Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINSKA UPRAVA – OPŠTINA IVANJICA

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

I V A NJ I C A, Venijamina Marinkovića 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o postupku odlučivanja o potrebi procene

uticaja na životnu sredinu

Na zahtev nosioca projekta „A1 Srbija“ d.o.o. Beograd , Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, sproveden je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: „KG 3515_01 CA_Mocioci“ čija  realizacija se planira na kat. parceli broj 2353/1KO Preseka na teritoriji opštine Ivanjica GSM900/UMTS2100/LTE800LTE1800/LTE2100 mreže javnih mobilnih telekomunikacija.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za predviđene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za izgradnju, korišćenje i održavanje ove vrste objekta, kao i odgovarajućih uslova koji su utvrdili drugi ovlašćeni organi i organizacije, ne očekuju značajni negativni uticaji na činioce životne sredine u toku izvođenja i korišćenja projekta. Doneto rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i proceni uticaja navedenog projekta na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu  zaštite  životne stredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

О Аутору

WEB MASTER