Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni uvid plana detaljne regulacije „Rekonstrukcija i izgradnja dela državnog puta drugog A reda broj 197, Kaona – Ivanjica, deonica puta Dubac-Luke, na teritoriji opštine Ivanjica“

R e p u b l i k a S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Opštinska uprava

Broj: 350-196/2022-11

Datum: 29.2.2024.god.

I V A NJ I C A

U skladu sa članom sa čl. 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i čl. 37-42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“,broj 32/19):

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE „REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DELA DRŽAVNOG PUTA DRUGOG A REDA BROJ 197, KAONA – IVANJICA, DEONICA DUBAC – LUKE, NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA“

1. RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE „REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA

DELA DRŽAVNOG PUTA DRUGOG A REDA BROJ 197, KAONA – IVANJICA, DEONICA DUBAC – LUKE, NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA“ ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 15 DANA, POČEV OD 1.3. DO 15.3.2024. GODINE.

U skladu sa čl. 37-42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, broj 32/19) Elaborat za rani javni uvid koji sadrži osnovna konceptualna planska razvojna rešenja biće dostupan na rani javni uvid svakog radnog dana od

0700 do 1500 u zgradi Opštinske uprave opštine Ivanjica u prostorijama Odeljenja za urbanizam i komunalne poslove u kancelariji broj 16, u toku trajanja ranog javnog uvida i na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs.

Oglas o izlaganju elaborata na rani javni uvid biće oglašen u dnevnom listu „Novosti” i na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Plan detaljne regulacije

„Rekonstrukcija i izgradnja dela državnog puta drugog A reda broj 197, Kaona – Ivanjica, deonica Dubac – Luke, na teritoriji opštine Ivanjica“ sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je rukovodilac Miljko Glavinić,.

Fizička i pravna lica primedbe na Plana detaljne regulacije „Rekonstrukcija i izgradnja dela državnog puta drugog A reda broj 197, Kaona – Ivanjica, deonica Dubac – Luke, na teritoriji opštine Ivanjica“ mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi-Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 15.3.2024.godine.

О Аутору

WEB MASTER