Aktuelnosti Vesti

Odluka o ispunjenosti uslova i preliminarna rang lista po Javnom pozivu za podsticaje za NAVODNJAVANJE

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-17/3/2022-01

16.06.2022. godine

Ivanjica

             U skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2022. godinu, 01 Broj: 06-14/2022 od 21.04.2022. godine i  Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2022. godini,  broj: 320-17/2022-01 od 27.05.2022. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi

O D L U K U

O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU PODSTICAJA I UTVRĐIVANJU PRELIMINARNE RANG LISTE

U skladu sa glavom V Javnog poziva utvrđuje se preliminarna rang lista podnetih zahteva.

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaNaziv investicijeBroj bodovaIznos podsticaja
1Nebojša Mijailović  Komadine  716227000403  320-17-3/2022-09sistem kap po kap  80  35000.00
2  Nevenka Malović  Prilike  716383000814  320-17-16/2022-09sistem kap po kap  80  30453.59
3  Milojko Ajdačić  Lisa  716278002594  320-17-19/2022-09sistem kap po kap  80  35000.00
4  Srđan Lazović  Osonica  716367000260  320-17-21/2022-09rezervoari za vodu  80  35000.00
5  Milijana Pantović  Lisa  716278002748  320-17-25/2022-09sistem kap po kap  80  35000.00
6Milan Milutinović  Osonica  716367000686  320-17-47/2022-09sistem kap po kap  80  35000.00
7  Ljubinko Zlatić  Partizanska 13  716154009767  320-17-2/2022-09sistem kap po kap  70  30583.33
8Radivoje Kaplanović  Brezova  716472000224  320-17-4/2022-09sistem kap po kap  70  35000.00
9  Živko Marjanović  Šume  716499001515  320-17-8/2022-09sistem kap po kap  70  30787.78
10  Jovan Parezanović  Bratljevo  715972000010  320-17-10/2022-09sistem kap po kap  70  35000.00
11  Slavoljub Vučetić  Vionica  716049000518  320-17-12/2022-09rezervoar za vodu  70  35000.00
12  Milutin MarkovićGenerala Bujoševića 16  716154013705  320-17-13/2022-09sistem kap po kap  70  35000.00
13  Ivana BošnjakovićDragiše Mićića 2  716154012288  320-17-17/2022-09sistem kap po kap  70  30242.26
14  Dejan Šuluburić  Dubrava  716138001285  320-17-31/2022-09pokrivka za akumulaciju  70  35000.00
15  Petar Zečević  Kušići  716260000654  320-17-32/2022-09pumpa i sistem kap po kap  70  35000.00
16  Marko Dabović  Radaljevo  716405002148  320-17-34/2022-09sistem kap po kap  70  24987.09
17Branislav Jovanović  Prilike  716383001705  320-17-36/2022-09rezervoar  70  35000.00
18Aleksandar MaričićBraće Rabrenović 4  716154014094  320-17-50/2022-09sistem kap po kap  70  13975.01
19  Vladan Milićević  Braće Simić 9  716154014019  320-17-5/2022-09sistem kap po kap  60  35000.00
20  Nebojša Vučićević  Dubrava  716138002842  320-17-9/2022-09pumpa, agregat za pumpu i cevi  60  35000.00
21  Branko Kaplanović  Šume  716499003364  320-17-11/2022-09rezervoar za vodu  60  35000.00
22  Miloš Đorđević  Karađorđeva 37  716154003173  320-17-18/2022-09sistem kap po kap  60  31537.50
23  Rajka Plavšić  Braće Simić 6  716154011613  320-17-20/2022-09sistem kap po kap  60  7016.67
24  Borisav Madžarević  Lisa  716278001938  320-17-23/2022-09sistem kap po kap  60  20800.00
25  Milka MasimovićMiće Matović 36  716154013500  320-17-27/2022-09sistem kap po kap  60  35000.00
26  Milan Jovanović  Dubrava  716138000700  320-17-33/2022-09kaca i sistem kap po kap  60  35000.00
27  Predrag Poledica  Partizanska 74  716154013853  320-17-37/2022-09sistem kap po kap60  22929.17
28  Gordana Poledica  Partizanska 74  716154005460  320-17-38/2022-09sistem kap po kap60  18575.00
29  Marija Jakovljević  Milana Zarića 5  716154014728  320-17-41/2022-09sistem kap po kap  60  35000.00
30  Ivan BogdanovićBraće Rajkovića 11  716154014779  320-17-42/2022-09pumpa za vodu  60  10333.34
31  Jelena BorovićDruge proleterske 85/3  716154014450  320-17-48/2022-09kaca za vodu  60  18750.00
32  Nebojša Kušić  Luke  716286000961  320-17-44/2022-09kaca i sistem kap po kap  60  35000.00
33  Miloš Petrović  Javorska 90  716154003971  320-17-6/2022-09sistem kap po kap i kaca za vodu  50  31068.75
34  Nikola Novaković  Vojvode Petra Bojovića 94  716154017743  320-17-15/2022-09pumpa, slavine,spojnice  50  28991.67
  35  Miroljub J. MićićBoška Petrovića 12  716154005893  320-17-22/2022-09sistem kap po kap  50  16342.08
  36  Ljubica Todorović  Prilike  716383002507  320-17-24/2022-09pumpa i cevi kap po kap  50  35000.00
  37  Tamara Kostić  Opaljenik  716359000907  320-17-26/2022-09sistem kap po kap  50  35000.00
  38Veroslav Stevanović  Osonica  716367001399  320-17-28/2022-09okiten cevi za dovod vode  50  28275.00
  39  Nenad Savić  Sveštica  716430000390  320-17-35/2022-09rezervoar i sistem kap po kap  50  35000.00
  40Grujica Milutinović  Šume  716499000306  320-17-40/2022-09  kace50  35000.00
  41  Jelena RibićPerse Rajević 2/8  716154005397  320-17-43/2022-09  kaca za vodu50  30333.34
  42Milorad Dramićanin  Bedina Varoš  715964000413  320-17-45/2022-09sistem kap po kap50  35000.00
43  Dragan JovovićLisa716278000168320-17-46/2022-09sistem kap po kap5035000.00
  44  Dragana ĆurčićStevana Čolovića 13  716154016704  320-17-49/2022-09kace za vodu  50  27916.67
  45  Milica Dogandžić  Sveštica  716430000870  320-17-51/2022-09rezervoar za vodu  50  20583.34
  46  Ivan Milutinović  Dubrava  716154011826  320-17-29/2022-09pumpa i okiten cevi  40  35000.00
  47  Borjanka Glavinić  Bedina Varoš  716154003505  320-17-7/2022-09sistem kap po kap  30  35000.00
  48  Radosav Novaković  Medovine  716154006970  320-17-14/2022-09rezervoar za vodu  30  35000.00
UKUPNO1,493,309.44

ZAHTEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE

PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaInvesticija za koju je podnet zahtev  Razlog odbijanja
1        Dragan Zlatić        Osonica        716367001305        320-17-30/2022-09      sistem kap po kapIma evidentaranih a neizmirenih poreskih obaveza kod Lokalne poreske administracije                    dokaz: Uverenje Lokalne poreske administracije broj: 437-1-15016/22/2022-06  od 16.06.2022. godine
2      Veroljub Milutinović      Dragiše Mićića 17        716154004269        320-17-39/2022-09  kace za voduIma evidentaranih a neizmirenih poreskih obaveza kod Lokalne poreske administracije                    dokaz: Uverenje Lokalne poreske administracije broj: 437-1-15016/23/2022-06  od 16.06.2022. godine

O b r a z l o ž e  nj e

Javnim pozivom je propisano:

  •  Pravo na korišćenje sredstava
  •  Namena sredstava – planirane mere i opredeljena sredstva
  • Opšti kriterijumi za korisnikei kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva
  • Rok i način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podstivaje
  • Neophodna dokumentacija
  • Postupak odobravanja zahteva, i
  • Dokumentacija koju korisnici podnose za isplatu odobrenih podsticaja

Po ovom javnom pozivu ukupno je primljeno 50 zahteva.

Na osnovu dokumentacije priložene uz zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je izvršilo administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, priložene dokumentacije, službene evidencije, i utvrdilo da 48 zahteva ispunjava a 2 zahteva ne ispunjavaju Javnim pozivom propisane uslove, izvršilo bodovanje i rangiranje zahteva prema predviđenim Kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva, i dostavilo predlog načelniku Opštinske uprave opštine Ivanjica da donese Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste kao u dipozitivu.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Prigovor na preliminarnu rang listu može se izjaviti Opštinskom veću opštine Ivanjica, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli i sajtu Opštine Ivanjica, preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 u Uslužnom centru).

Objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                                                                    NA Č E L N I K

                                                                                                                            Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER