Aktuelnosti Vesti

Rešenje po prijavi Sretena Bukumirovića iz Ivanjica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 87-413/2020-04

21.6.2023. године

И в а њ и ц а

            Општинска управа општине Ивањица, решавајући по пријави Сретена Букумировића из Ивањице, Осоница бб, за доделу државне помоћи ради отклањања штете на стамбеном објекту настале елементарном непогодом – поплавом у јуну 2020. године, на основу члана 19. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 93/2020) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и Аутентично тумачење – 95/2018) донела је

Р Е Ш Е Њ Е

            I УСВАЈА СЕ захтев Сретена (Радош) Букумировића из Ивањице, Осоница бб, , за доделу државне помоћи ради отклањања штете на стамбеном објекту настале услед  елементарне непогоде – поплаве у јуну 2020. године, те се утврђује да је настала штета на:

-породичном стамбеном објекту који се налази на кат. парцели број 2302 уписаном у лист непокретности број 270 КО Осоница.

             II Категоризација штете извршена је у складу са Упутством о јединственој методологијиза процену штета од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ“, бр. 27/87) од стране Комисије за процену штете настале након елементарне непогоде на стамбеним објектима, која је формирана решењем Председника општине Ивањица број: 021-16/2020-01 од 24.6.2020. године и утврђено оштећење је оцењено као 1. категорија оштећења, док је исправност и тачност процене штете потврдила Верификациона комисија својим извештајем број 217-03-4/1/2023-01 од 27.2.2023. године.

III За штету насталу на објекту наведеном у тачки 1. диспозитива овог решења утврђује сеновчана помоћ ради отклањања штете – обнове оштећеног породичног стамбеног објекта власнику Сретену (Радош) Букумировићу из Ивањице, Осоница бб, у износу од 120.000,00 динара (словима: сто двадесет хиљада динара), у складу са Државним програмом помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 93/2020).

IV Министарство за јавна улагањима ће након коначности овог решења исплатити власнику власнику Сретену (Радош) Букумировићу из Ивањице, Осоница бб, бесповратну новчану помоћ у износу од 120.000,00 динара и то на текући рачун сина Драгана Букумировића број: 160-5300101724591-21, који се води код „BANCA INTESA“ ад Београд.

О б р а з л о ж е њ е

Драган Букумировић  из Осонице је у име оца Сретена Букумировића из Ивањице, власника породичног стамбеног објекта постојећег на кат. парцели број 2302 КО Осоница, оштећеног услед поплава у јуну месецу 2020. године, поднео пријаву штете ради остваривања права на новчану помоћ ради отклањања штете на стамбеном објекту дана 28.9.2020. године.

Општинска управа општине Ивањица прибавила је по службеној дужности:

– извод из базе података катастра непокретности за кат. парцелу број 2302 КО Осоница на којој се налази оштећени стамбени објекат, уписан као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, приватна својина Сретена Букумировића;

– записник Комисије за штету од елементарних непогода број 87-413/2020-04 од 3.3.2023. године у коме се наводи да је je због обилних падавина током јунске поплаве, на делу падине изнад стамбеног објекта, дошло до активирања клизишта приближних димензија 30 x 40 м, што је проузроковало премештање земљаних маса мањег обима. Комисија je констатовала да су уочене пукотине на поду и зидовима стамбеног објекта последица велике количине атмосферских падавина које су довеле до појаве подземних вода и клизања земљишта, што је проузроковало местимичне незнатне пукотине на конструкцији објекта. Услед недостатка хоризонталне хидроизолације испод зидова и на подовима објекта, подземна вода је допрла до конструктивних елемената објекта и утицала на појаву минималних оштећења. Санација оштећења се састоји у поправци оштећених зидова и подова, као и заштити објекта од продора површинских вода израдом  хидроизолације зидова и подова и њиховом заштитом. Потребно је објекат заштитити од атмосферских падавина регулацијом  вертикалних олука, односно одвођењем атмосферске воде даље од објекта и израдом дренажне мреже око објекта. Утврђено је да је штета настала на објекту након елементарне непогоде у јуну 2020. године сврстана у 1. категорију оштећења;

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) странка Сретен Букумировић, је упозната са записником о процени штете као и другим релевантним околностима које су од значаја за утврђивање права на државну помоћ, те су у поступку пред овим органом на Записнику о саслушању странке од 21.6.2023. године под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјавио да је син Драган у његово име по усменом овлашћењу поднео пријаву штете која је настала на његовој кући као последица великих падавина у јуну 2020. године, а све из разлога што је стар и болестан и слабо се креће. Велике падавине су проузроковале покретање клизишта иза куће, што је довело до обурвавања земље за кућу, а влага је продрла кроз зидове у унутрашњост објекта. Сагласио се са записником Комисије и утврђеним оштећењем, иако та висина помоћи неће бити довољна да покрије штету на кући која је настала.  Замолио је да се одобрена новчана помоћ уплати на текући рачун сина Драгана Букумировића. Што се тиче осигурања Сретен Букумировић је изјавио да не поседује уговор о осигурању који обухвата наплату штете од поплаве као осигурани случај и да му по основу уговора о осигурању није исплаћена сума осигурања, односно одштета због наступања осигураног случаја.

Тачка 1. овог Решења заснована је на члану 19. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) којим је прописано да решење о праву на помоћ доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе применом критеријума и мерила из државног програма обнове.

Тачка 2. овог Решења заснива се на члану 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) којим је прописано да се државним програмима помоћи и обнове утврђују мере и критеријуми за пружање помоћи, док је тачка 3. диспозитива заснована на тачки 3. Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 93/2020) којом се утврђује мера коју треба предузети односно давање бесповратних новчаних средстава у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката, а тачка 4. диспозитива заснована је на тачки 5. Државног програма којом је прописано да ће Министарство по пријему коначних решења вршити исплату примаоцу помоћи на његов текући рачун. Власник стамбеног објекта се на записнику од 21.6.2023. године изјаснио да се новчана помоћ уплати на текући рачун сина Драгана Букумировића.

На основу овако утврђеног чињеничног стања и доказа изведених у складу са одредбама Закона о обнови након елементарне и друге непогоде и тачком 4. Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода Владе, Београд- Немањина број 11, у року од 15 дана од дана пријема истог, преко органа који је решење донео без наплате таксе.

Решење доставити: Сретену Букумировићу из Ивањице, Осониц е бб                                                                                                                                                   Министарству за јавна улагања у Београду, Немањина 11, Државном правобраниоцу-Одељење у Краљеву, Цара Лазара 38, архиви, а један примерак објавити на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и интернет страници.

    Обрађивач,                                                                                               НАЧЕЛНИК,

 Ивана Бешевић                                                                                         Бојана Главинић

О Аутору

WEB MASTER