Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za relaizovanje programa u 2017. godini

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 08-1/2017-01

23 октобар 2017. године

И В А Њ И Ц А

 

На основу члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист општина Ивањица“ број 4/2014),  Општинска управа  општина Ивањица расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса.
 2. Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Одлуком  о буџету општине Ивањица за 2017. годину ( Службени лист општине Ивањица број 15/16 ) и Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2017. годину ( Службени лист општине Ивањица бр. 4/17), у укупном износу од 500 000,00 динара, у оквиру раздела 4.-Општинска Управа, програм 15: Опште јавнње услуге управе, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 840-Верске и остале услуге заједнице, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама .
 3. Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из области градитељства, образовања, културе и науке.
 4. Основни услови за доделу средстава су:
 • да подносилац програма има статус правног лица,
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Ивањица,
 • да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање,
 • да се програм реализује на територији општине Ивањица
 1. Критеријуми за доделу средстава су:
 • карактер и значај програма,
 • капацитет за реализацију програма,
 • досадашња искуства у реализацији програма,
 • број корисника према којима је усмерен програм.
 1. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници Општинске управе општине Ивањица на шалтеру број 2 или на сајту www.ivanjica.gov.rs.
 2.   Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на сајту општине Ивањице односно закључно са 07. 11. 2017.  до 15:00  часова.
 3.   Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Општинска  управа општина Ивањица – Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, Ул. Венијамина Маринковића број 1, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.

Додатне информације могу се добити на број  телефона 032-664-425.

                                                ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНA ИВАЊИЦА

ПРИЈАВА

 

О Аутору

Financ