Javne nabavke

Javni poziv za nabavku radova na izgradnji deonice kraka glavnog magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka – Javor u okviru sistema za snabdevanje vodom Ivanjice i pratećih naselja

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama  („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b ­j a ­v lj u ­j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA:

Nabavka radova na izgradnji deonice kraka glavnog magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka – Javor u okviru sistema za snabdevanje vodom Ivanjice i pratećih naselja

Adresa: ul. Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

Matični broj: 07221142

PIB: 101886934

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava

JAVNI POZIVword

KONKURSNA DOKUMENTACIJAword

Odgovor na pitanje word

Izmene i dopuneword

Odgovor – cevovod 2word

Odlukaword

О Аутору

Financ