Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za relaizovanje programa u 2017. godini

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 08-1/2017-01

23 oktobar 2017. godine

I V A NJ I C A

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama („Sl. list opština Ivanjica“ broj 4/2014),  Opštinska uprava  opština Ivanjica raspisuje

 JAVNI KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM

ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2017. GODINI

 1. Predmet ovog konkursa je dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u cilju unapređivanja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.
 2. Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su Odlukom  o budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica broj 15/16 ) i Odlukom o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2017. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica br. 4/17), u ukupnom iznosu od 500 000,00 dinara, u okviru razdela 4.-Opštinska Uprava, program 15: Opšte javnnje usluge uprave, Programska aktivnost 0001-Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, funkcija 840-Verske i ostale usluge zajednice, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama .
 3. Pravo na dodelu sredstava imaju crkve i verske zajednice za realizaciju programa iz oblasti graditeljstva, obrazovanja, kulture i nauke.
 4. Osnovni uslovi za dodelu sredstava su:
 • da podnosilac programa ima status pravnog lica,
 • da je sedište podnosioca programa na teritoriji opštine Ivanjica,
 • da je podnosilac programa osnovan u skladu sa propisima kojim je uređeno njegovo osnivanje,
 • da se program realizuje na teritoriji opštine Ivanjica
 1. Kriterijumi za dodelu sredstava su:
 • karakter i značaj programa,
 • kapacitet za realizaciju programa,
 • dosadašnja iskustva u realizaciji programa,
 • broj korisnika prema kojima je usmeren program.
 1. Konkursnu dokumentaciju crkve i verske zajednice mogu preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica na šalteru broj 2 ili na sajtu www.ivanjica.gov.rs.
 2.   Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na sajtu opštine Ivanjice odnosno zaključno sa 07. 11. 2017.  do 15:00  časova.
 3.   Prijave na konkurs, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Opštinska  uprava opština Ivanjica – Komisija za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, Ul. Venijamina Marinkovića broj 1, sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA KONKURS“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj  telefona 032-664-425.

                                                OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINA IVANJICA

PRIJAVA

 

О Аутору

Financ