕГЛЕД КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

Конкурсна документација садржи:

  • Попуњен пријавни образац и  изјавом сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција ( Прилог 3);
  • Попуњен образац предлога пројекта ( Прилог 4);
  • Попуњен образац буџета пројекта ( Прилог 5);
  • Попуњен образац наративног буџета пројекта ( Прилог 6);
  • Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања ( Прилог 9);
  • Потписан протокол о сарадњи, односно парнерству, са јасно дефинисаним улогама и обавезама  партнера, ако се пројекат реализује на тај начин – ( слободна форма);
  • Статут удружења уколико није објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре
  • Другу документацију која је, по процени удружења предлагача пројекта/учесника конкурса, од значаја за доделу средстава.

ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Комисија оцењује пријаве пристигле у складу са условима конкурса и према прописаним критеријумима.

Оцена и избор пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општине Ивањица врши се применом следећих основних критеријума:

КритеријумиОбјашњење критеријумаБрој бодова
Усаглашеност с постојећим стратешким документима Општине ИвањицаДа ли је и у којој мери је пројекат стратешки утемељен, односно у складу са важећим стратешким опредељењем Општине Ивањица?10
Капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тимаДа ли су капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима усклађене са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта10
Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребеДа ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, достижни у предвиђеном времену трајања пројекта и да ли недвосмислено представљају решење уочених проблема у локалној заједници, односно могу да задовоље јавни интерес? Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани? Да ли је представљена процена броја директних и индиректних корисника пројекта? У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника пројекта бити задовољене – обим задовољења јавног интереса?10
Одрживост пројектаДа ли је ће се активности пројекта наставити и после финансирања пројекта средствима из буџета Општине Ивањица и на који начин ће се спроводити и финансирати активности пројекта по престанку финансирања средствима из буџета Општине? Да ли је пројекат одржив у институционалном и развојном смислу – да ли ће пројектне активности бити спровођене и по истеку времена за спровођење пројекта у оквиру којег ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Ивањица?10
Очекивани резултати и ефекти пројектаДа ли су резултати и ефекти пројекта мерљиви? Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни – у ком року се очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике пројекта?15
Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефекатаДа ли су трошкови усклађени са предложеним пројектним активностима? Да ли је прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта? Да ли су трошкови пројекта реални? Да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити потенцијалне негативне ефекте спровођења пројекта и његове трошкове – Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата и ефеката задовољавајући?15
Суфинансирање пројекта из других извораДа ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса обезбедило сопствено новчано учешће или други вид учешћа и/или суфинансирање пројекта из других извора?10
Реализација пројеката у партнерству  Да ли носилац пројекта има обезбеђено адекватно партнерство са другим удружењима с јасно дефинисаним међусобним правима и обавезама у вези реализације пројектних активности? Да ли носилац пројекта има обезбеђено друго адекватно партнерство с актером из јавног и/или приватног сектора, с јасно дефинисаним међусобним правима и обавезама у вези реализације пројектних активности?15
Промоција, публицитетДа ли удружење предлагач има маркетиншки план односно планирано  информисање циљне групе и шире јавности о програму или пројекту5
УКУПНО:  100

БЛИЖА УПУТСТВА О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Циљеви: 1. Стварање услова за запошљавање и повећање запошљивости младих на територији општине Ивањица.2. Подизање свести код младих о превентивним прегледима примарне здравствене заштите и о активностима везаним за борбу против  наркоманије у школама.

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројеката, Комисија може тражити појашњења предлога пројекта и/или обавити интервју са удружењем предлагачем пројекта/учесником конкурса.

Неће бити прихватљиви трошкови за куповину возила, набавку скупе опреме, дугова и покривање губитака, доспеле пасивне камате, набавку и куповину алкохолних пића, организовање игара на срећу, позајмице, кредитирање, стипендије.

Уколико се у буџету пројекта налазе трошкови за које се утврди да се ради о трошковима који нису неопходни исти се неће сматрати саставним делом пројекта.

Комисија може одлучити да се поднети предлог пројекта финасира или суфинансира у мањем обиму од предложеног. Уколико се износ одобрених средства разликује од тражених средства за финансирање пројекта,Комисија ће захтевати од подносиоца предлога пројеката усклађивање буџета пројекта односно рокова реализације пројекта.

Уколико подносилац предлога пројекта не пристане на предложене корекције од стране Комисије, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Чланови комисије појединачно бодују сваки пројекат на основу критеријума. Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта.

Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова или који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине Ивањица.

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

Комисија, у складу са условима јавног конкурса и критеријумима, утврђује листу вредновања и рангирања пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Ивањица са наведеним износима новчаних средстава и исту доставља Општинском већу најканије 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

Листа вредновања и рангирања пројеката  објављује се на званичној интернет страници и огласној табли Општине Ивањица и на порталу е-управа, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања  листе.

ЖАЛБЕНИ РОК

На листу вредновања и рангирања пројеката,  удружења учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће општине Ивањица доноси у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора.

По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Ивањица у року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и подноси га Општинском већу.

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

Одлука о избору пројеката доноси Општинско веће општине Ивањица  на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Комисије, у року од 8 дана од дана подношења коначног предлога одлуке од стране Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници и огласној табли Општине Ивањица и на порталу е-Управа,  без одлагања по њеном доношењу.

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА

Након Одлуке о избору пројеката са изабраним подносиоцима пријаве закључују се појединачни уговори о финансирању или суфинансирању пројекта, којимa ће прецизно бити дефинисана међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Пре потписивања уговора, у року од 5 дана од дана доношења коначне Одлуке о избору пројеката, удружење је у обавези да достави следећу документацију: 1) изјаву да средства за реализацију одобреног програма/пројекта нису на други начин обезбеђена 2) изјаву о непостојању сукоба интереса 3) интерни акт о антикорупцијској политици 4) усклађени буџет и наративни буџет пројекта уколико су средства додељена у мањем износу од предложеног, 5) одговарајући инструмент обезбеђења.

Детаљне информације о конкурсу могу се добити на број телефона 064/8899471.

Јавни конкурс је објављен на oгласној табли Општинске управе Ивањица,  на званичној интернет страници Општине Ивањица, на порталу е-Управе и најмање у једном локалном медију.

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 01 Број 400-32/2020 Дана 03.07.2020. 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА Зоран Лазовић

О Аутору

Financ