Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Republika Srbija
OPŠTINSKA UPRAVA – OPŠTINA IVANJICA
Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine
I V A NJ I C A, Venijamina Marinkovića 1
objavljuje
OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije, da je nosilac projekta PD „PUTEVI IVANJICA“ doo Ivanjica, Javorska 55, Ivanjica , podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA : izgradnje privremenog stojećeg objekata – Betonske baze, na kat. parceli 5995 KO Lisa na teritoriji opštine Ivanjica.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, svakoga radnog dana od 11,00 do 14,00 časova u prostorijama Skupštine opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1 u kancelariji broj 36. i dostaviti svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

О Аутору

Financ