Vesti

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju proizvodnog objekta na lokaciji kat. parcele 451/2 KO Dubrava

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60.- 63. Zakona o planiranju i  izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,  81/09, 64/10-US, 24/11, 121/2012 i 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US ,132/14 , 145/14 i 83/18) i člana 3. Pravilnika o načinu javne prezentacije Urbanističkog projekta („Službeni glasnik RS“, br. 43/10):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PROIZVODNOG OBJEKTA NA LOKACIJI KAT. PARCELE BR.451/2 KO DUBRAVA

Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju,  proizvodnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 451/2 KO Dubrava  je Danilović dejan iz Ivanjice, ul. Dragice Parezanovića br. 10

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PROIZVODNOG OBJEKTA NA LOKACIJI KAT. PARCELE BR.451/2 KO DUBRAVA   ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 01. DO 08. APRILA 2019. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJU BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  • Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju,  proizvodnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 451/2 KO Dubrava mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 08. 04. 2019. godine.
  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju,  proizvodnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 451/2 KO Dubrava sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne delatnosti, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić,  dia.
  • U toku trajanja javne prezentacije oglas Urbanističkog projekta za izgradnju,  proizvodnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 451/2 KO Dubrava biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i  na internet stranici Opštine Ivanjica  www.ivanjica.gov.rs , kao i u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.
  •  U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne delatnosti će dostaviti Komisije za planove Opštinske uprave opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju,  proizvodnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 451/2 KO Dubrava sa  Izveštajem o održanoj javnoj prezentaciji, koja sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8. dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju,  proizvodnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 451/2 KO Dubrava sa Prostornim planom opštine Ivanjica(„Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13) i Planom generalne regulacije opštine Ivanjica(„Službeni list opštine Ivanjica“, br. 14/16) Zakonom o planiranju i izgradnji(„Službeni glasnik RS“, br. 72/09,  81/09, 64/10-US, 24/11, 121/2012 i 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US ,132/14 , 145/14 i 83/18), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u izveštaju iz predhodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam  i komunalne delatnosti opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

Financ