Aktuelnosti

Javni poziv za nabavku poljoprivredne opreme

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-25/2020-01

02.12.2020. godine

Ivanjica

             Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana 5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 10/2019), člana 5. Odluke o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2020. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 10/2020), i člana 5. Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2020. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/2020) – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama,  Izmene programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2020. godinu, 01 Broj: 06-29/2020 od 18.11.2020. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje

DRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU

MEHANIZACIJE I OPREME U 2020. GODINI

I PRAVO NA KORIŠĆENJE SREDSTAVA

            Pravo na korišćenje sredstava pod uslovima utvrđenim ovim javnim pozivom imaju registrovana komercijalna poljoprivredna gazdinstava u aktivnom statusu sa teritorije opštine Ivanjica, ako su u periodu od 01.01.2020. do 02.06.2020. godine, zaključno,  izvršila nabavku sledeće mehanizacije i opreme:

 • trimer
 • leđna prskalica
 • leđni atomizer
 • motorna prskalica

            Pravo na korišćenje sredstava pod uslovima utvrđenim ovim javnim pozivom imaju i podnosioci koji su predali zahteve na Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku mehanizacije i opreme u 2020. godini,  broj: 320-10/2020-01 od 18.05.2020. godine, a čiji zahtevi nisu odobreni i finansirani usled utroška predviđenih sredstava. Ti podnosioci uz popunjen i potpisan obrazac zahetva – Obrazac 1 predaju popunjen i potpisan Obrazac 2 – Izjavu, koja se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.

Opšti kriterijumi za korisnike:

 • Da je nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu;
 • Da ima prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Da se parcele upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava korisnika nalaze na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom
 • osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 •      Da namenski koristi i da ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od 3 godine od dana nabavke/realizacije investicije;
 • Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija;
 • Ukoliko poseduje stočni fond da u veterinarskoj bazi podataka i u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti i broju životinja, i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
 • Korisnici mere moraju priložiti dokaze o izvršenoj nabavci predmetnih investicija.

Specifični kriterijumi:

Prihvatljivi korisnici ove mere po sektorima u okviru kojih će se intervenisati:

Sektor mleko:

1) U RPG imaju prijavljen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) Imaju u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu člana RPG 1 – 19 mlečnih krava.

Sektor meso:

1) U RPG imaju prijavljen stočni fond (podatke o odgovarajućoj vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) U Registru objekata, odnosno odobrenih objekata (u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija, odosno odobravanje objekata za uzgoj, držanje i promet životinja) imaju registrovane odobrene objekte sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla ovaca/koza i/ili manje od 30 krmača i/ili manje od 100 tovljenika svinja u turnusu i/ili od 1.000 – 3.999 brojlera u turnusu.

Sektor voće:

1) U RPG imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih

kultura;

 2) U momentu podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja imaju manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća; odnosno 0,1 – 50 ha cveća, odnosno 0,2 – 100 ha vinove loze.

II IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA

            Opredeljeni iznos sredstava po ovom javnom pozivu je 4.000.000,00 dinara.

            Intenzitet pomoći je 90 % od vrednosti investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatnu vrednost.

III ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

            Zbog trenutne epidemiološke situacije i obustave neposrednog rada sa strankama na osnovu Zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica da se rad sa strankama organizuje tako da se izbegne neposredni kontakt zaposlenih i stranki, 01 Broj: 217-53/2020 od 20.11.2020. godine, kao i proglašene vanredne situacije Odlukom o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Ivanjica, 01 Broj: 217-58/2020 od 30.11.2020. godine, zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj  podnosi se na Obrascu 1 koji se može preuzeti na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, kao i ispred ulaznih vrata u zgradu Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Javni poziv traje i zahtevi se podnose u periodu od 3. decembra 2020. godine do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 4.000.000,00 dinara, a najdalje do 11. decembra 2020. godine, zaključno.

            Zahtev se podnosi isključivo elektronskim putem na mejl adresu: konkurspoljoprivreda@ivanjica.gov.rs.

            Prilikom slanja mejla u tekstu mejla obavezno navesti broj telefona podnosioca radi kontaktiranja u slučaju nemogućnosti otvaranja priloženih dokumenata.

            Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/515-0326 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova.

IV ODOBRAVANJE ZAHTEVA

            Zahtev se može podneti samo za jednu investiciju. Podnosioci zahteva koji su u prethodnih 5 godina koristili podsticajna sredstva Opštine Ivanjica za nabavku neke od navedenih investicija NE MOGU konkurisati za istu investiciju po ovom javnom pozivu.

            Nakon prispeća zahteva na napred navedenu mejl adresu, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine opštinske uprave opštine Ivanjica vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev, nakon čega se zahtev zavodi na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica. Zahtevi se zavode po redosledu prispeća.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa ovim konkursom nema pravo na podsticaje, preuranjen, neblagovremen, nepotpun, poslat faksom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini, odbacuje se bez daljeg razmatranja.

Odobravanje zahteva će se vršiti po redosledu prijema uredno podnetih zahteva do utroška opredeljenog iznosa sredstava po ovom javnom pozivu u iznosu od 4.000.000,00 dinara. Nakon utroška predviđenih sredstava, na sajtu Opštine Ivanjica biće objavljeno obaveštenje da su sredstva utrošena zaključno sa brojem poslednje prispelog uredno podnetog zahteva do navedenog iznosa.

            Podsticaji se isplaćuju prema redosledu prijema uredno podnetih i odobrenih zahteva,  na osnovu rešenja Opštinske uprave,  na namenski račun korisnika podsticaja.

V DOKUMENTACIJA

            Uz popunjen i potpisan zahtev se podnosi:

 1. Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva u 2020. godini (original ili overena fotokopija);
 2. Izvod strukture biljne proizvodnje za 2020. godinu (original ili overena fotokopija);
 3. fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;
 4. Račun za izvršenu nabavku predmetne opreme, izdat u periodu od 01.01.2020. do 02.06.2020. godine, koji glasi na ime podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija).
 5. Otpremnica za nabavku predmetne opreme, izdata u periodu od 01.01.2020. do 02.06.2020. godine, koja glasi na ime podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija);
 6. Fiskalni isečak izdat u periodu od 01.01.2020. do 02.06.2020. godine, ili izvod iz banke, kao dokaz o izvršenom plaćanju predmetne opreme (original ili overena fotokopija);
 7. Garantni list za nabavku predmetne opreme, izdat u periodu od 01.01.2020. do 02.06.2020. godine, koji glasi na ime podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija), ili izjavu prodavca da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista.

            Podnosioci iz tačke I stav 2 ovog javnog poziva ne predaju dokumentaciju navedenu pod brojvima od 1) do 7) već uz popunjen i potpisan obrazac zahteva – Obrazac 1, predaju popunjen i potpisan Obrazac 2 – Izjavu, koja se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.

NAPOMENA: Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju i obavezu primene propisanih mera za zaštitu stanovništva i prevenciju širenja virusa COVID-19, molimo podnosioce zahteva za razumevanje za ovakav način sprovođenja ovog javnog poziva tj. načina podnošenja zahteva jer je isti prilagođen propisanim merama.

                                                                                                     OPŠTINSKA UPRAVA

                                                                                                             OPŠTINE IVANJICA

О Аутору

Financ