Aktuelnosti Vesti

Rešenje po prijavi Sretena Bukumirovića iz Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 87-413/2020-04

21.6.2023. godine

I v a nj i c a

            Opštinska uprava opštine Ivanjica, rešavajući po prijavi Sretena Bukumirovića iz Ivanjice, Osonica bb, za dodelu državne pomoći radi otklanjanja štete na stambenom objektu nastale elementarnom nepogodom – poplavom u junu 2020. godine, na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i Autentično tumačenje – 95/2018) donela je

R E Š E NJ E

            I USVAJA SE zahtev Sretena (Radoš) Bukumirovića iz Ivanjice, Osonica bb, , za dodelu državne pomoći radi otklanjanja štete na stambenom objektu nastale usled  elementarne nepogode – poplave u junu 2020. godine, te se utvrđuje da je nastala šteta na:

-porodičnom stambenom objektu koji se nalazi na kat. parceli broj 2302 upisanom u list nepokretnosti broj 270 KO Osonica.

             II Kategorizacija štete izvršena je u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologijiza procenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni list SFRJ“, br. 27/87) od strane Komisije za procenu štete nastale nakon elementarne nepogode na stambenim objektima, koja je formirana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica broj: 021-16/2020-01 od 24.6.2020. godine i utvrđeno oštećenje je ocenjeno kao 1. kategorija oštećenja, dok je ispravnost i tačnost procene štete potvrdila Verifikaciona komisija svojim izveštajem broj 217-03-4/1/2023-01 od 27.2.2023. godine.

III Za štetu nastalu na objektu navedenom u tački 1. dispozitiva ovog rešenja utvrđuje senovčana pomoć radi otklanjanja štete – obnove oštećenog porodičnog stambenog objekta vlasniku Sretenu (Radoš) Bukumiroviću iz Ivanjice, Osonica bb, u iznosu od 120.000,00 dinara (slovima: sto dvadeset hiljada dinara), u skladu sa Državnim programom pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020).

IV Ministarstvo za javna ulaganjima će nakon konačnosti ovog rešenja isplatiti vlasniku vlasniku Sretenu (Radoš) Bukumiroviću iz Ivanjice, Osonica bb, bespovratnu novčanu pomoć u iznosu od 120.000,00 dinara i to na tekući račun sina Dragana Bukumirovića broj: 160-5300101724591-21, koji se vodi kod „BANCA INTESA“ ad Beograd.

O b r a z l o ž e nj e

Dragan Bukumirović  iz Osonice je u ime oca Sretena Bukumirovića iz Ivanjice, vlasnika porodičnog stambenog objekta postojećeg na kat. parceli broj 2302 KO Osonica, oštećenog usled poplava u junu mesecu 2020. godine, podneo prijavu štete radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć radi otklanjanja štete na stambenom objektu dana 28.9.2020. godine.

Opštinska uprava opštine Ivanjica pribavila je po službenoj dužnosti:

– izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti za kat. parcelu broj 2302 KO Osonica na kojoj se nalazi oštećeni stambeni objekat, upisan kao objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, privatna svojina Sretena Bukumirovića;

– zapisnik Komisije za štetu od elementarnih nepogoda broj 87-413/2020-04 od 3.3.2023. godine u kome se navodi da je je zbog obilnih padavina tokom junske poplave, na delu padine iznad stambenog objekta, došlo do aktiviranja klizišta približnih dimenzija 30 x 40 m, što je prouzrokovalo premeštanje zemljanih masa manjeg obima. Komisija je konstatovala da su uočene pukotine na podu i zidovima stambenog objekta posledica velike količine atmosferskih padavina koje su dovele do pojave podzemnih voda i klizanja zemljišta, što je prouzrokovalo mestimične neznatne pukotine na konstrukciji objekta. Usled nedostatka horizontalne hidroizolacije ispod zidova i na podovima objekta, podzemna voda je doprla do konstruktivnih elemenata objekta i uticala na pojavu minimalnih oštećenja. Sanacija oštećenja se sastoji u popravci oštećenih zidova i podova, kao i zaštiti objekta od prodora površinskih voda izradom  hidroizolacije zidova i podova i njihovom zaštitom. Potrebno je objekat zaštititi od atmosferskih padavina regulacijom  vertikalnih oluka, odnosno odvođenjem atmosferske vode dalje od objekta i izradom drenažne mreže oko objekta. Utvrđeno je da je šteta nastala na objektu nakon elementarne nepogode u junu 2020. godine svrstana u 1. kategoriju oštećenja;

Postupajući u skladu sa članom 18. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) stranka Sreten Bukumirović, je upoznata sa zapisnikom o proceni štete kao i drugim relevantnim okolnostima koje su od značaja za utvrđivanje prava na državnu pomoć, te su u postupku pred ovim organom na Zapisniku o saslušanju stranke od 21.6.2023. godine pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavio da je sin Dragan u njegovo ime po usmenom ovlašćenju podneo prijavu štete koja je nastala na njegovoj kući kao posledica velikih padavina u junu 2020. godine, a sve iz razloga što je star i bolestan i slabo se kreće. Velike padavine su prouzrokovale pokretanje klizišta iza kuće, što je dovelo do oburvavanja zemlje za kuću, a vlaga je prodrla kroz zidove u unutrašnjost objekta. Saglasio se sa zapisnikom Komisije i utvrđenim oštećenjem, iako ta visina pomoći neće biti dovoljna da pokrije štetu na kući koja je nastala.  Zamolio je da se odobrena novčana pomoć uplati na tekući račun sina Dragana Bukumirovića. Što se tiče osiguranja Sreten Bukumirović je izjavio da ne poseduje ugovor o osiguranju koji obuhvata naplatu štete od poplave kao osigurani slučaj i da mu po osnovu ugovora o osiguranju nije isplaćena suma osiguranja, odnosno odšteta zbog nastupanja osiguranog slučaja.

Tačka 1. ovog Rešenja zasnovana je na članu 19. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) kojim je propisano da rešenje o pravu na pomoć donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave primenom kriterijuma i merila iz državnog programa obnove.

Tačka 2. ovog Rešenja zasniva se na članu 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) kojim je propisano da se državnim programima pomoći i obnove utvrđuju mere i kriterijumi za pružanje pomoći, dok je tačka 3. dispozitiva zasnovana na tački 3. Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020) kojom se utvrđuje mera koju treba preduzeti odnosno davanje bespovratnih novčanih sredstava u cilju obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata, a tačka 4. dispozitiva zasnovana je na tački 5. Državnog programa kojom je propisano da će Ministarstvo po prijemu konačnih rešenja vršiti isplatu primaocu pomoći na njegov tekući račun. Vlasnik stambenog objekta se na zapisniku od 21.6.2023. godine izjasnio da se novčana pomoć uplati na tekući račun sina Dragana Bukumirovića.

Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja i dokaza izvedenih u skladu sa odredbama Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode i tačkom 4. Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Komisiji za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda Vlade, Beograd- Nemanjina broj 11, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko organa koji je rešenje doneo bez naplate takse.

Rešenje dostaviti: Sretenu Bukumiroviću iz Ivanjice, Osonic e bb                                                                                                                                                   Ministarstvu za javna ulaganja u Beogradu, Nemanjina 11, Državnom pravobraniocu-Odeljenje u Kraljevu, Cara Lazara 38, arhivi, a jedan primerak objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i internet stranici.

    Obrađivač,                                                                                               NAČELNIK,

 Ivana Bešević                                                                                         Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER