Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za dodelu pomoći izbeglicama

Na osnovu člana 2. stav 1. u vezi sa članom 12. Pravilnika oradu  01broj 119-5-2/2021 od 14.05.2021.godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stamebnih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 119-5/2021dana  27.04.2021. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Ivanjica za najmanje tri (3) porodičnih domaćinstava.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnog za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi do RSD 600.000 (slovima:šestotinahiljadadinara),a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi RSD 200.000 (slovima:dvestotinehiljadadinara), poporodičnom domaćinstvu korisnika.

Pomoć je namenska i dodeljuje se za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnih domaćinstava korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine, i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

KORISNICI

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena izbeglicama, koje imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a kojima je pomoć neophodna za poboljšanje uslova stanovanja (u daljem tekstu: korisnik).

USLOVI I KRITERIJUMI

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. izbeglički status i to:

-da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice jer su stekli državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

 • da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine;
 • da je nepokretnost sa kojom Podnosilac prijave konkuriše za dodelu Pomoći u svojini Podnosioca prijave ili u susvojini ili zajedničkoj svojini Podnosioca prijave i nekog od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi;
 • da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti kao: – nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;
 • da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3 ovog člana upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:
 • zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,
 • zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja;
 • da nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje i da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 • da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 • da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz stava 1. tačke 3. ovog člana;
 • da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 • da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji, a kojim su rešili ili su mogli da reše svoje stambene potrebe što se procenjuje u skladu sa članom 2. stav 3, osim ukoliko su bili korisnici pomoći za kupovinu građevinskog materijala u visini do 184.000,00 RSD;
 • da nisu korisnici programa stambenog zbrinjavanja u procesu povratka u državu porekla kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 • da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
 • da se nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana nalazi na teritoriji Opštine.

Nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana koja je upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, može biti predmet ovog postupka, pod uslovom da je ista u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja i da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja nepokretnosti iz stava 2. ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

Predmet ovog postupka može biti i nepokretnost u izgradnji, na osnovu izdate građevinske dozvole, za koju, s obzirom da nije završena, nije izdata upotrebna dozvola, u kom slučaju uslov predviđen stavom 1. tačka 4. ovog člana, nije relevantan.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni poziv, koja se podnosi Opštini, Podnosilac prijave u obavezi je da dostavi sledeće dokaze:

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave;
 2. Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (Napomena: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva koji su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);
 3. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);
 4. Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 5. Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti; da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 6. Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 7. za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;
 8. za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;
 9. Dokaz o prihodima:
 10. Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da je nezaposlen i da nema primanja;
 11. Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 12. Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla), odnosno potvrda nadležne službe; u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode od penzije potrebno je dostavitiizjavu overenu kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji, niti zemlji porekla;
 13. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju; ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju potrebno je dostavitidokaze navedene u tački 7) ovog stava (dokazi o prihodima);
 14. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju

– rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

 1. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 2. Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, ne stariji od godinu dana (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);
 3. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 4. potvrda o smrti bračnog druga;
 5. rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 6. izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 7. presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu od strane nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 8. Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 9. List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu nepokretnost;
 10. Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji);
 11. Dokaz o legalizaciji, odnosno ozakonjenju nepokretnosti iz člana 3. stav. 2. ovog pravilnika, najkasnije do donošenja Odluke, a po pozivu Komisije za dostavu navedenog dokaza.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Navodi iz izjava predviđenih stavom 1. ovog člana, mogu biti predmet provere od strane Komisije.

MERILA ZA IZBOR KORISNIKA

Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja (u daljem tekstu: Javni poziv) ostvari, a prema sledećim merilima:

1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova. 2) Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu – 20 bodova.

 • Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:
  • porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;
  • porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;
 • Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:
  • domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;
  • domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;
  • domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.
 • Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.
 • Stambena situacija Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
  • porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;
  • porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;
 • Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:
  • porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% poslednje prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova (po porodičnom domaćinstvu);
  • porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova (po porodičnom domaćinstvu).

Prilikom bodovanja prijava po tački 7) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

 • Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:
  • po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 • ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;
 • ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.
  • po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 • za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
 • za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
 • za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu porodičnog domaćinstva.

 • Bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova (po članu domaćinstva).

Ovo merilo se primenjuje ako Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8) podtač. 1) i 2) ovog člana.

Ukoliko se Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za Podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socio-medicinskog značaja.

 1. Bruto površina nepokretnosti po članu porodičnog domaćinstva:
  1. do 15 m2 – 50 bodova
  1. do 24 m2- 30 bodova.

Prilikom primene ovog merila Komisija podatke o bruto površini nepokretnosti uzima iz izveštaja o tehničkoj proceni objekata iz dela u kome je navedena površina uslovna za stanovanje koji Komisiji dostavlja stručna služba Opštine.

Ukoliko dva ili više Podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost ima Podnosilac prijave koji:

 1. ima veći broj maloletne dece;
 2. ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;
 3. ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;
 4. duže boravi na području Opštine u okviru koje konkuriše za Pomoć;
 5. ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stamebnih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovićabr.2 sa napomenom „Za Javni poziv – građevinski materijal za izbegla lica”.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima je 21. jun 2021. godine.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i na internet prezentacijama Opštine www.ivanjica.gov.rs i Komesarijata za izbeglice i migracijewww.kirs.gov.rs.

Dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona 065 89 11 592.

01 broj 119-5-3/2021

Datum 14.05.2021. godine

Predsednik Komisije

                                                                               Snežana Marković

О Аутору

Financ