Vesti

Javni poziv za prezentaciju projekta za izgradnju hladnjače poljoprivrednih proizvoda “ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

У складу са чл. 60.- 63. Закона о планирању и  изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, бр. 43/10):

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ ЗА ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ПРЕДУЗЕЋА „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2392/2 КО ЛИСА, ОПШТИНА ИВАЊИЦА

 Подносилац захтева за потврду Урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче на катастарској парцели бр. 2392/2 КО Лиса, na територији општине Ивањица је предузеће „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO, из Ивањице, Лиса бб. Обрађивач урбанистичког пројекта је Центар за урбанистичко и просторно планирање и заштиту животне средине „EKO URBO PLAN DOO, из Ужица, ул. Николе Пашића бр. 38б.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ ПРЕДУЗЕЋА „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2392/2 КО ЛИСА,НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ОД 10. ДО 19. ЈУЛА 2017. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.16, УЛИЦА ВЕНИЈАМИНА МАРИНКОВИЋА БР.1, РАДНИМ ДАНОМ ОД 0900 ДО 1400 ЧАСОВА.

 Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу хладњаче предузећа „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO на катастарској парцели бр. 2392/2 КО Лиса, општина Ивањица могу доставити на писарници Општинске управе Ивањица (услужни центар-шалтер бр.1) искључиво у писаном облику закључно са 07.2017. године.

  • Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат за изградњу хладњаче предузећа „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам, имовинско-правне, стамбене и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је Миљко Главинић, диа.
  • У току трајања јавне презентације оглас Урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче предузећа „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO биће изложен на огласној табли Општине Ивањица и на интернет страници Општине Ивањица ivanjica.gov.rs , као и у дневном листу  „Српски телеграф“.
  • У року од три дана од дана завршетка јавне презентације Општинска управа – Одељење за урбанизам, имовинско-правне, стамбене и комуналне послове ће доставити Комисији за планове скупштини општине Ивањица Урбанистички пројекат за изградњу хладњаче предузећа „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO на катастарској парцели бр. 2392/2 КО Лиса са Извештајем о одржаној јавној презентацији која садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

Комисија за планове је дужна да у року од 8 дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче предузећа „ĐUROVIĆ FRUIT“ DOO на катастарској парцели бр. 2392/2 КО Лиса, општина Ивањица са Просторним планом општине Ивањица и Законом о планирању и изградњи, размотри све писмене примедбе и сугестије достављене у Извештају из предходног става и у наведеном року достави свој Извештај са мишљењем Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, стамбене и комуналне послове општине Ивањица, у свему у складу са Законом.

Документација 

О Аутору

Financ