Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta preduzeća „Spektar plus“

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60-63. Zakona o planiranju iizgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020)i članova 91. i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

  1. URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU OBJEKTA MAGACINA ZA SKLADIŠTENJE BELE TEHNIKE NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 3567/2 KO ŠUME, OPŠTINA IVANJICA
  2. Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju objekta magacina za skladištenje bele tehnike na katastarskoj parceli broj 3567/2 KO Šume je Preduzeće „Spektar plus” doo iz Ivanjice, Bukovica  67A.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTAZA IZGRADNJU OBJEKTA MAGACINA ZA SKLADIŠTENJE BELE TEHNIKE NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 3567/2 KO ŠUME, OPŠTINA IVANJICAODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 09.DECEMBRADO 16. DECEMBRA 2020. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJI BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  • Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju objekta magacina za skladištenje bele tehnike na katastarskoj parceli broj 3567/2 KO Šumemogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar šalter br.1) isključivo u pisanom oblikuzaključno sa 16. 12. 2020. godine.
  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju objekta magacina za skladištenje bele tehnike na katastarskoj parceli broj 3567/2 KO Šumesve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dia., kontakt telefon: 064/88-99-455.
  • U toku trajanja javne prezentacije oglas Urbanističkog projektaza izgradnju objekta magacina za skladištenje bele tehnike na katastarskoj parceli broj 3567/2 KO Šumebiće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjicai nainternetstraniciOpštineIvanjicawww.ivanjica.gov.rs, kao i u dnevnom listu Alo.
  • U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove će dostaviti Komisiji za planoveSkupštine opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju objekta magacina za skladištenje bele tehnike na katastarskoj parceli broj 3567/2 KO Šumesa Izveštajem o održanoj javnoj prezentaciji, koja sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projektaza izgradnju objekta magacina za skladištenje bele tehnike na katastarskoj parceli broj 3567/2 KO Šumesa Prostornim planom opštine Ivanjica(„Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13), Planom generalne regulacije Ivanjice („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 14/16) i Zakonom o planiranju i izgradnji(„Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Izveštaju iz predhodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

Financ