Aktuelnosti Vesti

„Ko čita – ne skita“ – PROGRAM Nušićijade 2023

Позивамо вас на 14. фестивал културе, хумора и забаве „Нушићијада“, који ће се одржати у Ивањици од 25. до 27. августа са претфестивалским даном који је 24. августа када је на програму Свечана академија која ће обележити јубилеј Нушићијаде: 155 година од прве читаонице у Ивањици и 100 година од првог извођења представе „Сумњиво лице“ Бранислава Нушића. И ове године организатори, општина Ивањица, Дом културе и ТО Ивањица уз помоћ бројних спонзора припремили су богат културни, хумористички и забавни програм. Виђени сте у Ивањици.

ЧЕТВРТАК 24.08.

18:00 – Изложба старих кочија
Галерија Дома културе
18:30 – Нушић кроз време
Изложба поводом 100 година од првог извођења представе “Сумњиво лице”
Стара берберница, Главна улица
19:00 –“Бранислав Нушић дипломата Краљевине Србије 1889-1900”
Промоција књиге
Видиковац, Градски парк
20:00 – СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
155 година од прве читаонице у Ивањици и 100 година од првог извођења
представе “Сумњиво лице”
Велика сала Дома културе
20:30 – Власт
Позоришна представа Аматерско позориште Ивањица
Велика сала Дома културе

ПЕТАК 25.08.

10:00 – МАЛА ПАРАДА
Сусрет малог и великог Нушића,
Шетња најмађих Нушићеваца до Дечије сцене
Свечано отварање
Дечија сцена, Градски парк
11:00 – Ми се не ругамо
Представа за децу
Позориште ’’Велики мали принц“ Београд
Дечија сцена, Градски парк
17:00 – “Хришћанска етика у спорту”
Промоција књиге – Проф. др Бошко Миловановић
Плава сала Дома културе

17:30 – Више од игре
Ивањички вишебој – такмичење Нушићеваца
у народним спортским дисциплинама
Трг Милинка Кушића код Градске поште
18:45 – ВЕЛИКА ПАРАДА
Од трга Милинка Кушића до бине ’’Округло па на ћоше’’
19:00 – СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА
„Ко чита не скита“
Бина “Округло па на ћоше”
19:15 – Наступ гудачког квартета “Аурора”
Бина “Округло па на ћоше”
20:00 – Цигански кабаре
Љиљана Стјепановић и Мина Лазаревић
Плато испред Споменика Револуције
21:00 – Све боје звука
Наступ гудачког квартета “Камелеон”
Видиковац, Градски парк
22:00 – Ова ноћ има чудну моћ
Концерт /Мирослав Илић и оркестар Мише Мијатовића
Трг Дома културе
00:00 – Вртешка
Концерт / Дејан Петровић и Биг Банд
Бина “Округло па на ћоше”

СУБОТА 26.08.

10:30 – Концерт уз јутарњу кафу
Наступ гудачког квартета “Камелеон”
Плато испред Споменика Револуције
12:00 – Ивањичке филмске приче
Промоција збирке о филмовима снимљеним у Ивањици

Плава сала Дома културе
14:00 – АКАДЕМСКИ ПРОГРАМ
Научни скуп о беседништву
90 година од првог издања уџбеника “Реторика”
Хотел ‘’Парк’’
18:00 –“Књига о Милутину”
Представа Звездара театра (Ненад Јездић)
Велика сала Дома културе
19:00 – Нушић у очима уметника
Изложба награђених радова на ликовном конкурсу
Галерија Дома културе
20:00 – “Чезнем да ти кажем”
Поетско музички кабаре
( Милорад Дамљановић, Мина Лазервић, Драгана Мићаловић, Стеван Пиале)
Плато испред Споменика Револуције
21:00 – Ноћ доноси нова светла
Ватрени шоу – Хаос аниматори Нови Сад
Дечија сцена, Градски парк
22:00 – Хиљаду разлога
Концерт/ Сергеј Ћетковић
Трг Дома културе
00:00 – Још увек сањам
Концерт/ Група Галија
Бина „Округло, па на ћоше“

НЕДЕЉА 27.08.

12:00 – САТИРИЧАРИ
Награђени аутори сатиричних прича
Хотел Парк
14:30 – АКАДЕМСКИ ПРОГРАМ

Промоција ивањичких издања књига и монографија
Професор Светислав Марковић
Плато испред Споменика Револиције
18:30 – Народни посланик
Никшићко народно позориште
(Стеван Вуковић, Марија Ђурић, Маша Божовић, Никола Васиљевић…)
Велика сала Дома културе
19:30 – Џамбо Авантура
Дечији програм – Хаос аниматори Нови Сад
Трг Милинка Кушића
20:00 – ЗАВРШНА ПАРАДА
Свечано затварање фестивала
Трг испред Дома културе
20:30 – ЗАТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА
Бина „Округло па на ћоше“

20:45 – „Ивањице, опет ћу ти доћи“
Музичко поетски наступ Владимира Вјештића
Бина „Округло, па на ћоше“
22:00 – Добитна комбинација
Концерт/ Јелена Розга
Трг Дома културе

English version

THURSDAY, 24.08.2023


18:00 – Exhibition of old carriages
Gallery of the Cultural Center
18:30 – Nušić through time
Exhibition on the 100 th anniversary of the first performance of the play „A Suspicious Person“
Old Barber Shop, Main Street
19:00 – „Branislav Nušić, Diplomat of the Kingdom of Serbia 1889-1900“
Promotion of the book
Lookout, City Park
20:00 – CEREMONIAL RECITAL
155 th anniversary of the first library in Ivanjica and 100 th anniversary of the first performance of the play
“A Suspicious Person”
Big Hall of the Cultural Center
20:30 – „Vlast“ (Authority)
Theatre performance Amateur Theatre Ivanjica
Big Hall of the Cultural Center


FRIDAY, 25.08.2023


10:00 – THE LITTLE PARADE
Encounter of little and big Nušić,
Nušić-themed kids’ promenade to the Children’s stage
Opening ceremony
Children’s Stage, City Park
11:00 – „Mi se ne rugamo“ (We Don’t Mock)
Children’s theater play
Children’s Theatre „Veliki Mali Princ“ (The Big Little Prince), Belgrade
Children’s Stage, City Park

17:00 – “Christian ethics in sports”
Promotion of the book by Prof. Dr. Boško Milovanović
Blue Hall of the Cultural Center
17:30 – Više od igre (More Than a Game)
Ivanjica all-around contest – Nušić-themed contest
in folk sports disciplines
Milinko Kušić Square near the City Post Office
18:45 – THE BIG PARADE
From Milinko Kušić Square to the „Okruglo pa na ćoše“ stage
19:00 – FESTIVAL OPENING CEREMONY
„Ko čita ne skita“ (The one who reads does not go astray)
„Okruglo pa na ćoše“ Stage
19:15 – “Aurora” String Quarter Performance
„Okruglo pa na ćoše“ Stage
20:00 – Gypsy Cabaret
Ljiljana Stjepanović and Mina Lazarević
Plateau in front of the Revolution Monument
21:00 – All Colors of the Sounds
„Kameleon“ String Quartet Performance
Lookout, City Park
22:00 – „Ova noć ima čudnu moć“ (Magic is the Night)
Concert / Miroslav Ilić and Miša Mijatović Orchestra
Cultural Center Square
00:00 – Carousel
Concert / Dejan Petrović Big Band
„Okruglo pa na ćoše“ Stage

SATURDAY, 26.08.2023


10:30 – Morning coffee concert
„Kameleon“ String Quartet Performance
Plateau in front of the Revolution Monument
12:00 – Ivanjica Film Stories
Promotion of the collection of films shot in Ivanjica
Blue Hall of the Cultural Center
14:00 – ACADEMIC PROGRAM
Scientific gathering on rhetoric
90 th anniversary of the first edition of the textbook „Rhetoric“
Hotel „Park“
18:00 – „Knjiga o Milutinu“ (The Book of Milutin)
Performance of the Zvezdara Theatre (Nenad Jezdić)
Big Hall of the Cultural Center
19:00 – Nušić in the eyes of the artists
Exhibition of awarded works in the art competition
Gallery of the Cultural Center
20:00 – „Čeznem da ti kažem“ (I Long to Tell You)
Poetry & Music Cabaret
(Milorad Damljanović, Mina Lazarević, Dragana Mićalović, Stevan Piale)
Plateau in front of the Revolution Monument
21:00 – „Noć donosi nova svetla“ (The Night Brings New Lights)
Fire Show – „Haos animatori“ Novi Sad
Children’s Stage, City Park
22:00 – „Hiljadu razloga“ (A Thousand Reasons)
Concert / Sergej Ćetković

Cultural Center Square
00:00 – „Još uvek sanjam“ (I’m Still Dreaming)
Concert/Galija Group
„Okruglo pa na ćoše“ Stage

SUNDAY, 27.08.2023


12:00 – SATIRISTS
Award-winning authors of satirical stories
Hotel „Park“
14:30 – ACADEMIC PROGRAM
Promotion of Ivanjica editions of books and monographs
Prof. Svetislav Marković
Plateau in front of the Monument of the Revolution
18:30 – „Narodni poslanik“ (A Member of the Parliament)
Nikšić National Theatre
(Stevan Vuković, Marija Đurić, Maša Božović, Nikola Vasiljević…)
Big Hall of the Cultural Center
19:30 – Jumbo Adventure
Children’s program – „Haos animatori“ Novi Sad
Milinko Kušić Square
20:00 – CLOSING PARADE
Closing ceremony of the festival
Square in front of the Cultural Center
20:30 – FESTIVAL CLOSING CEREMONY
„Okruglo pa na ćoše“ Stage
22:00 – „Dobitna kombinacija“ (The Winning Combination)

Concert/ Jelena Rozga
Cultural Center Square

О Аутору

WEB MASTER