Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za izbor korisnika pomoći u rešavanju stambenih potreba izbeglica

Na osnovu člana 10. Pravilnika o radu Komisije  01 broj 110-3/22-01 od 03.08.2022. godine, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica 01 broj 119-10/2022 od 21.06.2022. godine sa izmenma broj 119-10/2022-2 od 23.03.2023. godine i 119-10/2022-3 od 22.11.2023. godine, dana 23.11.2023. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Seoska kuća) i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti (u daljem tekstu: Paket pomoći)

Oprema se odnosi isključivo na sanitarnu opremu, elektro, toplotne i vodovodne instalacije, a ne odnosi se na nabavku nameštaja i električnih kućnih aparata osim bojlera za kupatilo/kuhinju i kotlova-peći za grejanje.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu Paketa pomoći je bespovratna i odobrava se u maksimalnom iznosu do 1.700.000,00 RSD.  

Pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti odobrava se u maksimalnom iznosu do 1.500.000,00 RSD, dok se Paket pomoći odobrava u maksimalnom iznosu do 200.000,00 RSD, sa obračunatim PDV-om.

Izabrani korisnik pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu Paketa pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni Seoske kuće u iznosu do 50% (u iznosu do 750.000,00 dinara).

II KORISNICI

Korisnici pomoći su porodice izbeglica, koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice koje žive u privatnom smeštaju bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji i koja ispunjavaju propisane uslove za izbor korisnika, a koje žive na teritoriji Opštine, a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnostiu cilju stvaranja i poboljšanja njihovih uslova stanovanja i koja ispunjavaju propisane uslove i kriterijume za izbor korisnika (u daljem tekstu: Korisnici).

III USLOVI ZA IZBOR KORISINKA

Podnosilac prijave na Javni poziv i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1. izbeglički status i to: da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, ili da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov odnosi se obavezno na Podnosioca prijave, a na članove njegovog porodičnog domaćinstva, samo ukoliko su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice u Republici Srbiji);

2. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Ivanjica;

3. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

4. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;

5. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

6. da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

7. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

8. da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekim od javnih poziva Regionalnog stambenog programa, za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji;

9. da seoska kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuća nepokretnosta za koju podnosilac Prijave podnosi Prijavu na Javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisane u katastar nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta;

10. da je seoska kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuća nepokretnost za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:

  1. nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
  2. nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
  3. nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola ili
  4. nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili  
  5. da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.   

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 10. ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).  

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze:

1. Popunjen i potpisan obrazac prijave;

2. Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili Pešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (NAPOMENA: obavezno za podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

3. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je sa čipom);

4. Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);   

5. Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, kao i da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti. Navodi iz izjave biće predmet provere od strane Komisije;

6. Dokaz o stambenoj situaciji podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:  

– za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika i  

– za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;

7. Dokaz o prihodima:  

– Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod

Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;  

– Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;  

– Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode i

– Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla) ili ukoliko podnosilac ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihod po osnovu penzije, potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji ni u zemlji porekla;  

8. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godine – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački

7. ovog stava (dokazi o prihodima);  

9. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

10. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

11. Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.)

– Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;

12. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

– potvrda o smrti bračnog druga;  

– rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;  

– izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;  

– presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

13. Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

14. Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);

15. Overenu izjavu vlasnika seoske kuće na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist podnosioca prijave;  

16. Dokaz o vlasništvu nad seoskom kućom – list nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je prodavac upisan kao vlasnik predmetne seoske kuće i zemljišta na kojem se ista nalazi i u kome su predmetna seoska kuća i zemljište koji su predmet kupoprodaje upisani bez tereta, odnosno u kome je seoska kuća upisana kao:

– nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

– nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

– nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola ili

– nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;  

17. Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);

18. Ukoliko se radi o seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);  

19. Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje;  

20. Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće.

Dokazi se podnose u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored navedenih dokaza, Komisija za izbor korisnika može od podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv.

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16, 95/2018 – autentično tumačenje i 2/2023 – Odluka US) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice u evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije, ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome; izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li  su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz prethodnog pasusa, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.  

Pored navedenih dokaza, Komisija za izbor korisnika može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv

V MERILA ZA IZBOR KORISNIKA

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje podnosilac prijave na javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:  

1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.  

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

2) Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu – 20 bodova.

3) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

(3.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

(3.2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

4) Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:

(4.1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

(4.2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

(4.3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

5) Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.

6) Stambena situacija podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

(6.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;

(6.2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

7) Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

(7.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova;

(7.2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova.

Prilikom bodovanja prijava po tački 7) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

8) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

(8.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova

– ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

(8.2) po osnovu telesnog oštećenja podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– za telesno oštećenje od 100% – 20 bodova; – za telesno oštećenje od 90% – 15 bodova i – za telesno oštećenje od 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva sa telesnim oštećenjem ili gubitkom radne sposobnosti.

9) Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: podnosilac zahteva ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova.

Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8) podtač. (8.1) i (8.2).

Ukoliko se podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socio-medicinskog značaja.  

10) Registrovano seosko gazdinstvo – 20 bodova.

Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo.

Ukoliko dva ili više Podnosilaca prijave na Javni poziv imaju isti broj bodova, prednost ima podnosilac prijave na javni poziv koji:

  1. ima veći broj maloletne dece;
  2. ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;
  3. ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;
  4. duže boravi na području Opštine Ivanjica i
  • ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

VI PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovića br.1 sa napomenom „Za Javni poziv – seosku kuću za izbegla lica”.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima je 16. decembra 2023. godine.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine kao i oglasnoj tabli povereništva za izbeglice i na internet prezentaciji Opštine www.ivanjica.gov.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www. kirs.gov.rs

Dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona 0658911592.

01 broj 560-18/2023-01

Datum 23.11.2023. godine

                                                                                                        Predsednik Komisije

                                                                                                              Ana Dlačić

О Аутору

WEB MASTER