Vesti

Javni poziv za prezentaciju projekta za izgradnju hladnjače poljoprivrednih proizvoda “ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60.- 63. Zakona o planiranju i  izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 3. Pravilnika o načinu javne prezentacije Urbanističkog projekta („Službeni glasnik RS“, br. 43/10):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

 URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU HLADNJAČE ZA PRERADU I SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREDUZEĆA „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2392/2 KO LISA, OPŠTINA IVANJICA

 Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju hladnjače na katastarskoj parceli br. 2392/2 KO Lisa, na teritoriji opštine Ivanjica je preduzeće „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO, iz Ivanjice, Lisa bb. Obrađivač urbanističkog projekta je Centar za urbanističko i prostorno planiranje i zaštitu životne sredine „EKO URBO PLAN DOO, iz Užica, ul. Nikole Pašića br. 38b.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU HLADNJAČE PREDUZEĆA „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2392/2 KO LISA,NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 10. DO 19. JULA 2017. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJI BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

 Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju hladnjače preduzeća „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO na katastarskoj parceli br. 2392/2 KO Lisa, opština Ivanjica mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar-šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 07.2017. godine.

  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju hladnjače preduzeća „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, stambene i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dia.
  • U toku trajanja javne prezentacije oglas Urbanističkog projekta za izgradnju hladnjače preduzeća „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na internet stranici Opštine Ivanjica ivanjica.gov.rs , kao i u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.
  • U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, stambene i komunalne poslove će dostaviti Komisiji za planove skupštini opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju hladnjače preduzeća „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO na katastarskoj parceli br. 2392/2 KO Lisa sa Izveštajem o održanoj javnoj prezentaciji koja sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju hladnjače preduzeća „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO na katastarskoj parceli br. 2392/2 KO Lisa, opština Ivanjica sa Prostornim planom opštine Ivanjica i Zakonom o planiranju i izgradnji, razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Izveštaju iz predhodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne, stambene i komunalne poslove opštine Ivanjica, u svemu u skladu sa Zakonom.

Dokumentacija 

О Аутору

Financ