Aktuelnosti Vesti

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz opštinskog budžeta u 2021. godini

На основу члана 76.  Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка и 6/20), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 105/16 и  112/17), члана   56.  Статута општине Ивањица  („Службени лист општине Ивањица“, бр. 1/19) а у складу са Одлуком о буџету општине Ивањица за 2021. годину („Службени лист општине Ивањица“, бр. 18/20), председник општине Ивањица, дана  15.01.2021. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА У 2021. ГОДИНИ

I Предмет Јавног конкурса

            Jaвни конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке пројектима у  култури, као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури  који се реализују у 2021. години, а који својим квалитетом доприносе развоју и афирмацији уметности и културе.

 Jавни конкурс се расписује за следеће области културне делатности:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура;

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

7) дигитално стваралаштво и мултимедији;

8) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);

9) делатност заштите у области непокретних културних добара;

10) делатност заштите у области покретних културних добара;

11) делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа;

12) библиотечко-информационе делатности;

13) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;

14) менаџмент у култури;

15) употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности.

II Циљ Јавног конкурса

Циљ Јавног конкурса jе стварање подстицајног окружења за унапређење утврђених културних области,  обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике, као и усклађен културни развој на територији општине Ивањица.

III Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

За реализацију пројеката поднетих по овом Јавном конкурсу, Одлуком о буџету општине Ивањица за 2021. годину („Службени лист општине Ивањица“ бр. 18/2020) опредељена су средства у износу од 500.000,00 динара.

             IV Право учешћа на Јавном конкурсу

            Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Уколико је подносилац пријаве појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се реализује пројекат.

Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица, нити се корисник средстава може накнадно мењати.

Jедном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности.

Предлагач пројекта не може да:

1) буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;

2) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

Предлагач пројекта не може добијати средства из буџета општине Ивањица за реализацију својих пројеката две године од дана када је утврђено постојање следећих околности:

1) нетачно или непотпуно обавештавање даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање пројекта;

2) својим пропустом не изврши пројекат у целини или га изврши у небитном делу;

3) употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације пројекта;

4) не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;

5) престане да испуњава услове који су потребни за добијање средстава.

 V Kритеријуми за избор пројеката

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

    (1) стручни, односно уметнички капацитети,

    (2) неопходни ресурси;

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице

Критеријуми се примењују на појединачне области културне делатности уз поштовање специфичности тих области.

VI Мерила за избор пројеката

Комисија врши оцену сваког пројекта на основу вредновања критеријума. Оцењивање пројеката на основу критеријума, врши посебно сваки члан комисије, за сваки пројекат појединачно.

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини писмено образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта.

 VII  Критеријуми у погледу трошкова реализације пројекта

Трошкови пројекта морају бити: неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац); стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта; евидентирани током реализације пројекта у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве; да су препознатљиви,  проверљиви и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају општини Ивањица.

Неоправдани трошкови су: дугови и покривање дугова или задужења, каматна задужења, ставке које се већ финансирају из неког другог програма и пројекта, трошкови отплате рата по основу раније закључених уговора (лизинга, кредита) куповина алкохолних пића и дувана, куповина земљишта или објеката, изградња пословног простора, куповина опреме која не служи за спровођење пројектних активности, позајмице трећим лицима, губици на курсним разликама, куповина поклона, “разно“, “евентуално“, “остало“ (сви трошкови морају бити детаљно описани у буџету).

            VIII  Пријава на Јавни кoнкурс

На званичној интернет страни општине Ивањица (www.ivanjica.gov.rs) могу се преузети обрасци за учешће на Јавном конкурсу:

  • Образац пријаве за све области конкурса,
  • Образац за извештај о реализацији пројекта.

Подносилац пријаве је у обавези да достави следећу документацију:

      1.Попуњен, потписан и оверен  Образац пријаве, у оквиру кога је детаљaн опис пројекта са планом активности; детаљно разрађен буџет пројекта као и подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца односно реализатора пројекта,   у два примерка и једном примерку на ЦД-у.

2. Обавезну пратећу документацију, у једном примерку:

        –  доказ о упису у регистар код надлежног органа;

        –  оверена фотокопија статута, у коме је утврђено да се циљеви подносиоца пријаве остварују у области у којој се програм реализује (односи се и на правно лице преко кога се остварује пројекат појединца);

       –  професионална  биографија уколико је подносилац пријаве појединац (у случају групе аутора професионалну биографију за сваког члана групе појединачно);

       –  биографија особе одговорне за реализацију пројекта и коришћење средстава;

      –  списак учесника пројекта и бар једну професионалну биографију;

       – подаци о евентуалним партнерима на пројекту;

       –   потписан уговор или споразум о партнерству (за партнерске пројекте);

       –   потписана и оверена изјава подносиоца предлога пројекта о тачности наведених података и да ће додељена средства бити наменски утрошена;

3. Осталу пратећу документацију у зависности од области за коју се подноси пријава, у једном примерку :

      – потписана рецензија или препорука критичара,

      – стручно мишљење овлашћених преводиоца,

      – мишљење стручњака у култури,

      – рукопис, сценарио, синопсис и сл.

      – примерак књиге,часописа или рукописа за први број,

      – позивно писмо-за област културне размене и сарадње,

      – каталози или публикације о реализованим пројектима,

       – додатна визуелна и аудио документација о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише,

       – доказе о регулисаним ауторским правима и

       – друге доказе о реализованим активностима и садржини самог пројекта.

У области издаваштва неопходно је доставити:

           –  ако је реч о делу на српском језику-потпуна копија готовог рукописа дела и то: један примерак на папиру и један на  ЦД –у,

          – ако је реч о преводу дела на српски језик-једна потпуна копија дела на изворном језику на папиру и штампарски табак превода дела, и то један примерак на папиру и један примерак на ЦД у,

           – доказе о регулисаним ауторским правима-један примерак,

-потписану једну или више рецензија или препорука дела. 

За КУД доставити:

  • податке о броју чланова,
  • називе такмичења и остварена признања у претходне три године.

Уколико је подносилац пријаве физичко лице потребно је доставити доказ о пребивалишту на територији општине Ивањица (фотокопију или очитану личну карту) и уговор потписан са правним лицем преко кога се реализује пројекат.

Пројекат се мора реализовати до 15. децембра 2021.године.

            IX  Неће се разматрати следеће пријаве:

  1. неблаговремене и непотпуне пријаве,
  2. пријаве које нису у складу са условима конкурса,

 3.    пријаве чији подносиоци нису извршили своје обавезе према општини Ивањица у вези пројеката у култури које је општина финансирала односно суфинансирала,

4.   пријаве уз које нису достављени потписани уговори о регулисању међусобних права и обавеза између физичких лица и правних лица из области културе, преко којих се одобрени пројекти реализују.

X   Из буџета општине Ивањица неће се финансирати:

1)  пројекти са комерцијалним ефектима;

2)  пројекти који су већ били финансирани из буџета општине а нису реализовани;

3) пројекти чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на    конференцијама и сличне активности, осим путовања која имају за циљ промоцију културне баштине општине Ивањица;

4)  пројекти који су спонзорства било које врсте према појединцима или организацијама као једине активности програма.

XI Начин пријављивања и рокови

            Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти. Образац пријаве на конкурс са одговарајућом документацијом предаје се на писарницу општине или препоручено поштом на адресу: Oпштина Ивањица, Ул. Венијамина Маринковић бр. 1, 32250 , са назнаком: ,,Пријава на  Јавни  конкурс за избор пројеката у култури – не отварати

На коверти јасно означити, поред назнаке за Пријаву на Јавни конкурс, за коју област се подноси пријава, а у складу са првом страном пријавног обрасца. На полеђини коверте обавезно написати пуно име подносиоца пријаве.

Јавни конкурс се објављује на интернет страни општине (www.ivanjica.gov.rs) и у дневном  листу ,,Објектив”.

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања Јавног  конкурса у дневном  листу ,,Објектив”.

Јавни Конкурс је отворен  од 15. јануара до 17. фебруара 2021. године.

Резултати Јавног конкурса биће објављени на званичној интернет страни општине, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Конкурсна документација се не враћа подносиоцима пријава.

XII Начин избора

О избору пројеката по расписаном Јавном конкурсу одлучују стручне комисије које образује председник општине Ивањица, сходно специфичностима и потребама сваке културне области.

Комисија доноси одлуку која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских средстава са образложењем, најкасније у року од 30 дана од дана завршетка подношења пријава. Одлука се објављује на интернет страни општине.

На основу одлуке Комисије, председник општине доноси решење о расподели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Ивањица у 2021. години, које се објављује на интернет страни  општине.

На донето решење председника општине, учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана  објављивања.

Општинско веће општине  Ивањица одлучује о поднетом приговору који мора бити образложен, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

 Председник општине, на основу одлуке Комисије и одлуке по приговорима  доноси решење о расподели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Ивањица у 2021. години,  у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора, односно доношења решења по приговорима.

 Решење се  објављује на интернет страни општине.

             Са носиоцем одобреног пројекта председник општине закључује уговор о финансирању, односно суфинансирању пројекта. Корисник средстава је правно лице, са којим се потписује уговор и на чији рачун (отворен у Управи за трезор) се врши уплата средстава. Уколико постоји више суорганизатора, један од њих се именује као потписник уговора.

Учесници Конкурса којима је додељено мање средстава од тражених, дужни су да пре склапања уговора доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима.

Учесници Конкурса који су добили средства, у обавези су да у року од 15 дана од завршетка реализације пројекта, a најкасније до краја текуће године, доставе општини Извештај о реализацији пројекта на прописаном обрасцу, са фотокопијама комплетне документације о наменском утрошку средстава. Кориснику средстава који не достави Извештај давалац средстава упућује захтев за повраћај средстава, у складу са роком који је предвиђен уговором.

Информација о корисницима средстава који нису доставили Извештај о реализацији пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава, објављује се на интернет страни општине.

Носиоци одобрених пројеката дужни су да при реализацији истих на видном месту назначе да је пројекат финансиран или суфинансиран из средстава буџета општине Ивањица.

Додатне информације могу се добити на телефон 032/5150307

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

01 број: 400-10/2021 од 15.01.2021. године

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                 Момчило Митровић

О Аутору

Financ