Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-Odeljenje za privredu i

društvene delatnosti-

01 Broj: 320-23/2016

09.08. 2017. godine

I v a nj i c a

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI  OPŠTINE IVANJICA ZA 2018. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09 i 112/2015), i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

  • obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
  • visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena

delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;

  • pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ivanjica za 2017. godinu, do dana 31.oktobra 2017. godine. 

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
  • Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
  • Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića br. 1, kancelarija broj 5 ili sa sajta: www.ivanjica.gov.rs.

 Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2017. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Opštine Ivanjica, ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2018. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Ivanjica za 2018. godinu, na adresu: Opštinska uprava opštine Ivanjica, ul. Venijamina Marinkovića, br.1. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dušica Madžarević, telefon 032 664 760, lokal 126, email: dusica.madzarevic@ivanjica.gov.rs, ili lično u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića, br. 1, kancelarijabr. 5.

Ovaj javni poziv objaviti u Službenom listu opštine Ivanjica, na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs,  i na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica.

      Predsednik Komisije                                                           RUKOVODILAC ODELJENJA

 

        Dušica Madžarević                                                                       Dr Dejan Manojlović

 

О Аутору

Financ